English version

Hledáme kočku, pozor, divokou! (2020-2021)

Akronym: Felis SKCZ

Kód projektu v ITMS2014+: 304021R971

Trvání: 01/2020 – 12/2021

Projekt je financován z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika


Projekt “Hledáme kočku, pozor, divokou!” je přeshraniční projekt českých a slovenských partnerů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020. Na projektu spolupracuje Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (vedoucí partner)Národní zoologická zahrada Bojnice (hlavní přeshraniční partner) a Hnutí DUHA Olomouc.

Povinnost monitorovat kočku divokou mají jak Česká tak Slovenská republika a to na základě Přílohy IV Směrnice o biotopech 92/43/EHC. V ČR ani v SR nejsou k dispozici data, na základě kterých by bylo možné vytvořit vhodný plán pro její ochranu.

V rámci studovaného území (Západní Karpaty) probíhá koordinovaný monitoring populace kočky divoké, s cílem získat první reálné odhady početnosti kočky divoké, zhodnotit využívání prostředí jednotlivými jedinci, jejich příbuzenské vztahy a vyhodnotit, v jaké míře dochází k hybridizaci s kočkou domácí. Získaná data umožní nastavit vhodnou společnou metodiku monitoringu kočky divoké a budou využity pro první komplexnější soubor doporučených opatření pro ochranářský management kočky divoké v ČR a SR. Za pomoci vytvořené metodiky bude moci být kočka divoká monitorována i v dalších 5 letech po skončení projektu.

 

Vše o projektu a kočce divoké najdete na webu www.kockadivoka.cz.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr