English version

Zlínský kraj zamítnul stavbu hal v migračním koridoru velkých šelem

15.2.2016, Hnutí DUHA Olomouc

Krajský úřad Zlínského kraje nevyhověl stavbě zimoviště pro ovce ve Vidči na Rožnovsku. Potvrdil tak návrh posudku EIA na vydání nesouhlasného stanoviska. Krajský úřad dospěl k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a vydal tedy rovněž nesouhlasné stanovisko. Umístění a realizaci navrhované stavby v nezastavěném území obce nedoporučila ani Agentura ochrany přírody a krajiny ani Hnutí DUHA Olomouc, které se rozhodovacího procesu aktivně účastnilo.

„Hangárový ovčín“ pro přezimování tisíce ovcí měl stát na zemědělské půdě druhé nejvyšší bonity a také přímo v ose migračního koridoru šelem. K celé stavbě proběhlo na základě prosince i veřejné projednání, kde se místní obyvatelé z nejbližší osady ve Stříteži nad Bečvou vyjádřili výhradně negativně, obávali se především zápachu a ztráty klidu na lokalitě.

Krajský úřad Zlínského kraje nesouhlasné stanovisko odůvodnil především negativními vlivy stavby na povrchovou a podzemní vodu, na půdu, krajinný ráz a na migrační koridor velkých šelem, jehož funkčnost by se zúžením významně omezila. Zásadní je také skutečnost, že investor odmítl zpracovat jiné varianty lokalizace záměru, které by byly pro přírodu a krajinu šetrnější. Podle vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy čtyři obloukové stavby nerespektují formu a měřítko tradiční zástavby a negativně ovlivní pohledové horizonty v krajině [1].

Závěr Zlínského kraje tak navazuje na úspěch odvolání Hnutí DUHA Olomouc v kauze plánované průmyslové zóny v nedalekém Zubří, kde měly být zbudovány inženýrské sítě v nivě Rožnovské Bečvy. Nový územní plán Zubří navíc ani plochy pro průmyslové zóny neumožnoval vystavět.

Miroslav Kutal, koordinátor Hnutí DUHA Olomouc, závěr kraje komentoval „Nesouhlasné stanovisko je při posuzování vlivu stavby na životní prostředí velmi výjimečné. Svědčí to o nízké kvalitě zpracované dokumentace a nepoctivé práci autorů, kteří se snažili na zakázku investora vliv na přírodu a krajinu bagatelizovat.“

Chov ovcí do Beskyd patří, ale pro zimní ustájení by měly být využity především existující zemědělské brownfieldy, jako je areál bývalého JZD ve Vidči. Zde již investor ostatně získal pro realizaci souhlasné stanovisko krajského úřadu. V případě nových staveb v nezastavěné části obce je třeba dbát na jejich citlivé zasazení do krajiny.

Poznámky:

[1] Plné znění závazného nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje najdete na https://www.kr-zlinsky.cz/data/clanek/6867/dokumenty/stanovisko-zimoviste-pro-ovce-vidce.pdf

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr