Hybridizace s kočkou domácí je jeden z faktorů, který významně ohrožuje evropské populace vzácné kočky divoké. Míra křížení se mezi různými oblastmi Evropy liší. Díky společnému přeshraničnímu projektu Hledáme kočku, pozor, divokou! jsou dnes k dispozici první důkazy o tom, že ke křížení dochází i v karpatské populaci na moravsko-slovenském pomezí.

Křížení kočky divoké s domácími kočkami je problém.

 „Ztráta genetické čistoty kvůli křížení s kočkou domácí může způsobit ztrátu některých lokálních adaptací nebo zvýšit přítomnost škodlivých mutací, které se ve vyšší míře vyskytují u přešlechtěných domácích koček,“ uvádí zooložka Jarmila Krojerová z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, která se dlouhodobě věnuje genetickým analýzám u kočky divoké i rysa ostrovida. „Naše výsledky ukazují, že výskyt hybridů je alespoň v některých oblastech Slovenska vyšší, než je tomu například v Německu,“ dodává. 

Oblastí, kde byl výskyt hybridních jedinců nejvyšší, jsou Strážovské vrchy, které leží naproti Bílým Karpatům přes údolí řeky Váh. Vědci zde zaznamenali čtyři hybridy tvořící 15 % z celkové populace zachycené v této oblasti.

 

V Německu odhalil rozsáhlý monitoring, že podíl hybridních jedinců je maximálně 3,5 %. V rámci evropských zemí je nejhorší situace ve Skotsku, kde tento problém způsobil zánik geneticky čisté populace kočky divoké a tamější lesy nyní obývají vesměs kříženci. O záchranu tohoto druhu se tam v současnosti snaží za pomoci reintrodukce z chovů v zoologických zahradách (projekt SWAforLIFE).

Kočka divoká versus kočka domácí

Kočka divoká se v rámci Česka vyskytuje v jihozápadních Čechách, kam se šíří z Německa, a na moravsko-slovenském pomezí, kde se jedná o karpatskou populaci rozšiřující se ze Slovenska. Jde o skrytě žijící druh, který může snadno unikat pozornosti, a to i díky záměně s domácími mourky. „Rozlišování koček divokých a koček domácích na základě vzhledu může být problematické, obzvláště pro laickou veřejnost. Výskyt hybridů toto rozlišování významně komplikuje i odborníkům,“ říká zoolog Martin Duľa z Hnutí DUHA Šelmy a Ústavu ekologie lesa LDF MENDELU, který koordinuje monitoring kočky divoké v Javorníkách, kde zatím kříženci zachyceni nebyli.

Kočka domácí pochází z příbuzného druhu - kočky plavé, která se vyskytuje v severní Africe a na Blízkém Východě. Dnes je považována za samostatný druh. Do kontaktu s evropskou kočkou divokou se dostala zhruba před dvěma tisíci lety, kdy ji do Evropy přivezli starověcí Římané. Oba druhy se mohou bez problémů vzájemně křížit a mít plodné potomstvo.

„Jistotu při určení míry hybridizace nám poskytuje až správně provedená analýza DNA. Zatím byli hybridní jedinci zachyceni jen v rámci karpatské populace, nikoliv v rámci populace v jihozápadních Čechách, tam je ale monitoring zatím mnohem méně intenzivní,“ vysvětluje Jarmila Krojerová.

K hybridizaci dochází většinou v oblastech, kde je nižší početnost divokých koček a zároveň se v lesním prostředí vyskytují zdivočelé nebo toulající se kočky domácí. V oblasti Bílých Karpat (na slovenské straně) byl dokonce hybridní samec zachycen za pomocí fotopasti při páření se samicí kočky divoké. „Páření dokazuje, že se hybridní jedinci dále zapojují do reprodukce, čímž šíří cizorodé geny do dalších generací,“ říká Pavel Dekař z Hnutí DUHA Šelmy, který se monitoringu kočky divoké v Bílých Karpatech věnuje již několik let.

„Podrobný monitoring kočky divoké pomocí chlupových pastí a fotopastí s následným využitím analýzy DNA je jedinou možností, jak nejen odhalit podíl hybridních jedinců, ale také zjistit početnost kočky divoké či mapovat přítomnost koček domácích v lesním prostředí,“ dodává Branislav Tám ze slovenské NZOO Bojnice, který koordinuje monitoring v oblasti Strážovských vrchů.

Projekt Hledáme kočku, pozor, divokou!, který realizují Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Národní zoologická zahrada Bojnice a Hnutí DUHA Šelmy, je finančně podpořen z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014-2020. Zaměřuje se na výskyt tohoto vzácného živočicha především na moravsko-slovenském pomezí, ale zoologové sbírají informace o výskytu kočky divoké i z jiných částí České republiky a Slovenska. Ačkoliv projekt v letošním roce končí, vědci chtějí v monitoringu pokračovat. Významně může pomoci i veřejnost.

Chcete nám pomoci? Viděli jste v přírodě kočku divokou? Našli jste sraženou kočku se znaky kočky divoké? Můžete nás informovat na www.kockadivoka.cz nebo stopy@selmy.cz nebo se přímo ozvat koordinátorům.

 


Kontakty:

Jarmila Krojerová

Ústav biologie obratlovců AV ČR a Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU

Martin Duľa

Hnutí DUHA Šelmy a Ústav ekologie lesa LDF Mendelu

Branislav Tám

Národní zoologická zahrada Bojnice