Až o stoprocentní podporu na zabezpečení stád mohou do konce června žádat chovatelé hospodářských zvířat. Kvůli potlačeným instinktům jsou totiž zejména ovce, ale také např. kozy nebo telata snadnou kořistí pro některou z velkých šelem. V zájmu umírnění konfliktů a ochrany jak pastevecké práce, tak zákonem chráněných vlků, rysů či medvědů, nabízí stát již čtvrtým rokem dotační pomoc v rámci výzev Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Zažádat o dotaci je ale nadále složité a zdlouhavé, Hnutí DUHA Olomouc proto nabízí chovatelům pomoc s kompletním zpracováním žádosti o podporu. Jen od roku 2020 už podalo 14 samostatných žádostí za různé chovatele, 3 nové nyní vyřizuje.

V prodloužené 110. výzvě OPŽP mohou o podporu žádat zemědělští podnikatelé v prvovýrobě. Žádosti lze nově podávat až do letošního 30. června. Bohužel i nadále je jejich vyřízení složité a časově náročné. Kromě toho, výdaje na zabezpečení musí dosáhnout částky minimálně 100 tisíc korun a chovatel si musí opatření předfinancovat. To mnohé z nich odrazuje a pro ty s menším počtem zvířat je získání dotace téměř nemožné. Kvalitní preventivní zabezpečení pastvin přitom výrazně snižuje riziko útoku šelem. Ty se k lovu hospodářských zvířat uchylují zejména proto, že jsou pro ně velmi snadno dostupnou kořistí. Elektrický ohradník, který nelze podlézt nebo podhrabat, ale šelmy od útoku odrazuje. Pokud stádo hlídá pastevecký pes, šelma navíc riskuje zranění. Pracovníkům Hnutí DUHA se u ohrady v Lužických horách podařilo zachytit chování vlka u pastvin, které střeží pastevecký pes.


Hnutí DUHA Olomouc proto nabízí chovatelům pomoc s kompletním zpracováním a administrací žádosti o podporu na ochranu stád před šelmami. Šest z podaných žádostí již chovatelé realizují, dvě komise doporučila k financování, ostatní jsou v různých fázích schvalovacího procesu. Zájem o spolupráci ze strany chovatelů pokračuje i letos, a tak jsou nyní v přípravě další tři žádosti. U čtyř chovatelů, kterým Hnutí DUHA Olomouc zajistilo dotaci v předchozích letech, jsou už opatření dokončená a pomáhají chránit zvířata před vlky. Všechny potřebné informace o zabezpečení stád a příklady již fungujících opatření najdou chovatelé na stránkách www.ochranaovci.cz. S prosbou o vyřízení žádosti či konzultaci se mohou obrátit na email info@ochranaovci.cz.

Ukázky opatření - vlevo ohradník u chovatele ovcí v Českém středohoří, vpravo elektrická síť u chovatelky ovcí z Krkonoš


Chovatelům dotace nově umožní pořídit např. kvalitnější a vyšší elektrické sítě

Koncem února došlo ve výzvě alespoň k několika změnám ve prospěch chovatelů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zveřejnila standard doporučených ochranných opatření před útoky velkých šelem, připomínkovaný také odbornými pracovníky Hnutí DUHA Olomouc. Ten pomohl ke změnám v doporučených opatřeních na ochranu před vlky. Došlo např. ke zvýšení podpory na mobilní elektrické sítě, jež je nyní možné pořídit kvalitnější a vyšší. Na základě ucelení pojmu “pevné oplocení” mohou nově do této kategorie chovatelé  zahrnout i ohrazení z jednotlivých vodičů bez použití pletiva. Zároveň lze nyní žádat o podporu na naviják za traktor, který ulehčuje instalaci a demontáž vodičů při rozsáhlém hrazení pastvin lankovým ohradníkem. Z dotace jde také proplatit 5-10% příplatek za ztížené podmínky při budování ochrany proti podhrabání u pevného oplocení a pevného košáru.


Pro další období OPŽP se připravuje i dotace pro drobné chovatele

Hnutí DUHA Olomouc již několikrát upozorňovalo Ministerstvo životního prostředí na zmíněné nedostatky současné podpory pro chovatele. Dobrým znamením do budoucna je proto informace, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravuje pro další programové období (OPŽP 2021–2027) některá zjednodušení. Vytvořila také návrh dotačního titulu k financování preventivních opatření pro drobné chovatele. Součástí návrhu je i dotace na pokrytí vícenákladů spojených s náročnější organizací pastvy při ochraně zvířat před vlkem.


Alena Koutková, administrátorka projektů OPŽP z Hnutí DUHA Olomouc, řekla: 

„Proces od počátku přípravy projektu až po vydání právního aktu může trvat několik měsíců. Právě dlouhé čekací lhůty na vyjádření a nutnost plnit měnící se podmínky ze strany OPŽP, jsou důvodem zdlouhavosti celého procesu. Někteří chovatelé zůstávají i nadále bez podpory, protože je pro ně problematické si projekt předfinancovat. 

Ve společnosti také stále přetrvává představa, že díky zabezpečením proti velkým šelmám bude snížena prostupnost krajiny nejen pro divoká zvířata, ale i pro lidi. Většina chovatelů ale pouze vylepšuje stávající oplocení, případně pořizuje pastevecké psy.”

Martin Tuček, chovatel ovcí z Českého středohoří, řekl:

„Chovatele od podání projektu nejvíce odradí zdlouhavé vyřizování, náročné, mnohdy zbytečné papírování, jednání s lidmi, kteří tomu někdy ani nerozumí. I proplácení náhrad a financování si většina nemůže dovolit. Proto to raději chovatelé neřeší, nezabezpečí svá stáda a čekají na náhrady škod. Ale abych jen nenadával, nehanil. Díky spolupráci s Hnutí DUHA Olomouc mám ohrazení chránící hospodářská zvířata před vlky."

Ivana Čílová, chovatelka ovcí z Krkonoš, uvedla:

„Před 12 lety jsem přišla po útoku vlka o několik ovcí v oblasti východních Krkonoš. Také proto jsem se rozhodla požádat o dotaci na lepší zabezpečení stáda. S veškerou administrativou mi pomohli pracovníci Hnutí DUHA Olomouc. V roce 2019 jsem zhruba po roce od začátku vyřizování žádosti dostala 80 % nákladů na nové elektrické sítě, silné zdroje impulzů, solární panely a pevné skládací ohrazení na košár. Veškeré nakoupené věci jsem musela uhradit předem a asi po půl roce jsem obdržela dotaci. Jiné větší potíže s vyřizováním nebyly. 

Pasu ovce v odlehlé části Krkonoš a je důležité, aby v ohrazení bylo neustále dostatečně vysoké napětí, jinak sítě nemají na ochranu před šelmami žádný význam. Doporučuji chovatelům, aby dotace využívali, administrace v mém případě zas tolik složitá nebyla.”


Kontakty: 

Alena Koutková, Hnutí DUHA Olomouc, administrátorka projektů OPŽP, info@ochranaovci.cz, 776 361 735

Miroslav Kutal, vedoucí programu Šelmy v Hnutí DUHA Olomouc, miroslav.kutal@hnutiduha.cz, 728 832 889


Podpořil: