Hnutí DUHA Olomouc zaslalo Ministerstvu životního prostředí vyjádření k  záměru rozvoje lyžařského areálu Severka nedaleko Dolní Lomné v Beskydech. Právě totiž probíhá posuzování jeho vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Předložený návrh by způsobil  trvalý zábor lesa, fragmentaci biotopů velkých šelem a dalších zvláště chráněných druhů a vyšší zátěž lokality automobilovou dopravou.

 

Lyžařský areál Severka leží několik kilometrů západně od Mostů u Jablunkova v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a lokalitě zařazené do soustavy evropsky chráněných území Natura 2000, vyhlášené v Beskydech mimo jiné pro ochranu rysa, vlka a medvěda.

 sjezdovka na Severce

Hnutí DUHA obecně vítá projekty modernizace objektů, které vedou ke zkvalitnění služeb návštěvníkům. Použití nových šetrnějších technologií může mimo jiné vést ke snížení zátěže pro životní prostředí. V případě modernizace Severky má ovšem dojít i k vybudování odstavné plochy pro 133 automobilů uprostřed lesů a k rozšíření příjezdové silnice. Nové parkoviště v srdci hor a zvýšený provoz aut může rysy a další zvířata citlivá k vyrušováni (například tetřeva) ohrožovat, a to nejen poblíž sjezdovky, ale v celém tříkilometrovém lesnatém úseku mezi obcí a Severkou. Nárůst dopravy si vyžádá úpravy silnice vedoucí k parkovišti a není v záměru vůbec hodnocen. Lokalita  je navíc nevhodně zvolena i s ohledem na vysoké riziko možných terénních sesuvů.

 zde má stát parkoviště pro 130 aut

Jako alternativu Hnutí DUHA navrhuje zřízení odstavného parkoviště na okraji obce Dolní Lomná, odkud by navazovaly v pravidelných intervalech (kyvadlově) skibusy, jak je zcela běžné v jiných evropských zemích, zejména v Alpách, ale také v Česku (Jeseníky – parkoviště Hvězda-Ovčárna). Kyvadlová doprava skibusů by rovněž nevyžadovala  terénní úpravy silnice v zařízlém údolí Křínovského potoka.

 současné parkoviště pod sjezdovkou

Mezi zásadní nedostatky dokumentace k záměru dále patří, že investor nepředkládá variantní zpracování záměru. Aby byl proces EIA efektivní a smysluplný, měl by porovnávat  více možností realizace záměru, které hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí a doporučuje nejvhodnější řešení. V případě Severky však investor i hodnotitelé na variantní posuzování prakticky rezignovali. Z těchto důvodů Hnutí DUHA navrhuje vrácení dokumentace k přepracování nebo vydání zamítavého stanoviska.

 

Na základě došlých vyjádření rozhodlo Ministerstvo životního prostředí na konci ledna o požadavku doplnit dokumentaci EIA k danému záměru. Zapracováno a posouzeno má být například umístění odstavného parkoviště mimo lesní pozemky, na nezastavěném okraji obce Dolní Lomná, jak Hnutí DUHA navrhovalo. S ohledem na to má být i doplněno i hodnocení vlivu na faunu a flóru, zejména na zvláště chráněné druhy.

 

Hnutí DUHA Olomouc se pravidelně účastní rozhodovacích procesů, ohrožujících beskydskou přírodu, velké šelmy a jejich migrační koridory. Naše návrhy byly zapracovány například v projektu bobové dráhy nedaleko obce Čeladná, která byla zkrácena od hrany hřebene tak, aby hluk z jejího provozu neohrožoval rysy a další lesní zvířata.

 

MIROSLAV KUTAL, LEONA MACHALOVÁ, JOSEFA VOLFOVÁ