Připomínky k bodu č. 63 


Současné znění PUR 2008:


OS12 Rozvojová osa Zlín – hranice ČR/Slovensko (–Púchov)
Vymezení: Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významnou dopravní cestu, tj. koridor připravované rychlostní silnice R49.

Důvody vymezení:
Území ovlivněné připravovanou rychlostní silnicí R49 Hulín–Zlín–hranice ČR/Slovensko.

Nedostatečně zdůvodněno vymezení této rozvojové osy. Je zřejmé, že R49, protínající lesnaté pohoří Vizovických vrchů, není významnou dopravní cestou, pokud zde žádná cesta doposud neexistuje. Obdobně nelze zdůvodňovat vymezení rozvojové osy na skutečnosti, že území je ovlivněno připravovanou rychlostní komunikací -  jedná se o důkaz kruhem.


Navíc, pro spojení Zlínského kraje se Slovenskem není nutné budovat žádnou novou komunikaci R49, ale je možné využít stávající komunikace ve Zlínském kraji nebo komunikace vyšší třídy v Moravskoslezském (OS13) a Jihomoravském kraji (OS 11) , nebo železničních koridorů (C-E 40b), kam by měla být přesouvána většina nákladní dopravy. Budování nové komunikace nerespektuje vymezení prvků ÚSES – nadregionálního významu ani migračních koridorů velkých savců – z tohoto hlediska protíná území mimořádného významu (Hlaváč & Anděl 2001).


Naopak, v Politice územního rozvoje 2006 byla obdobně vymezena Rozvojová osa OS 11 Zlín – Horní Lideč – Hranice Zlín, ale mezitím se ukázala jako daleko progresivnější osa směrem na Slovensko přes Jablunkov, která v PUR 2006 vůbec vymezena nebyla.  Předkládaná PUR 2008  však již trasu na Slovensko přes Jablunkov respektuje a vymezuje zde novou OS 13 (S6).


Jako kompenzaci za novou OS 13, která zhoršuje životní prostředí a migrační propustnost pro velké savce mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami (také protíná území mimořádného významu z hlediska migrace velkých savců), proto navrhujeme OS 12 v předkládané PUR 2008 vypustit. Jedná se o pozůstatek přežívající z dob socialistického plánování, nerespektující přírodní a kulturní hodnoty území Jižního Valašska, ani současné dopravní a ekonomické trendy. Tento fakt potvrzuje i multikriteriální analýza Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI), zpracovaná Ministerstvem dopravy v roce 2006, kde úsek Zádveřice – státní hranice  skončil až na 66. místě (ze 70 hodnocených úseků dálnic a rychl. komunikací) z hlediska celkové atraktivity (ta zahrnovala hodnocení evropského významu, dostupnosti a úspory času, kvalitu provozu, vyrovnaný rozvoj regionů a efektivity nákladů). Negativně se k trasování R49 vyjádřilo i Ministerstvo životního prostředí, které 24. 6. 1999 ve stanovisku  k posouzení vlivů dopravních sítí ČR do roku 2010. vydané pod č.j.: M/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99, dospělo k závěru, že pro přírodu a životní prostředí je nezbytné vyloučit výstavbu a územní ochranu trasy rychlostní silnice R49 Otrokovice - Střelná - hranice Slovenska. Na místo toho toto stanovisko preferuje modernizaci stávající silnice I/49 s obchvaty sídel - Vizovic a Lhotska.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti, záměr se dostává do konfliktu s vlastním zadáním:


Kapitola 1. - Úvod,  1.3 bod (8):  „Politika územního rozvoje ČR vymezuje oblasti, osy, koridory a plochy s ohledem na prokázané potřeby rozvoje území státu“


Kapitola 5 -  KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, 5.2 Koncepce (79): „Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, písm. b) hledání nejméně konfliktních řešení s ochranou přírody a krajiny“Připomínky k bodu č. 70 - SOB 2 Specifická oblast Beskydy 


V rámci celé teto kapitoly není vůbec zohledněna skutečnost, že na vytyčeném území se nachází největší Chráněná krajinná oblast  v ČR, a jedná se navíc o území, patřící do celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000: Jsou zde vyhlášeny 2 tzv. ptačí oblasti a evropsky významná lokalita. V evropsky významné lokalitě Beskydy jsou jedním z předmětů ochrany tři druhy velkých šelem – vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý – zákonem chránění živočichové, kteří se společně vyskytují pouze v Beskydech. Mají zvláštní prostorové nároky, pohybují se na stovkách kilometrů čtverečních a navíc z větší části náleží do oblasti mimořádně významné z hlediska migrace velkých savců (Hlaváč & Anděl 2001), tuto skutečnost však PUR 2008 bohužel nerespektuje. Přítomnost velkých šelem jako vrcholových predátorů je pak důležitá pro  přírodní rovnováhu v lesních ekosystémech a klíčová pro biodiverzitu v dané oblasti.


Přitom stávající plán na budování dopravní infrastruktury v teto oblasti přetíná a těsně ohraničuje celistvé území výskytu velkých šelem (koridory R49, S2, S6). Jedná se ovšem o mimořádně cenné území republikového významu s potřebou zachování životaschopných populací velkých šelem , a tedy i migrace z- a do okolních oblastí.  Je proto nezbytné, aby  v jednotlivých v kritériích, podmínkách a úkolech byla tato skutečnost zohledněna a byl i navržen způsob rozvoje cenných přírodních hodnot území. Současný návrh řeší na různých úrovní pouze rozvoj hospodářský.

    

Pokud nebudou konkrétní opatření respektovat dochované přírodní hodnoty, PUR se dostane do rozporu jednak s vlastním zadáním, ale také i s mezinárodními úmluvami:


Například republiková priorita č. 23, str. 14  („při umísťování dopravní a technické  infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny“)  nebo 1.2 Vazby PUR na mezinárodní smlouvy (bod 7, str. 8): „PUR (…) zohledňuje požadavky na  udržitelný rozvoj území a územní soudružnost,  které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv, z členství v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, Rada Evropy a Evropská unie, a dalších mezinárodních dohod, smluv a úmluv, vztahujících se k územnímu rozvoji, ve kterých je Česká republika jednou ze smluvních stran.“


Kromě již zmíněné soustavy Natura 2000 a tzv. směrnice o stanovištích (č. 92/43/EEC) se jedná například o Úmluvu o biologické rozmanitosti, článek 8, Ochrana „in situ“: (c) „Bude regulovat nebo pečovat o biologické zdroje významné pro ochranu biodiverzity, ať již v chráněných územích nebo mimo ně, se záměrem zajistit jejich ochranu a trvale udržitelné využívání, ( d) „Bude podporovat ochranu ekosystémů a přírodních stanovišť a udržování životaschopných populací druhů v jejich přirozeném prostředí,“


Nebo Úmluva o ochraně Evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, Kapitola I Článek 3, odst. 1: Každá ze smluvních stran podnikne kroky k prosazení své celostátní politiky pro zachování divoké flóry a fauny a přírodních stanovišť, se zvláštním zřetelem k ohroženým a zranitelným druhům, zvláště k endemickým, a k ohroženým stanovištím, v souladu s ustanoveními této Úmluvy.


Nebo Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, článek 4, odst. 1: Strany přijmou vhodná opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany a trvale udržitelného využívání přírodních a polopřírodních stanovišť, jejich kontinuity a spojitosti, a rostlinných a živočišných druhů charakteristických pro Karpaty, zejména ochrany ohrožených a endemických druhů velkých šelem.Bod 70  - strana 35 – současné znění PUR 2008: 


Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:

a) ochranu ložiska kvalitního černého uhlí Frenštát jako rezervy pro případné využití budoucími generacemi v souladu s potřebami udrţitelného rozvoje území,
b) rozvoj rekreace,
c) restrukturalizaci ekonomiky,
d) zlepšení dopravní dostupnosti zejména příhraničních oblastí
e) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu.

Požadujeme obměnit:


b) rozvoj přírodně šetrné rekreace,

d) rozvoj veřejné dopravy zejména v příhraničních oblastech,

e) rozvoj ekologického zemědělství a diverzifikovaného dřevozpracujícího průmyslu.

Ad. b)

Apelujeme na větší rozvoj rekreace šetrné k životnímu prostředí (pěší turistika na koni a  na kole po vyznačených trasách), protože neusměrněná rekreace (sjezdové tratě, noční osvětlení, lanovky, cyklokros) může přírodu a její hodnoty poškozovat.


Ad. d)

Je nutné si uvědomit, že příhraniční oblasti většinou leží v CHKO Beskydy a dopravní dostupnost v této oblasti je dostatečná, o čemž svědčí mimo jiné značný počet motorových vozidel a motocyklů mimo přístupné cesty. Problémem není dopravní dostupnost, ale v některých oblastech malý počet spojů hromadné dopravy, který stimuluje větší využívání osobní dopravy a zatěžuje okolní životní prostředí.


Ad. e)

Se stoupajícím zájmem o produkty ekologického zemědělství se zvyšuje i zájem o dřevo z přírodě blízce obhospodařovaných lesů (certifikát FSC), využívající stanovištně odpovídající druhy dřevin, maloplošné až výběrné způsoby hospodaření a přirozenou obnovu. To přivádí do dřevozpracujícího průmyslu jiné sortimenty, frekvenci dodávky apod. Je proto nezbytné dřevozpracující průmysl diverzifikovat.


Požadujeme doplnit:


f) dopad záměru na celistvost území, zachování krajinného rázu a dopad záměru na migrační propustnost území pro velké savce

Zdůvodnění výše.


Bod 70  - strana 35 – současné znění PUR 2008: 


Úkoly pro územní plánování: V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí
a) vytvářet územní podmínky pro umísťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky
b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí Slovenskem
c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a cyklistických tras
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace, zejména mimo hlavní střediska
e) chránit v ÚPD území pro modernizaci a rekonstrukci silnice I/11 v úseku MÚK R48 – státní hranice na kapacitní silnice v souladu s rozvojovými aktivitami oblasti
f) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství


Požadujeme obměnit:


d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj přírodě šetrné rekreace a vymezit území klidu


Zdůvodněno výše, navíc není vhodné podporovat rozvoj rekreace mimo hlavní střediska, naopak je potřeba stanovit nějaké limity rekreace a vymezit „klidové území“, jinak řada ohrožených živočichů vyžadující klid (medvěd, rys, tetřev, jeřábek) z Beskyd vymizí.


Požadujeme doplnit:


g) vytvářet územní podmínky pro zajištění migrace velkých savců, především vlka, rysa a medvěda

Bod 70  - strana 36 – současné znění PUR 2008: 


Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady:
a) při tvorbě rezortních dokumentů zohlednit specifika oblasti a cílenými programy podporovat zejména restrukturalizaci ekonomiky, rozvoj rekreace, turistiky a cyk-listiky, zpracování místních surovin a rozvoj řemesel a lidové umělecké a řemeslné výroby.
Zodpovídá: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí Termín: po dobu platnosti PÚR ČR 2008

b) při tvorbě rezortních dokumentů zohlednit specifika oblasti a cílenými programy podporovat rozvoj ekologických forem dopravy, především na území intenzivně vyuţívaných částí CHKO Beskydy, zejména veřejné hromadné dopravy pro rekre-ační vyuţití oblasti.
Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí Termín: po dobu platnosti PÚR ČR 2008


Požadujeme obměnit: 


a) při tvorbě rezortních dokumentů zohlednit specifika oblasti a cílenými programy podporovat zejména restrukturalizaci ekonomiky, rozvoj přírodně šetrných forem rekreace, turistiky a cyklistiky, zpracování místních surovin a rozvoj řemesel a lidové umělecké a řemeslné výroby.

b) při tvorbě rezortních dokumentů zohlednit specifika oblasti a cílenými programy podporovat rozvoj ekologických forem dopravy, především na území intenzivně využívaných částí CHKO Beskydy, zejména veřejné hromadné dopravy pro rekreační využití oblasti a eliminovat bariérový efekt silnic vyšší třídy.

Zdůvodněno výše.


Požaduje doplnit:


c) při tvorbě rezortních dokumentů zohlednit specifika oblasti a stanovit limity pro zástavbu ve volné krajině tak, aby byla zachována turistická atraktivita oblasti.  Zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace, aby nedošlo k zániku migračních koridorů velkých šelem, které jsou pro oblast specifické a přitahují turistický ruch.

Zdůvodněno výše.


Připomínka  k bodu č. 101


Současné znění PÚR 2008:
R49
Vymezení: Fryšták–Zlín–Vizovice–Horní Lideč-hranice ČR (–Púchov)
Důvody vymezení: Přenesení zvýšeného dopravního výkonu ze stávající silnice CHKO Bílé Karpaty. Vazba na slovenskou silniční síť.

Argumentace totožná s připomínkami k bodu 70.  Žádáme o vypuštění koridoru R49 z PUR 2008, protože nebyla prokázána jeho potřeba rozvoje území státu. Přenesení dopravního výkonu ze stávající silnice v CHKO Bílé Karpaty je rovněž problematické, protože se bude jednat o zcela nový zásah v dosud dopravou negativně nepoznamenané krajině s přírodními hodnotami srovnatelnými s okolní CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty.


Připomínka  bodu  č. 111


Původní znění PÚR 2008:


Vymezení: (R48) Palačov–Lešná–Valašské Meziříčí–Vsetín–Pozděchov (R49)
Důvody vymezení: Propojení silnice I/35 s rychlostní silnicí R48. Propojení silnice R48 a R49. Lepší spojení velkých sídel Zlínského kraje s krajským městem a propojení na Slovensko do Pováží v oblasti Púchova a Trenčína, náhrada za trasu po silnici I/35 (E 442), procházející CHKO.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro převedení dopravy směrem na Valašské Meziříčí a odlehčení lázeňskému území Teplic nad Bečvou při minimalizaci dopadu na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že budování R49 naráží na celou řadu problémů, pozbývá také komunikace S2 jakožto spojnice mezi R48 a R49 smysl. Pokud by měla sloužit jako náhrada za E445 procházející CHKO, je nutno uvést v dalším bodě, že tato komunikace bude zrušena. V opačném případě neplatí odůvodnění pro stavbu v tomto úseku. V úseku Palačov - Lešná se lze předpokládat migraci velkých savců směrem východ – západ a proto nelze přijmout trasu komunikace v jednovariantním řešení.


Připomínka k bodu č. 79


Současné znění v PUR 2008:
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
Při rozhodování a posuzování rozvojových záměrů je nutno sledovat:
a) zajištění vyšší kvality dopravy, např. zvýšení přepravní rychlosti dopravy a atraktivity železniční dopravy,
b) hledání nejméně konfliktních řešení s ochranou přírody a krajiny,
c) zabezpečení technických podmínek mezinárodních dohod, např. AGC a AGTC.

Požadujeme změnit:


b) zajištění nejméně konfliktních řešení s ochranou přírody a krajiny, respektující volnou průchodnost krajiny pro velké savce a minimalizování fragmentace území.

V koncepci je nutné definovat přesnější kritéria a podmínky, za kterých budou nejen hledány, ale také zajištěny nejméně konfliktní řešení s ochranou přírody.


Podklady: 


Hlaváč V. et Anděl P, 2001.: Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy.- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, ISBN 80-86064-60-3


Anděl P. et al, 2006: Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, 92 pp.


Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K. & Zawadska B., 2006: Zwierzęta a drogi: Metody organiczania negatywnego wpływu dróg na populace dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża, Polsko, 95 pp. + I map.Mgr. Miroslav Kutal

Hnutí DUHA OlomoucTaké vám vadí neudržitelný rozvoj, který politici plánují v Beskydech? 


Do čtvrtka 25. 9. můžete tyto, obměněné nebo vlastní připomínky poslat sami vlastním jménem Ministerstvu pro místni rozvoj na adresu hajlud@mmr.cz. Zároveň nám prosím dejte o svém příspěvku vědět na info@selmy.cz, abychom věděli kolik připomínek došlo. Děkujeme.