Velké šelmy žijí na značně rozsáhlém území – jejich domovské okrsky dosahují stovek kilometrů čtverečních. Aby se mohla zvířata přemisťovat mezi jednotlivými oblastmi, musí občas překonat silnice, železnice nebo projít níže položenou kulturní krajinou. Proto pomáháme mapovat důležité migrační koridory, sledujeme, jak jsou využívány, a prosazujeme jejich ochranu. U nových dálnic, které přetínají důležité migrační trasy, se zasazujeme o budování tzv. zelených mostů a územní ochranu v jejich okolí. 

U již zmapovaných důležitých) migračních koridorů se snažíme o jejich začlenění do územních plánů obcí a v rámci rozhodovacích procesů navrhujeme řešení, která zajistí zachování jejich dostatečné funkčnosti jako migrační trasy. Aktuálně pracujeme na ochraně prostupnosti krajiny zejména v pilotní oblasti Beskydy-Kysuce v projektu SaveGREEN.


Jablunkov - příklad dobré praxe

Jablunkovská brázda je oblastí jedinečnou a mimořádně významnou pro mezinárodní migraci volně žijících živočichů, obzvláště velkých šelem. V současné době tu už ale mnoho průchodných míst k překonání údolí nezbývá. Dobrým příkladem je proto město Jablunkov, u kterého se jeden z posledních koridorů nachází. Na jeho jižním okraji vede koridor pod frekventovanou silnicí I/11 díky vysokým pilířům (estakádě), na nich byla silnice vybudována. Tam, kde koridor kříží další bariéra - frekventovaná železniční trať na Slovensko - byl v roce 2009 pro zvířata vybudován podchod dostatečných rozměrů i pro velké a prostorově náročné druhy, jako jsou například velké šelmy. Mezi silnicí a železnicí byl v délce zhruba 2 kilometrů koridor bezlesý – zahrnoval louky, pole a částečně rozptýlenou zeleň na jejich okrajích.

Proto jsme ve spolupráci s městem Jablunkov zahájili v roce 2013 projekt výsadby stromů na části plochy koridoru a v roce 2022 již dosáhla výsadba dostatečné výšky, aby mohlo být zrušeno ochranné oplocení a zvířata začala remízky využívat při přesunech. Jablunkov se navíc stal první obcí v ČR, která ve svém územním plánu už v roce 2010 přesně definovala migrační koridory pro velké savce jako nezastavitelnou plochu.


Výsadba remízků v roce 2013 a rušení oplocenky v roce 2022