Výroční zpráva Hnutí DUHA Šelmy 2021


O Hnutí DUHA Olomouc

Hnutí DUHA Olomouc je jednou z osmi poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Místní skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu a samostatné financování. Sídlíme v Olomouci, šestnáct zaměstnanců a desítky dobrovolníků však pracují ve všech regionech, které se dotýkají témat, které řešíme, především v souvislosti s ochranou velkých šelem. Koordinátorem Hnutí DUHA Olomouc je Miroslav Kutal. Více o našem týmu najdete na webu olomouc.hnutiduha.cz nebo www.selmy.cz.

Posláním Hnutí DUHA je prosazovat čisté a zdravé prostředí pro každodenní život. Chceme získávat lidi k účasti na změnách společnosti, které omezí znečištění a zajistí ochranu přírody i respekt k ekologickým limitům. Dobré výsledky naší práce tkví v důrazu na věcnost, přesnost a poctivost.


Ochrana velkých šelem

Zachování velkých šelem v naší krajině je pro nás velmi důležitým a zároveň složitým úkolem. Medvěd, rys a vlk se od druhé poloviny 20. století vrací zpět do přírody v oblasti Beskyd, Javorníků a také do severních, středních a východních Čech. Početnější populaci rysa ostrovida najdeme v jihozápadních Čechách: především na Šumavě, v Pošumaví, Novohradských horách v Blanském a Českém lese. Ovšem neustálé pytláctví či lov u nás i v sousedních státech, odkud k nám velké šelmy přicházejí, negativně ovlivňuje rozptyl velkých šelem a vznik populací nejen v oblasti Beskyd, ale i ve vzdálenějších oblastech. 

Hnutí DUHA se problematice velkých šelem věnuje intenzivně od roku 1999. Místní skupina Olomouc od roku 2002 provádí terénní monitoring velkých šelem a navazující osvětové aktivity v Beskydech. V roce 2015 jsme monitoring velkých šelem rozšířili o další oblasti – Jeseníky, Ralsko a Broumovsko, později také o Jizerské hory, Krušné hory, Děčínsko a Lužické hory, od roku 2018 jsme převzali od naší mateřské organizace Hnutí DUHA koordinaci nad monitoringem v oblasti Pošumaví (JZ Čech). Neodmyslitelnou součástí naší práce na ochraně velkých šelem jsou také osvětové akce a vzdělávání široké veřejnosti, ochrana migračních koridorů a biotopů šelem. V neposlední řadě komunikujeme s myslivci či chovateli ovcí a zapojujeme veřejnost do monitoringu a ochrany šelem. 

Níže naleznete přehled hlavních výsledků pracovníků a dobrovolníků Hnutí DUHA Olomouc v roce 2019: 


Monitoring velkých šelem

 • 7 odborných seminářů o monitoringu a ochraně velkých šelem jsme na podzim zorganizovali pro nové dobrovolníky Rysích a Vlčích hlídek v Beskydech, Javorníkách, Krušných horách, Lužických horách, na Šumavě, v Jeseníkách a na Broumovsku. Proškolili celkem 142 zájemců a zahájili jsme tak jubilejní 20. sezónu monitoringu Rysích a Vlčích hlídek
 • 258 dobrovolníků a zaměstnanců Hnutí DUHA Olomouc - účastníků Vlčích a Rysích hlídek - se během celého roku zaměřovalo na sledování pobytových znaků a případných známek nelegálního lovu velkých šelem v Krušných, Lužických horách a Jizerských horách, v Beskydech, Jeseníkách, Ralsku, na Broumovsku, v Pošumaví a dalších oblastech.  
 • 100 společných vícedenních akcí Rysích a Vlčích hlídek proběhlo v oblasti Beskyd, Jeseníků, Broumovska, Orlických hor, Rychlebských hor, Novohradských hor Jizerských hor, Krušných hor, Lužických hor, Děčínska, Ralska, Kokořínska a Pošumaví. 
 • 1589 pochůzkami v rámci společných akcí i mimo ně dobrovolníci Rysích a Vlčích hlídek a terénní pracovníci Hnutí DUHA Olomouc monitorovali výskyt velkých šelem a dalších chráněných druhů v mnoha oblastech České republiky i na česko-slovenském, česko-polském, česko-rakouském a česko-německém pohraničí. Díky tomu získali téměř 1500 dokladů o přítomnosti velkých šelem v podobě jejich pobytových znaků a téměř 300 záznamů o výskytu vydry, jeřábka a dalších vzácných ptačích obyvatel našich lesů. 
 • Několik nelegálních masitých újedí nalezli dobrovolníci Vlčích hlídek při monitoringu lesů. Jejich odstranění jsme úspěšně vyřešili s uživateli dotčených mysliveckých honiteb.
 • 3 183 autentických fotografií a videí rysů, vlků, medvědů a kočky divoké z fotopastí, 
 • 275 vzorků pro DNA analýzy a 402 vzorků trusu pro potravní vyšetření získali dobrovolníci Rysích a Vlčích hlídek, pracovníci Hnutí DUHA Olomouc a další mapovatelé zapojení do česko-slovenské spolupráce. 
 • Díky využívání fotopastí jsme získali řadu unikátních záběrů ze skrytého života velkých šelem (odkazy níže). 
 • Aktivně jsme se podíleli na odchytu a následném telemetrickém výzkumu medvědice Emy v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Také jsme pomáhali s odchytem a telemetrií dvou rysů v Javorníkách. 
 • Miroslav Kutal, Martin Duľa a Michal Bojda lektorovali 9 odborných přednášek na konferencích, seminářích a workshopech či v rámci odborné výuky na vysokých školách.  


Osvětová a informační kampaň


Zmírňování konfliktů s chovateli, místními obyvateli, komunikace s myslivci

 • Radili jsme chovatelům ovcí a koz jak účinně chránit stáda před velkými šelmami, možnostech žádat náhrady od státu a o možnosti čerpání finančního příspěvku na zabezpečení stád před útoky velkých šelem. Některým chovatelům aktuálně ohroženým útoky šelem jsme zapůjčili síťový elektrický ohradník. Pro jiné chovatele zpracováváme modelové projekty pro lepší zabezpečení chovaných zvířat. 
 • Měli jsme desítky osobních schůzek a telefonických konzultací s beskydskými lesníky a myslivci v rámci spolupráce na monitoringu šelem. 
 • Podíleli jsme se na přípravě Plánů péče pro vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda hnědého 


Účast v rozhodovacích procesech 

Ochrana zeleně

V oblasti ochrany zeleně v Olomouci jsme navázali na předchozí roky a pokračujeme v účasti v řadě řízení o kácení dřevin. V návaznosti na úspěšný průběh monitoringu olomouckých parků, při kterém byl prokázán výskyt 18 zvláště chráněných druhů, nadále dohlížíme na dodržení správného postupu při kácení tamějších stromů. Dále jsme se v oblasti ochrany zeleně v Olomouci zúčastnili například řízení týkající se kácení dvou jabloní a topolu v Nedvězí a Neředíně. Naše působnost není omezená jen na Olomoucký kraj - podávali jsme vyjádření i ke kácení vzrostlého zdravého smrku v obci Horní Lomná, u kterého se pak kácení nakonec správní orgán rozhodl nepovolit.  


Další řízení o výjimkách 

V Olomouckém a Moravskoslezském kraji jsme se účastnili řady řízení o výjimkách. Když si a. s. Úsovsko podala žádost o odchyt a odstřel krkavců velkých z důvodu predace telat, podávali jsme vyjádření a nakonec i odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu, které odstřel povolilo. MŽP po zapracování našich připomínek navrhlo mnohem striktnější podmínky (první prokazatelné plašení, odchyt a odstřel až jako poslední možnost). Dále jsme se účastnili například správního řízení o obnově osady Štěpánov na Olomoucku, kde jsme napadli nekvalitně napsaný biologický posudek. Krajský úřad Olomouckého kraje nám dal za pravdu a nařídil jej doplnit. Vyjadřovali jsme se také v případu, kdy město Nový Jičín žádalo o výjimku pro záměr „Odpočinkové místo Svinec“ v přírodní rezervaci Svinec na Novojičínsku. I zde bylo nakonec řízení zastaveno. 


Výstavba technologického parku v Hněvotíně 

Před několika lety se holdingu GEMO podařilo prosadit zastavění části úrodné ornice mezi Olomoucí a Hněvotínem. Momentálně má společnost v plánu rozšiřování tohoto areálu. Na první vlnu rozšiřování 5 se spustil v roce 2018 proces EIA, ke kterému Hnutí DUHA Olomouc podalo připomínky. Příslušný úřad v prvním kole vydal v lednu 2019 závěr zjišťovacího řízení, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzovaný dle zákona. Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali. Krajský úřad Olomouckého kraje odvolání přijal a v červnu rozhodl, že záměr má významný vliv na životní prostředí a oznamovatel (VGP Park Olomouc 5 a.s.) tak musí předložit kompletní dokumentaci popisující dopad rozšiřování areálu na všechny složky ŽP. Aktivně se účastníme informování veřejnosti o tomto problému, zejména pomocí našich webových stránek a situaci budeme nadále sledovat. 


Spojená Bečva 

Hnutí DUHA Olomouc je lídrem kampaně za zachování řeky Bečvy bez přehrady v prostoru mezi Valašským Meziříčím a Teplicemi nad Bečvou. Po velmi úspěšném představení alternativní studie v roce 2017 dále pokračujeme v boji proti přehradě Skalička. Vytvořili jsme informační pohledničky, které se dále rozdávají na akcích s infostánky. Třikrát jsme zorganizovali promítání filmu Return of the River pojednávajícího o demolici přehrady na řece Elwha. Promítání se uskutečnilo ve městech blízko zamýšlené přehrady Skalička - v Olomouci, Přerově a Lipníku nad Bečvou. Před promítáním vždy proběhla krátká přednáška o obecné problematice přehrad i o Skaličce konkrétně a po filmu otevřená debata. Nadále pokračujeme v informování široké veřejnosti o této problematice prostřednictvím webových stránek, facebookových stránek i tiskových zpráv. 


Ochrana lesů 

Již od roku 2014 se aktivně účastníme správních řízení v Jeseníkách. S nadále se rozvíjející kůrovcovou kalamitou jsme navázali na předchozí roky v boji za záchranu jesenických lesů. Podávali jsme vyjádření a nakonec i odvolání k žádosti o těžbu v NPR Rejvíz. Také jsme se vyjadřovali k těžbě v prvních a druhých zónách CHKO Jeseníky. Tyto správní řízení ještě stále probíhají, budeme je nadále sledovat a hlídat, aby nedocházelo ke zbytečné destrukci našich lesů. Podobně hlídáme kůrovcové těžby i v NPR Břehyně-Pecopala na Českolipsku. V posledních letech rezervaci ve velkém devastovala masivní těžba v unikátních nížinných smrčinách. Po velké medializaci těžby z naší strany Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj vydala první nesouhlasné stanovisko a toto území by tak až do roku 2021 mělo zůstat bezzásahové. I nadále budeme pokračovat v monitoringu této oblasti i všech správních řízení zde probíhajících.

Přijde vám naše práce užitečná?
Pokračovat v ní můžeme jen díky podpoře individuálních dárců - lidí, jako jste vy. Staňte se také jedním z Přátel velkých šelem! Pomůžete nám tak efektivně a dlouhodobě chránit rysy, vlky a medvědy i českou přírodu, která je našim společným domovem.

Poděkování

Práci Hnutí DUHA Olomouc v roce 2019 podpořili:

 • Ministerstvo vnitra ČRVlčí hlídky v české krajině - Stopuj s námi šelmy i pytláky  118 000 Kč
 • Olomoucký kraj: 
  • Obnovení vybavení pro potřeby monitoringu šelem a následné edukační činnosti – 15 000 Kč
  • Monitoring velkých šelem a osvětová činnost v dané problematice v Olomouckém kraji – 88 000 Kč. 
 • Liberecký kraj Kurzy ochrany velkých šelem v Lužických horách121 816 Kč
 • Karlovarský kraj Zajištění kurzů ochrany velkých šelem v Karlovarském kraji v roce 201944 067,23 Kč
 • Ústecký kraj - Kurzy ochrany velkých šelem v Ústeckém kraji - 80 771,99 Kč
 • Euronatur Stiftung Protection of the transboundary Polish-Czech wolf population in the period 01 January 2019 - 31 December 20206 500 EUR
 • Ministerstvo životního prostředí - příprava projektu Boosting the recovery of wolves in Central Europe - 40 000 Kč.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo projekt Zapoj se! – aktivita: Rysí a Vlčí hlídky - 211 227,10 Kč.
 • Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí - 540 524,67 Kč
 • Interreg DTP - projekt TRANSGREEN - Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature - 619 611,17 Kč
 • Danube Transnational Programme Seed Money Facility - Harmon - 7 491,07 EUR
 • SFŽP - Operační program ŽP - Soužití s velkými šelmami v České republice - 4 890 066,87 Kč
 • Úřad práce ČR - 39 000 Kč (dotace na společensky účelné pracovní místo)
 • Nadace Ivana Dejmala - 50 000 Kč
 • Nadační fond Biodiverzita - 20 000 Kč
 • Individuální dárci -  995 541, 77 Kč dary pomohly financovat všechny výdaje na ochranu velkých šelem, které nepokrývaly výše uvedené grantové zdroje (ty tvoří zpravidla 70 - 90 % z celkových nákladů projektů) a náklady související s účastí v rozhodovacích procesech. 

Dále byly v roce 2019 zahájeny a z vlastních zdrojů předfinancovány projekty podpořené v rámci OP Životní prostředí a Libereckého kraje.

Za spolupráci děkujeme také následujícím organizacím a osobám (abecedně řazeným): 

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, Anně Vančurové, Beatě Rakowské, České společnosti pro ochranu netopýrů, ČSOP Cieszynianka , ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP KOSENKA, Davidu Valnerovi, Dušanovi Šmoldasovi, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, Koalici pro Řeky, Lesům ČR, s.p. KŘ Šumperk, Magistrátu města Olomouce, Mendelově univerzitě v Brně, Nadačnímu fondu OKNO Olomouc, obcím Dolní Lomná a Jablunkov, Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Sluňákovu – Centru ekologických aktivit města Olomouce, Správám CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Broumovsko, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Třeboňsko, Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko, Správě národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, spolkům Egeria, Beskydčan, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Za krásnou Olomouc, Rosička z.s., Zdravý Rožnov z.s., Společnost přátel Jeseníků, Síti ekologických poraden STEP, Střední zemědělské škole Český Těšín, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, místním skupinám ČSOP Valašské ekocentrum, Hořepník, Šumperk aj. a všem členům, příznivcům a dobrovolníkům a spolupracovníkům.

Vydalo Hnutí DUHA Olomouc, červen 2021.

A › Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc
T › 585 228 584
E › olomouc@hnutiduha.cz
olomouc.hnutiduha.cz www.selmy.cz  

Přílohy výroční zprávy (finanční část)

Výroční zpráva 2021.pdf

Přílohy výroční zprávy (finanční část) 

Výroční zprávy z předchozích let