Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38
77200 Olomouc

adresát viz rozdělovník

V Olomouci 23. 12. 2004

Vážení,

oznamujeme Vám, že tuto zimní sezónu stejně jako v předchozích pěti letech budou terén beskydských hor opět monitorovat tzv. vlčí hlídky, což jsou speciálně vyškolení dobrovolníci, jejichž činnost koordinuje Hnutí DUHA Olomouc. Na projektu spolupracujeme s dalšími subjekty jako je občanské sdružení Beskydčan, ČSOP a Správa CHKO Beskydy.

Cílem projektu Vlčí hlídky, který letos podpořila v rámci programu Mládež i Evropská unie, je monitorovat a chránit ohrožené živočichy, především velké šelmy - rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého, ale rovněž aktivně zapojit do ochrany velkých šelem mládež zejména Ostravského, Zlínského a Olomouckého kraje. Tedy přiblížit v dnešním přetechnizovaném světě přírodu mladým lidem, nabídnout alternativu čistě rekreační turistice a nešetrnému využívání hor, odtáhnout mladé lidi od nežádoucích jevů ve společnosti, jako je alkoholismus, drogová závislost, gamblerství a naopak umožnit poznat kolektiv mladých lidí, kteří cítí odpovědnost za dnešní stav životního prostředí a ztrátu kontaktu člověka s přírodou.

Velké šelmy, na území ČR v minulém století zcela vyhubené, se do Beskyd vracejí, jejich největší ohrožení však bohužel představuje ilegální lov, přestože jsou všechny přísně chráněny podle zákona č. 144/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, resp.prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb. O probíhajícím pytláctví svědčí různé zdroje, zejm. znatelný pokles početnosti rysa ostrovida o 30 % od roku 1998 (Červený 2003[1]), nálezy tří postřelených rysů v Beskydech od roku 2000 (Bartošová 2003[2]), anonymní přiznání dvaceti myslivců, z nichž tři střelili dokonce více než jednoho rysa (Koubek, Červený, 2003[3]) a další.

Účastníci vlčích hlídek se snaží svou přítomností v terénu komplikovat pytlákům jejich "práci". Na začátku každé zimy probíhá zaškolení nových zájemců, na které letos přijelo ve dvou termínech celkem 64 nových dobrovolníků. Setkání se aktivně účastnili a odborný dohled nad nimi drželi zoologové ze Správy CHKO Beskydy (Dana Bartošová), sdružení Beskydčan (Leo Košťál), ZOO Ostrava (Ludvík Kunc) a Krajského úřadu ve Zlíně (Jan Pavelka). Z předchozích let máme základnu asi stovky dobrovolníků. Účastníci jsou seznámeni s problematikou velkých šelem u nás, s cíli, možnostmi a způsoby jejich ochrany a v poslední řadě se samotným fungováním Vlčích hlídek. Tímto bychom chtěli říci, že smyslem Vlčích hlídek není v žádném případě veřejně zostouzet myslivce jako takové, jak nám bylo několikrát spíláno. Dobré jméno myslivosti nekazí Vlčí hlídky, ale právě ti myslivci, kteří nedodržují platné zákony (tj. pytlačí).

V této souvislosti Vám oznamuji, že Hnutí DUHA vypsala letos v červnu jako reakci na nález upytlačené kojící samice rysa ostrovida na Šumavě odměnu 20 000 Kč tomu, kdo podá informace, které povedou k odhalení konkrétního případu pytláctví vlka, rysa nebo medvěda.

Výhrady jistých představitelů ČMMJ k tomu, že Vlčí hlídky v lese pouze ruší klid, je výtkou zcela neoprávněnou. Procento Vlčích hlídek v poměru k celkovému počtu návštěvníků Beskyd je zanedbatelné. V podobném duchu bychom mohli namítat my (a možná oprávněněji), že myslivci jen ruší klid v přírodě svou střelbou, používáním terénních vozidel v lese atd. Žádní naši dobrovolníci nepoužívají pro pohyb v lese motorová vozidla, vědí, co sledují, a podle toho se v lese chovají, na rozdíl od mnohých jiných neukázněných turistů.

Dále bychom Vás chtěli upozornit na to, že z dikce § 40 odst. 1 zákona č.166/99 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) jednoznačně vyplývá, že předkládání mrtvých zvířat či jakýchkoli jejich částí na újedi je nezákonné – a to všude, nejen v chráněných územích.

Ustanovení říká: "Chovatelé a osoby zacházející s živočišnými produkty jsou povinni zajistit neškodné odstranění konfiskátů živočišného původu, které vzniknou v souvislosti s jejich činností". Neškodným odstraněním má zákon na mysli (viz §40 zák.č.166/99) zajištění odvozu do asanačního ústavu. Výjimečně lze kadáver do celkové hmotnosti 30 kg zakopat nejméně 80 cm pod zem při použití desinfekčních prostředků. Myslivec je osobou zacházející s živočišnými produkty, což je zřejmé z definice živočišného produktu - §3 odst.1 písm.l), kdy živočišným produktem jsou všechny části těl zvířat. Konfiskáty živočišného původu jsou dle definice §3 odst.1 písm.y) těla uhynulých nebo utracených zvířat a živočišné produkty, které jsou nepoživatelné.

Jak známo, újediště jsou lákadlem též pro velké šelmy, zejména pro vlka a medvěda, výjimečně i rysa a je zde tudíž riziko zástřelu těchto šelem. Upozorňujeme Vás proto, že najdou-li Vlčí hlídky takovouto nelegální újeď, budeme o ní následně informovat příslušné státní orgány, které by se měly postarat o její odstranění. Z důvodu předcházení zbytečných konfliktů bych doporučil připomenout tuto skutečnost Vašim členům na některé z Vašich schůzí.

Závěrem bych tedy zdůraznil, že Vlčí hlídky se pouze snaží dohlížet na dodržování zákona a nemusí být z Vaší strany vnímány a priori negativně. Věřím, že je i ve Vašem zájmu, aby se velké šelmy trvale usadily na našem území a že i Vy podniknete kroky ve vlastních řadách k tomu, aby pytláci nepáchali nenahraditelnou škodu v našich lesích beztrestně.

S pozdravem
Miroslav Kutal

Hnutí DUHA Olomouc

Rozdělovník:

(ČMMJ a LČR na území CHKO Beskydy):

 • OMS Frýdek Místek, Hliník 1600, 73801 Frýdek Místek
 • OMS Vsetín, Smetanova 1462 / 8, 75501 Vsetín
 • OMS Nový Jičín, Divadelní 8, 74101 Nový Jičín
 • Oblastní inspektorát LČR – Frýdek-Místek, Nádražní 28 11, 738 01 Frýdek-Místek
 • Oblastní inspektorát LČR - Zlín, T.Bati 2513 p.o.b. 169, 760 01 Zlín
 • Lesní správa Jablunkov, 739 91 Jablunkov 900
 • Lesní Správa Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04 Pražmo
 • Lesní správa Ostravice, 739 14 Ostravice 187
 • Lesní správa Frenštát p.R., Místecká 97, 744 01 Frenštát p.R.
 • Lesní správa Rožnov p.R., Boženy Němcové 720, 756 61 Rožnov p.R.
 • Lesní správa Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín
 • Lesní správa Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

(Na vědomí):

 • Luděk Králíček, Českomoravská myslivecká jednota, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
 • Ředitelství LČR Hradec Králové, Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové 8

[1] Červený J. et al. 2003: Současné změny početnosti rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice. - In- Bryja J. & Zukal J. [Eds], Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13. – 14. února 2003: 175, Brno

[2] Bartošová D 2003: Nález uhynulého rysa ostrovida v CHKO Beskydy. Ochrana přírody 3/58: 91-92, Praha

[3] Koubek P., Červený J. 2003: Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách?. Myslivost 3/2003, Praha