Plánovaná silnice přes Vizovické vrchy omezí migraci a poškodí vhodné prostředí velkých šelem

Realizace stavby silnice R49 přes Vizovické vrchy v současné navrhované podobě by znamenala vážné narušení zachovalé valašské krajiny, a také možnosti migrace a trvalého výskytu chráněných velkých šelem – rysa, vlka nebo medvěda v tomto území. Několik občanských sdružení a více než pět set obyvatel Zlínského kraje proto požadují přepracování dokumentace posuzující vliv této stavby na životní prostředí (tzv. EIA) tak, aby byla zahrnuta také varianta silnice s dlouhými tunely.

Čtyřpruhovou silnici R49 z obce Lípa ke státní hranici ČR/SR v délce 27 km plánuje budovat Ředitelství silnic a dálnic ČR. Její trasa však protíná Přírodní park Vizovické vrchy vyhlášený kvůli ochraně zdejší jedinečné zachovalé krajiny a prochází v blízkosti několika menších valašských obcí.

Vizovické vrchy mají díky své poloze v blízkosti CHKO Beskydy a vhodnému prostředí mozaiky lesů a luk s řídkým osídlením v současnosti velký potenciál pro výskyt velkých šelem a jejich migraci dále na západ. Zamýšleným trasováním zmíněné silnice by došlo k rozdělení území (tzv. fragmentaci) a významnému narušení prostředí při její stavbě i provozu.

krajina Vizovických vrchů
Nefragmentované území vhodné pro život velkých šelem ležící ve vzdálenosti do 20 km od jádrové oblasti jejich výskytu v CHKO Beskydy by se novou silnicí přes Vizovické vrchy významně zmenšilo. Zbylé oddělené lesní celky by pak totiž již neměly dostatečnou rozlohu pro trvalý výskyt jedince rysa či smečky vlků. Zhoršila by se také prostupnost území pro velké živočichy (kromě velkých šelem také jeleny, srnce či divočáky), neboť silnice by ve své základní navržené trase byla průchodná jen na 12 % délky místo minimálně 25 % doporučovaných zahraničními studiemi. Navíc, kamionová doprava, kterou by nová rychlostní silnice do regionu přivedla, by znepříjemňovala život také obyvatelům zdejších doposud klidných okrajových částí obcí.

nefragmentované lesní celky do 20 km od CHKO Beskydy

Dokumentaci EIA, posuzující vliv tohoto záměru na životní prostředí, předložil investor již podruhé k připomínkám veřejnosti, obcí a odborných institucí v polovině letošního dubna. Možnost se k záměru vyjádřit využilo několik občanských sdružení (o.s. Vizovické vrchy, sdružení Egeria, Hnutí DUHA Olomouc, Děti Země), a také více než pět set obyvatel Zlínského kraje. Ve svých připomínkách žádají Ministerstvo životního prostředí, aby tuto dokumentaci k hodnocení vlivů silnice R49 vrátilo k přepracování. Vadí jim především výše uvedená negativa budování silnice v navržených trasách a chybějící posouzení varianty s dlouhými tunely pod Vizovickými vrchy. Podobné námitky poslaly i obce Vizovice, Lhotsko a Bratřejov.

Podle občanských sdružení by tunel plánovaný jižně od Vizovic přes Želechovské údolí měl být delší a měl by vést pod tímto údolím. Podobně by přes Přírodní park Vizovické vrchy měly být vedeny nejméně dva dlouhé tunely délky nad 4 km, které by aspoň částečně zmírnily silný negativní vliv na typickou valašskou krajinu a přírodu.

Podle našich zjištění a výpočtů silnice R49 bez dlouhých tunelů znamená nepřijatelnou fragmentaci jedinečné krajiny přírodního parku a navíc v podstatě znemožní migraci a trvalý výskyt silně a kriticky ohrožených živočichů jako je medvěd, rys a vlk,“ jmenuje hlavní problémy R49 Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc.

Přitom posouzení varianty silnice s tunely byl požadavek občanů, jejich sdružení i samotného Ministerstva životního prostředí již v roce 2009 v rámci připomínek k první předložené dokumentaci EIA k této stavbě. Zpracovatel nové dokumentace však jejich požadavky ignoroval.

Předseda sdružení Egeria Miroslav Mach ještě dodává: „V dokumentaci EIA také schází podrobné posouzení vlivů přeložky silnice I/57 od Vsetína, která se má velkou křižovatkou nad Lačnovem připojit k silnici R49.“ Současná dokumentace EIA tak nezahrnuje zhodnocení možných kumulativních vlivů.

Podle občanských sdružení jsou ekonomická efektivnost a dopravní význam celého tahu silnice R49 z Hulína až ke státní hranici na Púchov nízké, zvláště pokud má být v roce 2013 dokončena čtyřpruhová silnice z Otrokovic do Zlína-Malenovic, takže Zlínský kraj bude na dálniční síť ČR již dávno napojen i bez silnice R49. O svých výhradách proti silnici R49 chtějí proto informovat i Evropskou komisi.

MIROSLAV KUTAL, LEONA MACHALOVÁ

 

 Kde najdete podrobnosti:

Celé vyjádření Hnutí DUHA Olomouc 

http://www.hnutiduha.cz/olomouc/data/docs/pripominky/Vyjadreni_HDO_Dokumentace_final_2012-05-28.pdf

Mapa navržených variant R49 se zvýrazněnými migračními profily - západní část

Mapa navržených variant R49 se zvýrazněnými migračními profily - východní část

 

Hodnocení vlivů silnice R49 na životní prostředí

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP272

 

Rychlostní silnice R49

http://www.R49.cz

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce, International Visegrad Fund a dary našich přispěvatelů.

SC_spoluprace NAP Visegrad