Hnutí DUHA má vážné výhrady k „celorepublikovému územnímu plánu“

Tzv. Politika územního rozvoje – dokument, který v současné době zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj a bude závazný pro všechny kraje a obce, má podle Hnutí DUHA Olomouc vážné nedostatky ve vztahu k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji v Beskydech [1].


Ekologická organizace dnes odeslala připomínky, ve kterých upozorňuje na megalomanské rozvojové plány, které by mohly v dalších letech výrazně poškodit dochované přírodní hodnoty Zlínského a Moravskoslezského kraje – především chráněnou krajinnou oblast Beskydy, která je mimo jiné domovem  vzácných druhů velkých šelem: vlků, rysů a medvědů [2].


Ministerstvo pro místní rozvoj například stále trvá na absurdním požadavku vedení tzv. "rozvojové osy" ze Zlína ke státní hranici směrem do Púchova v  trase plánované rychlostní silnice R49. Považuje osu za důležitou dopravní cestu, přestože v místě koridou – malebnou krajinou Vizovických vrchů – žádná dopravní cesta dosud nevede. Pro spojení ze Slovenskem je přitom možné využít jiné stávající místní komunikace a železnice nebo silnice vyšší třídy: do Žiliny kolem Jablunkova po nové silnici I/11, do Bratislavy  kolem Lanžhota na jižní Moravě po dálnici D2. Absolutní neefektivitu vynaložených prostředků na R49 potvrdila i dva roky stará studie Ministerstva dopravy, kde úsek Zádveřice – státní hranice skončil při hodnocení sedmdesáti plánovaných úseků dálnic a rychlostních silnic až na 66. místě [3].


Vizovické vrchy jsou přitom důležitým místem výskytu velkých šelem – vlků, rysů a medvědů a podle odborníků je česko-slovenské pohraničí z hlediska migrace velkých savců územím mimořádného významu [4]. Počet nově budovaných silnic a dálnic by se v tomto území neměl zvyšovat, naopak by měly být využívány a modernizovány stávající dopravní komunikace. Zároveň je potřebné hájit migrační koridory pro zvěř, jak se ochránci přírody snaží na rychle se rozvíjejícím Jablunkovsku [5].


Ministerstvo pro místní rozvoj sice zařadilo chráněnou krajinou oblast Beskydy mezi tzv. „specifické území“  u kterých je například „nutno sledovat ochranu specifických přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území“, ale v konkrétních opatřeních pro Beskydy pak prosazuje rozvoj rekreace mimo hlavní střediska, rozvoj dopravní dostupnosti a dřevozpracujícího průmyslu [1] bez reflektování skutečnosti, že zvyšující se zástavba a neregulované rekreační aktivity mohou vzácnou přírodu a její hodnoty vážně poškodit.


Hnutí DUHA Olomouc proto navrhuje zrušit plánovanou rozvojovou osu přes Vizovické vrchy, rozvoj šetrnějších forem rekreace a stanovení limitů pro zástavbu území, aby nedošlo k poškození přírodních hodnot a migračních koridorů velkých savců [2].


Občané mají stále možnost do čtvrtka, třeba i e-mailem dokument připomínkovat. Mohou přitom využít  připomínek Hnutí DUHA Olomouc, které jsou volně k dispozici na www.selmy.cz.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:


„Politika územního rozvoje je důležitý dokument, který mají také občané stále možnost, byť omezenou, změnit. Bohužel totiž vychází ze socialistických plánů a navrhuje takové trasy dopravních koridorů, které nerespektují ochranu cenných přírodních hodnot ani trvale udržitelný rozvoj území Beskyd. Politika se tak dostává do rozporu s vlastním zadáním i mezinárodními úmluvami České republiky.“


Poznámky:


[1]  Politika územního rozvoje České republiky 2008 - znění pro vnější připomínkové řízení - červen 2008, k dispozici například na http://www.pur.eps.cz/dokumenty/


[2]  Celé znění připomínek Hnutí DUHA Olomouc je k dispozici na :

https://www.selmy.cz/clanek/pripominky-hnuti-duha-olomouc-k-politice-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky-2008-zneni-pro-vnejsi-pripominkove-rizeni-cerven-2008/

[3] Multikriteriální analýza Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI), zpracovaná Ministerstvem dopravy v roce 2006, výtah k dispozici u Hnutí DUHA Olomouc


[4] Hlaváč V. et Anděl P, 2001.: Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy.- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, ISBN 80-86064-60-3. Online k dispozici na http://www.evernia.cz/metodika_dalnice.pdf

Mapy na http://www.evernia.cz/metodika_dalnice_prilohy.pdf


[5] Tisková zprva Hnutí DUHA Olomouc k problematice na Jablunkovsku: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/zeleznicni-trat-na-jablunkovsku-bude-pruchodna-pro-velke-selmy-silnice-zatim-ne/