English version

Harmonizace zelené a šedé infrastruktury v dunajském regionu – DTP-SMF1-133 - HARMON (2018-2019)

Projekt je financován z Programu nadnárodní spolupráce Danube – prioritní osa 4.

Specifický cíl: SC 4.2 Podpora veřejné správy a implementace Podunajské strategie EU (EUSDR).

Tam, kde se rozvoj dopravní infrastruktury protíná s tzv. zelenou infrastrukturou, dochází ke zvýšení fragmentace přírodních ekosystémů jako jedné z největších hrozeb pro biologickou rozmanitost. Hlavním cílem projektového návrhu je přispět k ochraně a podpoře propojenosti biotopů zajištěním ekologických nároků oblastí s vysokou biologickou hodnotou při současném rozvoji dopravní infrastruktury v Podunají.

 

Výsledky projektu přispějí k dosažení cíle TEN-G (Transevropská síť pro zelenou infrastrukturu) a napomohou také k plnění následujících prioritních oblastí Podunajské strategie:

 

Prioritní oblast 1b – Zlepšení železniční, silniční a letecké mobility, téma 1: projekt zvýší ekologickou udržitelnost v rámci dopravních služeb ve venkovských oblastech.

Prioritní oblast 6 – Ochrana biologické rozmanitosti a krajiny, téma 3: Podpora důrazu na udržitelnost při přípravě dopravních projektů ve venkovských oblastech – projekt se zaměří na podporu ekologické propojenosti a přirozeného vývoje biodiverzity, hledání způsobů odstraňování invazivních druhů a podporu integrace šedé infrastruktury do místního charakteru podunajské krajiny.

Prioritní oblast 7 – Rozvoj znalostní společnosti, téma 2, 3 a 4: Projekt bude podporovat odbornou přípravu, výzkum, budování kapacit a přizpůsobování politiky na interdisciplinární úrovni se zahrnutím cílových skupin, jako jsou univerzity, výzkumná centra, nevládní organizace, rozhodovací orgány, úřady a zainteresované strany v rámci odvětví. Cílem bude zvýšení odbornosti a vytváření pracovních příležitostí propojením ekologie a dopravy.

 

Datum zahájení: 1. září 2018                      Datum ukončení: 30. srpna 2019

Rozpočet 49 870,00 EUR

Příspěvek EFRR: 42 393,75 EUR / Příspěvek NPP: - / Příspěvek ENS: -

 

PARTNEŘI PROJEKTU

Partner

Země

Typ

Zarand Association

Rumunsko

Hlavní partner

Agentura pro ochranu životního prostředí

Rakousko

Partner EFRR

Hnutí DUHA Olomouc (Přátelé Země Česká republika)

Česká republika

Partner EFRR

Síť nevládních organizací v černomořské oblasti (Black Sea NGO Network)

Bulharsko

Partner EFRR

Egnatia Odos S.A.

Řecko

Přidružený partner

Ministerstvo dopravy, inovací a technologie

Rakousko

Přidružený partner

Národní agentura pro ochranu životního prostředí

Rumunsko

Přidružený partner

IENE – Infra Eco Network Europe

Švédsko

Přidružený partner

 

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr