English version

Pověra: Absolutní ochrana je kontraproduktivní; pokud nebude lov rysa povolen, bude se stejně lovit nelegálně.

Na základě současných poznatků nelze konstatovat, že by přítomnost velkých šelem měla pro lesnatou kulturní krajinu vysloveně negativní efekt. Ke střetu s lidskými aktivitami samozřejmě dochází při chovu hospodářských zvířat. Tento problém je však řešen zákonem o náhradě za škody způsobené vybranými zvláště chráněnými druhy (zákon č. 115/2000 Sb.) a ochranářské organizace vyvíjejí množství osvětových a vzdělávacích aktivit, kterými se snaží preventivně předcházet možným střetům. V Beskydech nyní několik chovatelů používá vycvičené ovčácké psy.

Je pravda, že v některých státech, kde je povolen lov velkých šelem, populace velkých šelem prosperují. Není to však obecné pravidlo. Studie provedená ve Skandinávii ukázala, že legální lov sám o sobě nedokáže rysí populace ochránit před pytláctvím: ilegální odstřel se podílel na celkové mortalitě rysa ve větší míře než lov legální a populace klesaly v oblastech s vysokou i nízkou kvótou na odstřel [1, 2]. Na druhou stranu existují státy (například Itálie nebo Polsko), kde jsou velké šelmy početné navzdory (nebo díky) přísné ochraně [3]. Neexistuje jeden univerzální způsob, který by zaručoval efektivní ochranu.

Vinou vyhlášky č. 4/67, která umožňovala v tehdejším Severomoravském kraji legální lov rysa, byli rysi z Beskyd během několika let vystříleni; bez přímého kontaktu se Slovenskem by byl v Beskydech rys dodnes vyhubeným druhem [4]. Zonace, která umožňovala kontrolovaný lov, u nás platila v letech 1998-2000. Tehdy ani jedno myslivecké sdružení nepožádalo o výjimku v zóně B, která regulovaný lov rysa umožňovala. Přesto byl v zóně B (například Pošumaví) v tomto období minimálně jeden rys upytlačen, jak ukázalo telemetrické sledování v jihozápadních Čechách [5]. Dříve než budeme prolamovat ochranu silně a kriticky ohrožených druhů, měli bychom znát všechna pozitiva a negativa, která by změna mohla přinést. Ochránci i myslivci se shodnou na tom, že při současném stavu našich okrajových populací může každý neuvážený zásah mít pro velké šelmy likvidační následky.

 

Prameny:

[1] Andren H, Linnell J. D. C, Liberg O., Andersen R., Danell A., Karlsson J., Odden J., Moa P. F., Ahlqvist P., Kvam T., Franzen R. & Segerstrom P., 2006. Survival rates and causes of mortality in Eurasian lynx (Lynx lynx) in multi-use landscapes. Biological Conservation, 131: 23-32.

[2] Kutal M., 2007: Představuje legální lov ochranu před pytláctvím? Svět myslivosti 8 (12): 48.

[3] Linnell J., V. Salvatori & Boitani L., 2007: Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission. Final draft May 2007.

[4] Kunc L., 1999: Můj přítel rys. Víkend, 110 pp

[5] Bufka L., 2007: Výzkum a monitoring populace rysa ostrovida (Lynx lynx). Správy NP Šumava, Přístupné online: http://www.npsumava.cz/vyzkum.php?idc=920. Staženo 2.12.2007

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr