Vlčí a Rysí hlídky jsou jedinečnou aktivitou tzv. občanské vědy. Propojují množství dobrovolníků z celé České republiky, kteří se chtějí podílet na stopování a ochraně velkých šelem v naší přírodě. Speciálně proškoleným dobrovolníkem - tzv. hlídkařem - se může stát kdokoli (od 15 let), kdo se rozhodne část svého volného času věnovat monitoringu velkých šelem a kočky divoké. Probíhají od Beskyd a Jeseníků, přes střední, severní a západní Čechy až po Šumavu a Pošumaví.  

Zoologická pozorování

Hlídkaři pravidelně prochází oblasti výskytu těchto chráněných druhů a hledají pobytové znaky (stopy, trus, srst, kořist aj.) velkých šelem i dalších chráněných živočichů, jako jsou např. tetřev hlušec, jeřábek lesní, vydra říční a další přímo v terénu. Tyto znaky dokumentují a odebírají vzorky pro analýzu DNA či potravní analýzy. To vše buď na společných, zpravidla víkendových akcích nebo formou individuálního monitoringu po domluvě s regionálním koordinátorem.  Aktivita hlídkařů je nejvíce žádoucí především v podzimním a zimním období, kdy jsou vhodnější monitorovací podmínky. Společné monitorovací akce ale probíhají v průběhu celého roku.

Vlčí a Rysí hlídky proti pytláctví

Systematický monitoring území, kde se velké šelmy vyskytují, slouží k získání podkladů pro odhad početnosti šelem či pozorování jejich chování a zvyků. Dobrovolníci svou přítomností v terénu a hlášením nelegálních masitých návnad (tzv. újedí) taky znesnadňují případné pokusy o pytláctví.

Získávání poznatků o výskytu a zvyklostech sledovaných zvířat jsou pro ochranu ohrožených šelem nezbytné. Vyžaduje to však značné množství lidských kapacit i času stráveného v terénu. Dobrovolníci, kteří se zapojí do Vlčích a Rysích hlídek, jsou nezbytnou součástí ochrany šelem v Česku. V případě zájmu mohou pomáhat také s osvětovou činností - například účastí na infostáncích o velkých šelmách, organizováním přednášek a besed, informováním v regionech apod.