English version

Jabloně do Jablunkova - sázení stromů

Přijměte pozvání města Jablunkov a Hnutí DUHA na společné vysazování zeleně do krajiny!


Na pozemku města, kde je v současnosti rozlehlá louka, budeme vysazovat asi 500 ks původních druhů stromů a keřů včetně starých odrůd jabloní a dalších ovocných stromů.

vysazování stromů na louce pro zvelebení krajiny a pomoc zvířatůmKDE?

KDY?

PROČ?

 

S sebou: pracovní oblečení, dobrou náladu, případně i nářadí (rýč, motyka)

Zváni jsou místní i přespolní, všichni, kdo chtějí společně s panem starostou přiložit ruce k dílu!

 

 

Kontakt na organizátory: info@selmy.cz, 602 529 850 (Leona Machalová, Hnutí DUHA)

Oficiální pozvánka na akci ke stažení (pro tisk)

 

Jak se na místo dostat od vlaku či autobusu?
jak se dostat na misto vysadby stromů-mapa

 

Proč jsme vybrali zrovna toto místo?

Louka je v tomto úseku součástí migračního koridoru -  díky tomu, že zde není zástavba ani ploty, se tudy mohou volně pohybovat divoká zvířata. Tento pás prostupné krajiny navazující z obou stran na zalesněné horské celky je jedním ze dvou posledních v jablunkovské brázdě. Má proto velký význam pro migraci zvířat i z větší vzdálenosti, dokonce i pro přesuny zvířat mezi sousedními státy - Slovenskem, Polskem a Českou republikou.

V místě křížení tohoto koridoru s potenciální migrační bariérou - frekventovanou silnicí - je tato cesta naštěstí vystavěna na vysokých pilířích, takže ji zvířata mohou bezpečně podcházet spodem. Tam, kde koridor přerušovala další bariéra - frekventovaná železniční trať na Slovensko - byl v roce 2010 pro zvířata vybudován podchod dostatečných rozměrů i pro velké a prostorově náročné druhy, jako jsou například velké šelmy.

migrační koridor na okraji Jablunkova prochází pod estakádou; foto: T. Krajča

Avšak ve dvoukilometrovém úseku mezi silnicí a železnicí je koridor bezlesý, zahrnuje louky, pole a částeně i rozptýlenou zeleň na jejich okrajích. Lesnatost prostředí je jedním z důležitých faktorů, na nichž závisí, zda se zvířata odhodlají tímto koridorem kulturní krajinou projít. Především větší a plašší druhy, například rys, medvěd či jelen, se nyní koridorem nejspíše bojí projít, nebo se k tomu odváží jen někteří jedinci. 

Proto jsme navázali spolupráci s městem Jablunkov, které je vlastníkem části pozemků v koridoru a připravili jsme projekt výsadby zeleně. Ta bude mít několik fází, první z nich proběhne právě 26.10.2013. Vysazeny budou menší remízky stromů a keřů, což oproti současnému stavu výrazně zlepší vhodnost území pro migraci velkých šelem ze Slovenska a Polska do Moravskoslezských Beskyd a dále na západ. Tím se zlepší propojení s karpatskými populacemi těchto u nás ohrožených a málo početných druhů.

Kromě toho se výsadbou zlepší také možnosti migrace, úkrytů i nalezení potravy pro mnoho dalších druhů zvířat a zvýší se ekologická stabilita krajiny - více zeleně zvýší schopnost krajiny zadržovat vodu při velkých deštích, brání erozi půdy a v neposlední řadě také působí esteticky - lahodí lidskému oku.

zobrazení ploch plánované výsadby stromů v koridoru Jablunkov

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr