Mapování velkých šelem v Beskydech [1], které proběhlo na přelomu února a března, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují, či se dokonce snižují. Podle hrubého odhadu zde žije kolem 10 rysů a 3 vlci, výskyt medvěda se prokázat podle stop nepodařilo.

Všude, kde vlci, medvědi a rysové žijí, je zásadním problémem pytláctví. Jestliže se našim předkům podařilo velké šelmy  úplně vyhubit,  dnes, v horských lesích s mnoha cestami a stále dokonalejší loveckou technikou, je to mnohem jednodušší. Počty beskydských vlků navíc přímo ovlivňuje jejich stav na Slovensku, kde také dlouhodobě čelí vysokému tlaku lovců,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, která mapování každoročně koordinuje.

Podle dosavadních výsledků je i počet rysů poněkud nižší než v některých dřívějších obdobích.  Přitom rys je na tom v CHKO Beskydy  ze všech tři druhů  velkých predátorů relativně nejlépe – je nejpočetnější a jediný, který se zde v současné době prokazatelně rozmnožuje,“ říká Dana Bartošová.  

Zatímco medvědi a vlci u nás trvale žijí jen v Beskydech, rysové se vyskytují na řadě dalších míst. I jejich počty se ale snižují. Zatímco v letech 1996 – 1998 se jejich početnost odhadovala na 100 - 150 jedinců, v roce 2006 činil odhad 65 - 100 kusů, aktuální je 80 - 100 jedinců v celé republice,“ doplňuje Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Velké šelmy jsou nenahraditelné pro zachování přírodní rovnováhy v lesích. Zabraňují přemnožení  velkých býložravců,  kteří by jinak postupně zničili vegetaci. Okusují totiž mladé stromky a brání tak lesu v obnově. Absence velkých šelem, konkrétně vlka, je i jednu z příčin přemnožení divokých prasat v některých oblastech. Odborné průzkumy ukázaly, že spárkaté zvěře  v ČR  je dostatek  pro velké šelmy i pro myslivecké vyžití.

Rys ostrovid, vlk  obecný a medvěd hnědý se v ČR nesmí lovit.  CHKO Beskydy byla po vstupu do Evropské unie v roce 2004 zařazena mezi evropsky významné lokality (EVL) velkých šelem. Je totiž jediným místem, kde všechny tři tyto šelmy žijí u nás společně .

Snažíme se chránit prostředí, kde velké šelmy žijí, financujeme jejich výzkum, vysvětlujeme lidem, že šelmy do přírody patří, chovatelům se hradí škody na hospodářských zvířatech [2]. Pokud si však náš stát neporadí s pytláctvím na vzácných a chráněných šelmách, přijdou  veškeré vynaložené finanční prostředky a energie nazmar,“ uzavírá Dana Bartošová ze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Během mapování zaznamenali účastníci výskyt dalších vzácných a chráněných druhů živočichů, např.  puštíka   bělavého,  kulíška nejmenšího,  jeřábka lesního, strakapouda bělohřbetého, krkavce velkého, datla  černého,  vydru  říční  aj.

 

[1] Přítomnost  rysů, vlků a medvědů  na  známých lokalitách s jejich trvalým  nebo pravidelným výskytem  zjišťovalo více než 80 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody. Mapovali tu už po dvacáté deváté.  Akci organizovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy. K  mapování na sousedním slovenském území se přidala Správa CHKO Kysuce.  Do mapování se jako každoročně zapojilo také Hnutí DUHA.

Rysové a vlci byli identifikováni podle nálezu stop, trusu a zbytků kořisti. Vzhledem k různým datům nálezů, různému stáří pobytových znaků a velké pohyblivosti šelem, lze jejich současný  počet v CHKO Beskydy pouze odhadovat. Výsledky  mapování budou uloženy do centrální databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a  využity  při  ochraně přírody.


[2] Vyplácení náhrady škody způsobené některými vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů upravuje zákon č. 115/2000 Sb.

Tisková zpráva byla zveřejněna dne 13. května 2013 na internetových stránkách Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR.