Ráno 20. 11. 2002 oznámili pracovníci Lesní správy Frýdek-Místek Správě CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm (dále "SCHKOB") nález uhynulého rysa ostrovida v obci Krásná na území CHKO Beskydy. Umírající zvíře našli předešlý večer místní obyvatelé na lesní cestě asi 30 m od domu. Rys chrčel, měl pěnu u tlamy a do rána uhynul. O dva dny dříve pozorovali policisté z Krásné rysa, jak se potácel kolem cesty, asi kilometr od místa úhynu.

Uhynulá rysice nalezená v CHKO Beskydy v obci Krásná
Uhynulá rysice nalezená v CHKO Beskydy v obci Krásná (20. 11. 2002)

Ihned po obdržení této zprávy provedli pracovníci SCHKOB videozáznam, fotodokumentaci a základní měření mrtvého rysa (jednalo se o dospělou rysici), uložili kadáver do igelitového pytle a odvezli ho na Okresní veterinární správu do Frýdku-Místku. Zde bylo zařízeno vyšetření rysa ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci (dále "SVÚ") a vystavena žádanka o veterinární laboratorní vyšetření. Vzhledem k zuboženému stavu rysa bylo mimo jiné požadováno vyšetření na vzteklinu, na trichinellu a parazitologické vyšetření. Převoz rysa do Olomouce zařídilo Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, které mělo po vyšetření převzít kadáver a zajistit preparaci rysa pro muzejní sbírky.

Podle sdělení SVÚ rys neměl vzteklinu, uhynul hladem a celkovým vyčerpáním - Jeho hmotnost činila jen 12 kg. Zvíře mělo zcela prázdný žaludek a trpělo chronickým zápalem plic, které byly v tak špatném stavu, že téměř nemohlo dýchat. Po tomto vyšetření byl kadáver převezen k preparátorce, která nalezla na těle zvířete stopy po zranění způsobeném střelnou zbraní. Jednalo se kruhový otvor po průniku střely na pravé straně hrudníku a zhmožděné okolní tkáně. Na žádost SCHKOB preparátorka zdokumentovala zjištěné zhmožděniny a následujícího dne se ohledání zúčastnili pracovníci SCHKOB a provedli podrobnou dokumentaci zranění. Otvor po střele v kůži, stejně jako adekvátní otvor v navazující měkké tkáni, měl průměr 8 mm, střela vnikla do těla na pravé straně hrudníku mezi 6. a 7. žebrem a pronikla do hrudní dutiny. Při pohledu do tělní dutiny byl vidět otvor, kudy vnikla střela do hrudní dutiny. Nikde však nebyl nalezen otvor, kterým by střela druhou stranou těla vyšla ven. Proto se usoudilo, že zůstala ve vnitřnostech. Na telefonickou výzvu ze strany Správy CHKO Beskydy, aby byly znovu prohledány vnitřnosti uhynulého rysa, které zůstaly ve Státním veterinárním ústavu, příslušný pracovník sdělil, že vnitřnosti byly odevzdány do kafilerie. Pro správu to byla překvapující informace, protože v žádance vystavené Okresní veterinární správou ve Frýdku-Místku bylo uvedeno, že úhyn rysa může být mimo jiné způsoben střelnou zbrání a že tělo rysa bude poskytnuto k vědeckému a odbornému vyšetření do Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně. Na základě následující písemné žádosti Správy CHKO Beskydy o sdělení stanoviska odpověděl Státní veterinární ústav, že zranění střelnou zbraní nebylo možno zjistit, protože při vyšetřování rysa byl použit nestandardní postup, aby se vyhovělo požadavku Muzea Beskyd a nedošlo k poškození kostry a kůže. Vnitřnosti byly zlikvidovány v souladu s předpisy SVÚ.

Místo nálezu rysa – lesní cesta nedaleko horské usedlosti
Místo nálezu rysa – lesní cesta nedaleko horské usedlosti (20. 11. 2002)

Ihned po nálezu rysa se o případ začala zajímat média. Např. 27.11. 2002 uveřejnila TV Nova reportáž pořízenou u preparátorky a ukázala detailní záběr na tělo rysa s kruhovým otvorem po střele. S ohledem na negativní výsledek šetření SVÚ byl tento příspěvek velmi důležitý a byl v souladu s názorem SCHKOB, že přiměřená a seriózní medializace může přispět k veřejnému odsouzení trestného činu, ačkoliv pachatel zůstane anonymní

Rys ostrovid (Lynx lynx) je podle zákona č. 114/1992 Sb. 0 ochraně přírody a krajiny chráněný živočišný druh a je zařazen do kategorie "silně ohrožené druhy". Podle odst. 2 § 50 tohoto zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Rys je rovněž chráněn podle mezinárodních dohod (Bernská úmluva, CITES). V Beskydech žije kolem 15-20 rysů, jedná se tedy o malou, snadno zranitelnou populaci. Postřelením rysa došlo k trestnému činu podle § 181a) trestního zákona a došlo také k trestnému činu pytláctví. Po konzultaci případu s MŽP ČR podala SCHKOB 4.12. 2002 na Policii ČR obvodní oddělení Krásná trestní oznámení na neznámého pachatele. Rovněž dohodla další postup s Ústavem biologie obratlovců AV ČR v Brně (RNDr. Koubek), který převezme kadáver rysa k odbornému vyšetření a dodatečně posoudí okolnosti úhynu rysice.

Otvor v kůži rysa po průniku střely
Otvor v kůži rysa po průniku střely (28. 11. 2002). Všechny snímky D. Bartošová.

Uhynulá rysice je v pořadí čtvrtým mrtvým rysem nalezeným v CHKO Beskydy za poslední tři roky. V červnu roku 2000 našly lesní dělnice mrtvého rysa ve značném stupni rozkladu ve smrkovém houští nedaleko myslivecké kazatelny v k.ú. Horní Lomná. V srpnu téhož roku nalezli členové místního mysliveckého sdružení zastřelenou mladou rysici v k.ú. Ostravice. Oba případy šetřila policie ČR, ale nakonec je odložila pro nedostatek důkazů. V dubnu roku 2002 byl v k.ú. Ostravice v noci náhodně sražen a usmrcen automobilem mladý rysí samec, který se snažil přeběhnout silnici ve skalnatém úseku nedaleko vodárenské nádrže Šance. Nálezy mrtvých rysů jsou znepokojující, protože rysí populace v Beskydech je okrajová a nepříliš početná. Při vyšetřování příčiny smrti vzácných šelem je nezbytné, aby mezi zainteresovanými orgány a organizacemi fungovala bezproblémová spolupráce. Komplikace při postupu vyšetřování mohou v případě trestného činu zmařit jeho dořešení a tak nahrávají pytlákům, kteří se utvrzují v beztrestnosti svého jednání.

Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy u Rožnově p. R. 10.2. 2003