Hnutí DUHA zveřejnilo výsledky závěrečné studie mapující propustnost krajiny pro velké savce na Vsetínsku [1]. Průzkum vycházel z analýzy dostupných mapových podkladů, terénního šetření a opíral se také o spolupráci s některými mysliveckými sdruženími. Hnutí DUHA zároveň vydává přehlednou brožurku, která veřejnost seznamuje s problémem zvyšující se zástavby krajiny a důsledcích pro volně žijící živočichy [2]. Brožura „Migrační koridory“ je ke stažení na www.selmy.cz zde a k dispozici bude také na obecních úřadech beskydských obcí.

Přestože ve Vsetínských vrších, Javorníkách, Vizovických vrších i Bílých Karpatech je pravidelně zaznamenávaný výskyt velkých šelem, jsou šelmy kromě pytláctví ohrožovány zejména rozšiřováním zástavby ve volné krajině, což narušuje jejich přirozenou migraci mezi jednotlivými pohořími. Plíživá zástavba na dosud zelených plochách také snižuje přirozenou  schopnost krajiny zadržovat vodu. Neuvážené umisťování a povolování staveb ve volné krajině má také výrazně negativní vliv na krajinný ráz Valašska.

Ekologická organizace nejdříve vytipovala 18 potenciálních míst migrace zvířat (tzv. migračních koridorů) protínajících údolí mezi Vsetínskými vrchy, Javorníky, Vizovickou vrchovinou a Bílými Karpatami. Jedná se o poslední dosud nezastavěné pruhy krajiny – většinou se nacházejí mezi dvěma obcemi nebo jejich částmi. Tyto migrační koridory jsou důležité pro přesuny velkých šelem a dalších větších savců – jelenů, srnců, divokých prasat nebo lišek. Pro vlky, rysy a medvědy však mají koridory největší význam: tato zvířata totiž obývají stovky kilometrů čtverečních a musí proto překonávat množství lidmi vytvořených bariér.

Při terénním průzkumu vytipovaných migračních koridorů se zjistilo, že 2 z navržených koridorů jsou bohužel v současnosti již pro migraci velkých savců, ale i drobnějších živočichů nenávratně ztraceny.  Dalších 7 koridorů je pro velké savce také prakticky neprůchodných kvůli výraznému omezení jejich šířky výstavbou domů a oplocováním pozemků. Kritéria pro migraci velkých savců včetně chráněných druhů šelem (vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý) splňuje pouze 9 koridorů, tedy méně než polovina z vytipovaných míst potenciálně vhodných pro migraci.

Hnutí DUHA také zjišťovalo, jak se ke koridorům staví obce ve svých územních plánech. Bohužel pouze dva ze všech potenciálních migračních koridorů jsou ukotveny v územních plánech jako biokoridory (nadregionální biokoridory Lidečko – Lomensko a Střelná – státní hranice).

Michal Bojda, hlavní zpracovatel studie z Hnutí DUHA Valašsko řekl:
„Přestože pro velké šelmy zůstává na Valašsku posledních 9 plně funkčních migračních koridorů, jsou i tyto bohužel ohrožovány různými investičními záměry ať už jednotlivých obcí nebo kraje. Obce by ale neměly zapomínat na přírodní hodnoty, mezi které patří i velké šelmy nebo typický krajinný ráz. Pokud v územních plánech obcí nebudou respektovány migrační trasy velkých savců, výrazně to omezí zejména pohyb vlků, rysů a medvědů do dalších pohoří a může to mít negativní vliv na celou populaci těchto vzácných a chráněných zvířat.“

Hnutí DUHA studii rozeslalo všem obecním a městským úřadům v regionu, Správě CHKO Beskydy a dalším dotčeným orgánům. Nová studie by měla být nápomocná zejména obecním úřadům při tvorbě nových územních plánů a různých stavebních záměrů. Měla by sloužit k tomu, aby se podařilo uchovat v krajině doposud funkční migrační koridory, ale i jedinečný krajinný ráz Valašska.


Poznámky:

[1] Bojda M., Kutal M., Praus L., 2010: Aktuální situace propustnosti krajiny v údolí Vsetínské Bečvy a Senice: Nutná ochrana stávajících migračních koridorů pro velké savce. Závěrečná studie. Hnutí DUHA Olomouc, Olomouc, 33 pp. Volně ke stažení na https://www.selmy.cz/storage/app/media/publications/17.pdf


[2] Nová brožurka „Migrační koridory: proč jsou důležité nejen pro velké šelmy“ je volně ke stažení na https://www.selmy.cz/storage/app/media/publications/2.pdf