Miroslav Kutal, Jan Koranda & Petr Kafka

 

Ve dnech 13. a 14. února 2021 proběhlo celoplošné mapování vlka obecného na Broumovsku a v blízkém okolí, kde byl v předcházející  sezóně 2019/2020 potvrzen výskyt tří vlčích smeček. Do mapování se během víkendu zapojili zaměstnanci a dobrovolníci Hnutí DUHA Olomouc v rámci tzv. Vlčích hlídek, pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), konkrétně Správy CHKO Broumovsko a CHKO Orlické hory), zaměstnanci Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, Národního parku Góry Stolowe a také další spolupracovníci z řad místních myslivců a zemědělců.

Smyslem akce bylo zmapovat během dvou dnů co největší území s cílem nejpřesnějšího možného odhadu počtu vlků, kteří se v oblasti vyskytují. Za tímto účelem organizátoři navrhli k projití celkem 21 tras (tzv. transektů). 

Největší pokrytí území se podařilo v sobotu 13. února, kdy účastníci obsáhli celkem 14 tras o celkové délce 179 km. V neděli 14. února se podařilo pokrýt 8 tras o délce 85 km (Obr. 1). Všechny trasy měly v obou dnech 100% sněhovou pokrývku. Naposledy sněžilo v sobotu nad ránem, což ztížilo čitelnost zejména starších stop. Na druhou stranu bylo jisté, že všechny identifikovatelné stopy nalezené přímo v den mapování, byly čerstvé (tj. zanechala je zvířata pohybující se oblastí v noci z 12. na 13. února) a nedošlo k nadhodnocení počtu stopních drah vícenásobným započítáváním stejných jedinců na různých lokalitách.

Obr. 1. Prošlé trasy a nálezy vlka obecného během celoplošného mapování vlků na Broumovsku 13. - 14. 2. 2021 (neprůkazný nález je označený symbolem „?“)

Obr. 1 Prošlé trasy a nálezy vlka obecného během celoplošného mapování vlků na Broumovsku 13. - 14. 2. 2021 (neprůkazný nález je označený symbolem „?“)

V sobotu se podařilo potvrdit výskyt ve všech třech předpokládaných teritoriích vlků. Většinou se jednalo o stopní dráhy několika jedinců pohybujících se bez přítomnosti lidských stop, často byl na stopních drahách nalezen typický trus nebo moč (Obr. 2). Do vyhodnocení nebyly zařazeny neprůkazné nebo nedostatečně zdokumentované údaje. Počet jedinců zjištěných na základě průkazných pobytových znaků v jednotlivých teritoriích zobrazuje následující tabulka:

 

Oblast / Datum

13. 2.2021

14. 2. 2021 

Vraní hory / Adršpach

2–3

3

Javoří hory

1

0

Broumovské stěny / Góry Stolowe

5–6

5–6


Celkem byl během celoplošného mapování potvrzen výskyt 8-10 vlků. Tyto počty se spíše blíží minimálnímu počtu jedinců ve vytyčené oblasti, protože v jednom dni se podařilo pokrýt pouze 66% vybraných tras a klimatické podmínky v noci, která mapování předcházela, nebyly ideální. Všechna zvířata tak nemusela být zjištěna. Mimo vymezené transekty byly ještě v neděli zjištěny dvě stopní dráhy velkých psovitých šelem poblíž Velkého Dřevíče, nejednalo se však o zcela průkazný nález.

Během širšího časového období (listopad 2020 – únor 2021) bylo s pomocí fotopastí a stopování zaznamenáno v Javořích horách nejvíce pět vlků (Nadleśnictwo Wałbrzych udává až devět), v Górách Stolowych nejvíce deset. Celkem se tedy mohlo v zájmovém území během zimy nacházet 18-24 jedinců. V době mapování však již nemuseli být v zájmovém území všichni zmonitorovaní vlci přítomni (mohlo dojít k rozptylu jedinců do jiných oblastí nebo k jejich usmrcení).

Ukázky nalezených pobytových znaků: značkování močí na okraji lesní cesty; foto: Miroslav Kutal

Ukázky nalezených pobytových znaků: stopní dráhy; foto Matěj Vyskočil Ukázky nalezených pobytových znaků: trus; foto: Jadwiaga Jakubiec

Obr. 2 Ukázky nalezených pobytových znaků: značkování močí na okraji lesní cesty, stopní dráhy, trus (foto: Miroslav Kutal, Matěj Vyskočil, Jadwiaga Jakubiec)

Tomáš Havrlant, chovatel ovcí a starosta Vernéřovic, k mapování uvedl:

„Nabídky zúčastnit se mapování vlků na Broumovsku jsem rád využil. Do okolí Vernéřovic se s rodinou vydávám často. Také pozorování vlků i rozeznávání jejich pobytových znaků se pro mě za posledních pět let stalo relativně častou součástí života. Mnohokrát jsem vlka zahlédl přímo na pastvinách - bohužel jsou pro mě tato setkání vždy spojena s potenciálním ohrožením mých zvířat. 

Zjištěné výsledky jsou v rámci očekávání. Chápu, že určit přesný počet vlků žijících v oblasti Broumovska je složité. Například naše nálezy na prošlé trase byly neprůkazné, jelikož stopy znehodnotil padající sníh. Ověřit proto například opakující se zprávu o pohybu většího vlčího jedince v blízkosti obydlí se nepodařilo. Osobně je pro mě ale důležitější informací počet škod způsobených vlky na hospodářských zvířatech než jejich celkový počet v oblasti. Pokud by ale výsledky podobných monitorovacích akcí měly napomoci ke zmírnění konfliktů mezi vlky a pastevci, rád se opět zapojím."

 

Poděkování

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se mapovaní zúčastnili (v abecedním pořadí): Magdaléna Bélová, Lucie Berkovcová, Ester Hadašová, Tomáš Havrlant, Jadwiga Jakubiec, Zuzana Jindrová, Lucie Kubínová, Petr Kuna, Jiří Malík, Radek Marčák, Leona Marčáková, Julie Mochowá, Petra Paulů, Ruda Remeš, Pavla Staňková, Eliška Strnadová, Petra Svobodová, Jiří Špetla, Petr Urban, Jakub Vítek, Matěj Vyskočíl.


Podpořil: