V polovině června spustilo Ministerstvo životního prostředí čtyři nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí, které jsou určené na ochranu přírody a krajiny. Část financí z balíku peněz ve výši 120 milionů korun poputuje na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, či vodních dílech. Sem spadají i opatření k ochraně stád vhodné u nás především pro pastevce ovcí před útoky vlků, kteří se k nám v posledních letech postupně vracejí. 

Dotace pro chovatele stád mají zajistit ochranu jejich hospodářských zvířat a zároveň umožnit soužití lidí s chráněnými a pro přírodu tolik důležitými druhy.

„V posledních měsících se objevily případy, kdy vlci napadli hospodářská zvířata, rozhodli jsme se proto na poslední chvíli navýšit množství financí v nově vyhlašované 58. výzvě o 40 milionů korun. Na zabezpečení svých stád mohou chovatelé získat až 85 % způsobilých nákladů, peníze lze využít třeba na elektrické ohradníky, doplnění pevných ohrad či na nákup a výcvik pasteveckých psů. Ve výzvě je pro ně nyní připraveno 120 milionů korun,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podpora se vztahuje na zvýšené náklady na hospodaření, kam je zahrnut nákup síťového elektrického ohradníku či zdvojení elektrického ohradníku včetně potřebného příslušenství. Dále lze hradit zdvojení pevné ohrady nebo doplnění stávající ohrady o elektrický nebo zradidlový ohradník. Mimo tyto pasivní ochranné prostředky se podpora vztahuje na nákup, výcvik a péči o pasteveckého psa. Kvůli jeho výcviku může být projekt rozložen do více let. Finance mohou chovatelé získat i na realizaci opatření osobními náklady, například na hlídání stáda pastevcem. Protože je potřeba o výskytu vlků získat ucelené informace, je hrazen během projektu i monitoring těchto šelem (například pomocí fotopastí).

Hnutí DUHA Olomouc pro chovatele ovcí připravuje speciální poradenský web. Pomůže také s přípravou žádosti o dotaci z vypsané výzvy. Zájemci o konzultaci mohou své záměry zasílat na email info@selmy.cz.

„Vítáme snahu Ministerstva životního prostředí o snížení potenciálních konfliktů mezi chovateli hospodářských zvířat a vracejícími se vlky. Vypsání výzvy k financování opatření na ochranu stád je krok správným směrem. Hnutí DUHA Olomouc nabízí chovatelům bezplatné konzultace k vypsané výzvě. Pro chovatele je ovšem možné udělat mnohem více. Je to především snížení administrativního zatížení spojeného se žádostí o náhradu škody způsobené vlky a s tím spojenou novelizaci Zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy včetně navazující vyhlášky, která by měla více zohledňovat skutečnou hodnotu usmrcených zvířat.“ uvedl Jiří Beneš, terénní pracovník monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc.

 Peníze z nových výzev ale půjdou i na projekty zaměřené na boj se suchem, jakými jsou např. zakládání remízků či na zlepšování vodního režimu krajiny. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do všech čtyř specifických cílů prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny. Lhůta pro podání projektů trvá až do poloviny září. Peníze jsou určeny i na osvětu pro pozitivní vnímání přítomnosti vlků veřejností. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.

 

Více informací na www.opzp.cz.