Ve dnech  5.3.-8.3.  2009 se v CHKO Beskydy uskutečnilo mapování výskytu velkých šelem. Mapování  bylo prováděno na území CHKO Beskydy, dále v přilehlé části CHKO Kysuce a  v sousedních západních výběžcích Karpat. Kolem 70 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody zjišťovalo přítomnost rysů, vlků a medvědů na známých lokalitách s trvalým nebo pravidelným výskytem těchto šelem.


Přítomnost chráněných šelem byla potvrzena v Moravskoslezských Beskydech, v Hostýnsko-Vsetínské hornatině  a  v Javorníkách.  Oproti loňskému roku  bylo v horách i v podhůří množství sněhu a pohyb v terénu byl velmi obtížný. Přesto bylo zaznamenáno 22 údajů o výskytu rysů (stopy, trus, kořist) a 4 údaje o vlcích (stopy,  trus). Další aktuální informace o rysech (8), vlcích (7) a medvědech (3) byly získány mimo termín „sčítání“. Stejně jako v předešlých letech se potvrdilo, že šelmy, které žijí na moravskoslovenském pomezí, jsou společným přírodním bohatstvím České a Slovenské republiky, protože  jejich teritoria zasahují na  území obou států.    


V terénu byly nacházeny buď stopy jednotlivých rysů, nebo po dvou jedincích na lokalitě – v souvislosti s obdobím rysích námluv.  V jednom případě byla zjištěna trojice (rysice s mladými). Vlci  přecházeli v trojčlenných smečkách, ve dvojici i jednotlivě. Pozorování medvědů se týkala jednotlivých zvířat. Počet šelem zjištěných mapováním, tedy akcí závislou na počasí,  lze pouze odhadovat.  Letošní  zoologická pozorování svědčí o tom, že ve sledovaném území se v současné době pohybuje cca 16 rysů, 8 vlků a minimálně 3 medvědi.      


Byla zaznamenána pozorování dalších chráněných druhů živočichů: vydra říční, tetřev hlušec, jeřábek lesní, puštík  bělavý, výr velký, orel skalní, datlík tříprstý,  strakapoud bělohřbetý, jestřáb lesní, krkavec velký aj. K vzácné beskydské fauně v poslední době přibyl (dočasně nebo trvale) bobr evropský. Z běžnějších druhů byli jako obvykle zjištěni srnec, jelen evropský, prase divoké, liška obecná,  jezevec lesní, kuna skalní, zajíc polní, veverka obecná aj.   


Výsledky mapování budou využity  při ochraně přírody v CHKO Beskydy a zároveň budou poskytnuty ústředním pracovištím státní ochrany přírody (ministerstvo životního prostředí, agentura ochrany přírody a krajiny).  Správa CHKO děkuje všem účastníkům mapování za nezištnou pomoc.


Zpracovala: RNDr. Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy

V  Rožnově p. R.   1. 4. 2009