Komu bude sloužit nová cesta se zákazem vjezdu?

 Přírodu Javorníků na česko-slovenském pomezí může poškodit nová silnice, která má propojovat Povážský a Valašský region přes hřeben Javorníků v části Portáš-Kohútka. O silnici přes své pozemky usiluje vlastník lesů na slovenské straně Mestské lesy Považská Bystrica, s. r. o. Projekt má přislíbenou dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007–2013. O dotaci ve výší 918 tisíc eur (přes 25 miliónů českých korun) z evropských fondů rozhodli zástupci českého ministerstva pro místní rozvoj a jejich slovenského protějšku [1] a nyní je projekt posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Hnutí DUHA Olomouc o předloženém projektu informoval Trenčianský samosprávný kraj. Celou dokumentaci si může kdokoli z veřejnosti stáhnout a připomínkovat na jeho internetových stránkách.

Turisticka mapa

Silnice pro politiky?

Důvodem budování nové silnice z Horné Marikové přes javornické lesy ležící v Chráněné krajinné oblasti Kysuce mají být podle projektové dokumentace pracovní setkání mezi zástupci Zlínského a Trenčianského kraje, rozvoj blíže nespecifikované přeshraniční infrastruktury, zlepšení dopravního propojení a rozvoj cestovního ruchu.

Přitom propojení mezi údolím Váhu a Vsetínské Bečvy již existuje: v rámci stejného dotačního titulu byla v roce 2010 podpořena oprava silnice z Lazů pod Makytou na Kohútku [2]; která byla dokončena v loňském roce; cesta z Kohútky do Nového Hrozenkova byla postavena již v roce 1999. Nejkratší spojnice mezi Trenčínem a Zlínem navíc nevede přes Kohútku, ale přes Starý Hrozenkov (vzdálenost 67 km). Trasa po stávajících veřejných komunikacích přes Lazy pod Makytou a Kohútku je téměř 2x delší a plánovaná trasa přes Hornou Marikovou by byla dokonce delší ještě více.

Zlin-trencin

Opravdu zákaz vjezdu?

Kromě frází o zlepšení dopravní dostupnosti dokumentace překvapivě uvádí, že na nově budované silnici bude zakázán vjezd všem motorovým vozidlům. Novou silnici by tak teoreticky mohli využívat jen cyklisté, dřevorubci nebo ti, komu by Trenčianský kraj udělil zvláštní výjimku na vjezd. Pro pěší turisty by nová asfaltová cesta žádným přínosem nebyla, protože plánovaná silnice vede v trase stávající lesní pěšiny.

Lesni pesina

Žádná analýza potřebnosti další nové silnice v Javorníkách nebyla provedena a Hnutí DUHA se domnívá, že zástupci českých a slovenských ministerstev zde mrhají prostředky z evropských fondů na nesmyslný projekt, který povede k poškozování hodnoty zachovalých lesů a k jejich fragmentaci. Na cestovní ruch a turistickou atraktivitu regionu tak bude mít tento záměr spíše opačný efekt. Pikantní je, že studie v části, kde obhajuje ekonomickou návratnost stavby, vychází z předpokladu, že po silnici se zákazem vjezdu projede v obou směrech 40 vozidel za den.

Nepřiznaný rys

Jak prokázal monitoring Hnutí DUHA Olomouc a jím organizovaných Vlčích hlídek, území na slovenské straně Javorníků patří mezi klíčové oblasti výskytu velkých šelem, zejména rysa ostrovida, pro nějž je další fragmentace území riziková. Hnutí DUHA výsledky desetiletého monitoringu nedávno publikovalo v recenzovaném časopise Acta musei Beskidensis. Ačkoliv monitoring probíhá na celém území CHKO Beskydy a v navazující oblasti na Slovensku, v okruhu 4 kilometrů od trasy plánované komunikace existuje jen za posledních 5 let 146 nálezů doložených pobytových znaků rysa a 95 snímků nebo videí z fotopastí. Dobrovolníci a zaměstnanci zdokumentovali také několik případů, kdy stopní dráhy rysa přímo křížily trasu plánované silnice.

Investorem předložené hodnocení vlivu na životní prostředí, jehož zpracovatelem je občanské sdružení Veduta, však pravidelný výskyt rysa v lokalitě v současnosti prakticky popírá, evidentně však bez provedení důkladného terénního monitoringu po potřebnou dobu (posudek vznikl během čtyř měsíců). Autor hodnocení RNDr. Michal Klaučo doslova uvádí, že „nejbližší záznam o pobytových známkách rysa v ČR pochází z roku 2005 ve vzdálenosti asi 400 metrů od plánované komunikace a další hojnější nálezy se nacházejí ve vzdálenosti 4 km a více. (…) Koncentrace nálezů pobytových znaků druhu v okruhu 5 km od záměru je tedy velmi nízká.“ [3]

Velké šelmy se mohou v průběhu jednoho dne přesunout na vzdálenost několika kilometrů až nižších desítek kilometrů, neboť velikost jejich domovských okrsků se pohybuje v řádech stovek kilometrů čtverečních. Nová silnice protínající horský masiv od údolí po hřeben bude pro pohyb těchto vzácných zvířat vedle stávajících komunikací a lyžařských areálů další překážkou.

Podle Hnutí DUHA nová asfaltová silnice přiláká také další nelegální motoristy, kteří po lesních cestách v širším okolí bez povolení jezdí už dnes. Zpevňování povrchů také zrychluje odtok vody z krajiny a zvyšuje tak riziko bleskových povodní, které by neporušené lesy naopak mohly pomoci utlumit.

 Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Budovat z veřejných peněz novou silnici se zákazem vjezdu a současně ji obhajovat potřebou rozvoje dopravní infrastruktury je absurdním příkladem pokusu českých a slovenských úřadů o zneužití evropských dotací. Zpracovatel hodnocení vlivu záměru na životní prostředí neprovedl odpovídající monitoring ani nedokázal správně interpretovat existující údaje o výskytu rysa ostrovida.

Předložená dokumentace, jejíž vypracování Hnutí DUHA v minulém roce požadovalo, však trpí i dalšími vážnými rozpory. Budování nových silnic na pomezí chráněných krajinných oblastí Kysuce a Beskydy není slučitelné s principem trvale udržitelného rozvoje území. Místní obyvatelé a turisté se nyní mohou v rámci procesu EIA vyjádřit, zda v Javorníkách chtějí relaxovat raději výlety po lese nebo po asfaltové silnici. Písemné stanovisko je možné podat do konce tohoto týdne k Okresnému úradu Trenčín (Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín, možno i elektronicky na peter.janik@tn.ouzp.sk), který bude následně rozhodovat o povolení stavby.“

 

Základní informace o nové silnici:

Délka: 1,9 km

Šířka: 3,0 m + 2 krajnice 0,5 m

Povrch: penetrační makadam (hrubé kamenivo prolité asfaltem)

Trasa: Horná Mariková – hranice ČR/SR (hotel Portáš)

Předpokládané náklady na výstavbu : 316 323 € ( ~8,9 mil. Kč)

 

 

Poznámky: 

 [1] O podpoře projektu „Cezhraničné dopravné prepojenie Považsko – Valašského regiónu„ bylo rozhodnuto na 8. Zasedání společného monitorovacího výboru 18. 6.2013 ve Velehradě. Více informací zde a zde

[2] Projekt “Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR)– Javorníky (ČR), viz http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=116&page=18

[3] Blíže například na str. 16 Posouzení záměru na území Natura 2000


Kontakt:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc: miroslav.kutal@hnutiduha.cz, 728 832 889