Zpracovali: Miroslav Kutal, Jan Koranda & Petr Kafka

Ve dnech 11. a 12. února 2023 proběhlo celoplošné mapování vlka obecného v Broumovské vrchovině a okolí. Do mapování se během víkendu zapojili zaměstnanci a dobrovolníci Hnutí DUHA Šelmy v rámci tzv. Vlčích hlídek, pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK), konkrétně Správy CHKO Broumovsko, zaměstnanci Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, Národního parku Góry Stolowe a také další spolupracovníci z řad místních myslivců a zemědělců.

Smyslem akce bylo zmapovat během jednoho dne co největší území s cílem co nejpřesnějšího možného odhadu počtu vlků, kteří se v oblasti vyskytují. Za tímto účelem organizátoři navrhli k projití celkem 24 tras (tzv. transektů), od západní části Krkonoš (Rýchor) přes Broumovskou vrchovinu až po národní park Góry Stolowe a Novoměstsko. 

Mapovatelé nakonec během jediného dne obsáhli celkem 15 tras o celkové délce 105,7 km. Sněhová pokrývka byla zpravidla souvislá (přes 90 %), více než 5 dní před mapováním nesněžilo. Teplota se pohybovala v rozmezí 0–5 °C. 

Celkem se během dvou dnů podařilo nalézt 31 věrohodných pobytových znaků vlka obecného a potvrdit tak výskyt ve všech třech předpokládaných teritoriích vlků, zasahujících do Broumovské vrchoviny, navíc byly pobytové znaky jednoho vlka nalezeny také na Novoměstsku. Byl tak zdokumentován výskyt vlka celkem ve 12 kvadrátech velikosti 5 × 5 km.


Obr. 1 Prošlé trasy a nálezy vlka obecného během celoplošného mapování vlků v Broumovské vrchovině a širším okolí dne 11. - 12. 2. 2023.

Většinou se jednalo o trus a stopní dráhy několika jedinců, pohybujících se bez přítomnosti lidských stop. V jednom případě byly nalezeny zbytky kořisti prasete divokého. Určení počtu stopních drah a jejich stáří však bylo často obtížné. K určení předpokládaného počtu vlků tak místy napomohly záběry z fotopastí, získané během února (tedy okolo termínu stopování). V Javořích horách fotopasti například v únoru odhalily smečku 8 vlků, z nichž jeden vlk je třínohý (viz video). Ve smečce zasahující na naše území z Vraních hor byli během mapování zjištěni jen 2 jedinci, ještě v prosinci zde byli stopováni 3-4 vlci. Vzorky trusu a moči byly odebrány pro potravní, parazitologické a genetické analýzy. Do vyhodnocení nebyly zařazeny neprůkazné nebo nedostatečně zdokumentované údaje. Počet jedinců zjištěných na základě sledování průkazných stopních drah nebo jednoznačných záběrů z fotopastí v jednotlivých teritoriích je uveden na obr. 1.


Celkem byl během celoplošného mapování a doplňujících informací z fotopastí během února potvrzen výskyt minimálně 18 vlků. Předpokládáme, že tento počet se významně neliší od skutečného počtu vlků ve sledovaném území, protože počty v jednotlivých oblastech byly zjištěny opakovaně během zimy, ať už pomocí stopování, nebo fotopastí (s výjimkou smečky z Vraních hor, kde zjištěné počty během zimy klesaly). Zatímco v Javořích horách se jedná o zhruba stejný počet zvířat, jako byl odhad v loňském roce, v oblasti Vraních hor byla v průběhu února zjištěna jen dvojice vlků (v loňském roce to byli 4 vlci), ačkoliv v prosinci to byli ještě 3 – 4 vlci a v létě měla smečka minimálně 7 členů (včetně vlčat). Naopak v Národním parku Góry Stolowe smečka sedmi vlků představuje nárůst oproti loňskému stavu, kdy byli zjištěni pouze 2 vlci. Již poněkolikáté se nepodařilo nalézt žádné pobytové znaky v Broumovských stěnách, i když předpokládáme, že teritorium smečky z národního parku okrajově zasahuje i do tohoto pohoří.


Poděkování

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se mapovaní zúčastnili (v abecedním pořadí): Tomáš Havrlant, Ivana Horská, Jadwiga Jakubiec, Veronika Karmáčková, Ester Korandová, Petra Kutalová, Leona Marčáková, Markéta Pýchová, Kamil Regner, Pavla Regnerová, Petr Urban, Filip Vávra a Kateřina Vránová


Podpořil:


Kontakt: 

Miroslav Kutal

Miroslav Kutal

Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, Odborný garant Hnutí DUHA Šelmy