NEKONCEPČNÉ ROZHODNUTIE MINISTERSTVA PODOHOSPODÁRSTVA IDE PROTI NARIADENIU VLÁDY

Živí vlci môžu pomôcť ošípaným na celom Slovensku

Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva povoliť spoločné poľovačky na diviakov počas celého roku 2004 a na celom území Slovenska považuje Lesoochranárske zoskupenie VLK za nekoncepčný krok, ktorého dlhodobý účinok na zníženie rozšírenia klasického moru ošípaných je veľmi pochybný, a ktorý sa dá nahradiť celoročnou ochranou vlka.
Lov diviakov by mal byť použitý len ako doplnkové riešenie problému. Rozhodne by malo ísť o individuálny lov v ohniskách výskytu nakazených diviakov a nie o celoplošné poľovačky, ktoré naopak preháňaním nakazených diviakov môžu chorobu rozširovať aj do ďalších oblastí Slovenska! Tak to nakoniec doporučuje Nariadenie vlády z 9. júla 2003 o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných v svojom paragrafe 16!

Žiadame ministerstvo pôdohospodárstva, aby zrušilo povolenie spoločných poľovačiek a povolilo len celoročný individuálny lov diviakov v ohniskách rozšírenia klasického moru ošípaných. Zároveň žiadame ministerstvo životného prostredia aby sa dôrazne zasadilo o celoročnú ochranu vlka!

Ochorením klasického moru ošípaných (KMO) u diviakov je najviac postihnutou oblasťou tá časť Slovenska, v ktorej chýba vlk ako prirodzený predátor! Z údajov Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky vyplýva, že v priebehu rokov 1994 – 1998 bol mor u diviakov zaznamenaný v 241 lokalitách, z toho 224 lokalít (93%!!) bolo v miestach, kde sa vlci trvalo nevyskytujú. V rokoch 2001 – 2003 bol mor u diviakov zaznamenaný v 98 lokalitách, z toho 90 lokalít (92%) v oblasti bez výskytu vlka!

Mapa rozšírenia klasického moru ošípaných u diviakov a rozšírenia vlkov v SR v rokoch 1994-1998

Mapa rozšírenia klasického moru ošípaných u diviakov a rozšírenia vlkov v SR v rokoch 2001-2003

Zničiť prírodné ohniská moru v populácii diviakov s následným pozitívnym dopadom na chovy ošípaných je podľa nás možné iba opätovným návratom ucelených svoriek vlkov do všetkých pohorí Slovenska.

Diviačia zver je na Slovensku, hneď po jelenej zveri druhou hlavnou korisťou vlkov. Podľa zahraničných výskumov je 95% diviakov nakazených KMO vo veku do 1,5 roka. Je to rovnaká skupina, ako tá, ktorá je hlavnou korisťou vlkov.

Lov diviakov spoločnými poľovačkami nie je selektívny a vyplašená nakazená zver po nich veľmi často migruje do „zdravých“ regiónov. Pri spoločných poľovačkách sú často omylom zastrelené aj chránené druhy zveri a každoročne pri nich zahynie niekoľko ľudí!

Všetky tieto nevýhody vlk ako likvidátor chorej diviačej zveri nemá. Jeho lov je štatisticky selektívny, pričom likviduje aj zver nakazenú inými chorobami. Vlk zásadne na človeka neútočí a je ako sanitár našich lesov pre človeka úplne bezpečný.

Vlk bol po roku 1995 na Slovensku celoročne chránený zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 287/1994 Z.z. Slovenská republika zároveň podpísala tzv. Bernský dohovor: Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (oznámenie č. 93/1998), kde je vlk v zozname chránených živočíchov!
Po nástupe ministra Miklósa do funkcie ministra životného prostredia bol na základe tlaku ministerstva pôdohospodárstva tento stav v roku 1999 zmenený. Slovenská republika požiadala o výnimku z Bernského dohovoru a ministerstvo životného prostredia pripravilo vyhlášku č. 93/1999 o chránených rastlinách a chránených živočíchoch, ktorou zrušilo celoročnú ochranu vlka a umožnilo jeho lov od 1. novembra do 15. januára. Tento stav bol potvrdený prijatím nového zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.
Situácia sa nezmenila ani po tom, čo rezort ministerstva pôdohospodárstva priznal po sčítaní šeliem na Poľane v roku 2001, že početné stavy vlka udávané poľovníkmi sú oproti skutočným stavom päťnásobne nadhodnotené. V roku 2002 udávali poľovníci jarný stav vlkov na Slovensku 924 kusov. Päťnásobne menšia hodnota je 185, čo je už veľmi blízko tomu, čo dlhodobo prezentuje LZ VLK (130 až 150 kusov).

Ing. Juraj Lukáč
)Mgr. Jana Strnádová
)Lesoochranárske zoskupenie VLK

Kontakt: Lesoochranárske zoskupenie VLK, 0903-772956, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk

Príloha:

  1. Mapa rozšírenia klasického moru ošípaných u diviakov a rozšírenia vlkov v SR v rokoch 1994-1998
  2. Mapa rozšírenia klasického moru ošípaných u diviakov a rozšírenia vlkov v SR v rokoch 2001-2003