Připomínky Hnutí DUHA Olomouc k mezistátnímu posuzování záměru prováděného mimo území České republiky dle zákona č. 100/2001 Sb.

Hnutí DUHA Olomouc požaduje:


  • Předložit multikritriální analýzu provedenou pro oblast západní části Slovenska (Žilinský, Trenčínský, Trnavský, Bratislavský kraj) a východní části České republiky (Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký kraj), která by posoudila smysluplnost budování dopravní tepny R6 – R49.
  • Doplnit dokumentaci o posouzení vlivu záměru na území soustavy NATURY 2000 - evropsky významné lokality, ve smyslu článku 6 Směrnice  Rady  č. 92/43/EHS  ze  dne  21.  května 1992, o ochraně přírodních  stanovišť,   volně  žijících  živočichů   a  planě   rostoucích rostlin.
  • Přepracovat kapitoly „Posúdenie očekávaného vývoja územia, ak by se navrhovaná činnost nerealizovala“ (s. 61) – zveřejnění dat z výzkumu dopravní intenzity pro rok 2005, výhled pro rok 2010 a provedení aktuálního výzkumu v roce 2008 nebo 2009 a srovnání jeho výsledků s výhledy pro model zveřejněný v dokumentaci.
  • Přepracovat kapitoly, které hodnotí vliv záměru na vegetaci, živočichy a prvky územní systém ekologické stability. Provést terénní průzkum zaměřený na využívání migračního koridoru Velký Javorník – Biele Karpaty a koridoru pod plánovanou estakádou v km 19,00–20,00 velkými savci po dobu minimálně 1 rok včetně rešerše dat o výskytu a migraci velkých šelem v této oblasti (na české i slovenské straně hranice).
  • Předložit výjimky na zásah do biotopů zvláště chráněných živočichů – vlka obecného, rysa ostrovida  a medvěda hnědého podle § 40 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
  • Na základě výsledků terénního monitoringu předložit skutečná opatření, která eliminují migrační bariéru R6 (nadchody, tunely, podchody pro zvěř) včetně návrhu na zajištění územní ochrany vytipovaných koridorů.
  • Zpracovat posouzení vlivu na životní prostředí pro celý úsek Púchov – státní hranice SR/ČR – Fryšták, protože R6 má být silnice mezistátního charakteru a bez jejího pokračování v České republice (jako R49) nemá její výstavba v profilu R22,5/80 (čtyřpruh) smysl.

Vzhledem k výše zmíněným závažným nedostatkům navrhujeme, aby úřad v souladu s odst. 5  § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí


vrátil dokumentaci k přepracování a doplnění.
Celý text připoínek včetně podrobného zdůvodnění