English version

Ohrožení

pytlák s rysem, foto: J. ČervenýVšechny tři druhy velkých šelem v ČR ohrožuje především ilegální lov (pytláctví), s čímž souvisí negativní postoje části veřejnosti (především myslivecké).

Druhým problémem je fragmentace krajiny a narušení jejich migračních tras. Velké šelmy jsou poměrně tolerantní k řadě forem ekonomického rozvoje, moderní dálnice a zástavba krajiny jim však brání ve volném pohybu v jejich přirozeném prostředí.

Vlk a rys dokáží obývat i poměrně kulturní, zemědělskou krajinu, kde najdou dostatek potravy. Nejvíce ohroženi ztrátou původních biotopů - přirozených lesů - jsou medvědi.

Populace šelem v ČR jsou zatím málo početné a nacházejí se na okrajích souvislých areálů současného rozšíření těchto šelem. Především beskydské populace rysů, vlků a medvědů jsou stále závislé na příchodu dalších jedinců ze Slovenska - bez této imigrace by české populace především vlka a medvěda téměř okamžitě zanikly.


Zvířata totiž nevnímají státní hranice a ti samí jedinci se mohou část roku pohybovat po českém a část roku po slovenském území. Přitom migrace šelem ze Slovenska k nám probíhala především jako osidlování nových oblastí mladými jedinci, jež byli vytlačeni dospělými zvířaty ze slovenských hor, kde se již naplnila kapacita prostředí. Z tohoto důvodu každé zmenšení slovenských populací lovem znamená také zmenšení jejich "migračního tlaku" směrem k nám a v konečném důsledku snížení počtu (až úplné vymizení) šelem v Beskydech a navazujících oblastech.

U geograficky izolované populace rysa žijící na Šumavě (a v Bavorsku) výhledově hrozí ztráta genetické variability. V konečném důsledku to může znamenat i její zánik, pokud zvířata zůstanou dlouhodobě izolovaná a nedojde k propojení s jinou - například karpatskou - populací rysa.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr