Dne 26. března 2024 se v Rožnově pod Radhoštěm konalo setkání k problematice výskytu velkých šelem v přeshraniční oblasti Beskydy-Kysuce. Téměř 50 účastníků, kteří jsou klíčoví pro ochranu velkých šelem – lesníci, myslivci, zemědělci, chovatelé, univerzity a subjekty zapojené do ochrany přírody tak mělo možnost rozšířit spolupráci a vyměnit si své zkušenosti z praxe. Setkání pořádala Mendelova Univerzita v Brně společně s Hnutím DUHA Šelmy a Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu LECA: Podpora soužití a ochrany karpatských velkých šelem, financovaného z programu Interreg Central Europe.

V Karpatech žije početná populace rysů, vlků a medvědů. Jejich ochrana a řešení konfliktů, které mohou mezi těmito velkými šelmami a zájmy lidí vznikat, však nemohou dlouhodobě fungovat bez mezinárodní spolupráce. A právě projekt LECA zavádí konzistentní a účinný přístup k monitorování, jehož výsledkem budou aktuální informace o populacích spojené s návrhy účinných opatření pro předcházení konfliktů. Projekt si klade za cíl zlepšit ochranu a management populací velkých šelem v Karpatech. Jedním ze čtyř přeshraničních území projektu je pilotní území Beskydy-Kysuce, kde je vlajkovým druhem vlk. Pravidelnější výskyt vlka na česko-slovenském pomezí zoologové pozorují od roku 2019. Návrat vrcholového predátora do člověkem pozměněné krajiny přináší řadu výzev a příležitostí pro ochranu přírody a také pro dotčené skupiny obyvatelstva, které v oblasti dlouhodobě hospodaří.

Setkání zainteresovaných stran mělo za cíl výměnu informací o stavu populační dynamiky velkých šelem, zejména vlka na česko-slovenském pomezí, ale i sdílení zkušeností a doporučení pro nastartování vzájemné spolupráce, snížení míry konfliktů a zlepšení soužití člověka s vlkem v oblastech jeho návratu.


Martin Duľa představuje projekt LECA, foto: Hnutí DUHA Šelmy


Na programu bylo celkem 13 přednášek zaměřující se např. na představení projektu LECA, hodnocení škod na hospodářských zvířatech způsobených velkými šelmami, genetický monitoring vlka, ale i příklady dobré praxe ochrany stád prezentovány přímo chovateli hospodářských zvířat.

Od zástupců Mendelovy Univerzity jsme měli možnost dozvědět se více o projektu LECA a jeho připravovaných aktivitách (dotazník vnímání velkých šelem v pilotní oblasti; zapojení do platformy zúčastněných stran), populační dynamice, časo-prostorové a potravní ekologii velkých šelem na česko-slovenském pomezí či hodnocení konfliktních situací: škody na hospodářských zvířatech a blízká setkání lidí s vlky, které prezentovali Martin Duľa, Michal Bojda, Miroslav Kutal a Lenka Kissová. Kromě Mendelovy Univerzity přednášeli na setkání také zástupci z Karlovy Univerzity (Pavel Hulva), České zemědělské Univerzity (Aleš Vorel) a Technické univerzity ve Zvolenu (Miriam Mikušová), kteří prezentovali své zkušenosti a výsledky z genetického monitoringu vlka, formování teritoriálního systému vlků během jejich novodobé kolonizace a škody způsobené vlkem obecným a medvědem hnědým na hospodářských zvířatech na Slovensku a preference vybraných typů krajinných prvků při útoku na hospodářská zvířata. Jana Fuglíková z Ministerstva životního prostředí České republiky a Václav Tomášek z CHKO Beskydy prezentovali realizaci Programu péče o vlka v ČR a jeho klíčová opatření a zaměřili se také na škody na hospodářských zvířatech způsobené vlkem v kompetenčním území CHKO Beskydy. Setkání se zúčastnili také partneři ze slovenské části pilotního území, kdy Mikuláš Hančin - zástupce ze Štátnej ochrany prírody Slovenské republiky prezentoval aktuální stav ochrany a managementu velkých šelem na Slovensku. Doplnil ho zástupce z CHKO Kysuce Peter Drengubiak s prezentací “Škody na hospodářských zvířatech způsobené vlkem v kompetenčním území”.

V neposlední řadě se přednášky zúčastnili také zástupci zemědělců - Roman Cieślar za Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. prezentoval příklady dobré praxe v pasivní a aktivní ochraně stád a Martin Válek z Farmy za kopcem, prezentoval své zkušenosti z pastvy v jádru teritoria vlčí smečky v Javorníkách a dalších oblastech s výskytem vlka. Přednášky uzavírali Vladimír Antal ze společnosti Envian s.r.o a Gabriela Roháčová z Hnutí DUHA Šelmy, kteří prezentovali zkušenosti v rámci procesu přípravy a schvalování projektů na zajištění preventivních opatření pro farmáře z dotačních schémat OPŽP. Mezi jiným také prezentovala Romana Uhrinová z Hnutí DUHA Šelmy výsledky 10ti leté spolupráce s dobrovolníky při monitoringu velkých šelem a celkovou důležitost propojování organizací ve spolupráci, jak například funguje právě mezi Mendelovou univerzitou, Univerzitou Karlovou, Českou zemědělskou univerzitou, dobrovolníky a Hnutí DUHA Šelmy.


V rámci diskuze se otevřelo několik témat, na jejichž řešení se bude pokračovat v rámci trvání projektu. Velký úspěch měli např. prezentace o realizaci preventivních opatření v praxi, protože mezi účastníky byli i zástupci, kteří jsou zapojeni do schvalování připravovaných projektů, kteří reagovali na prezentace pozitivně a požádali prezentující, aby jim tyto zkušenosti sdíleli i oficiálně, protože bez zpětné vazby se jim změny v těchto schématech dělají velmi těžko.

Věříme, že díky tomuto setkání se podaří navázat rozsáhlejší spolupráce i v rámci dalších sektorů a účastníci se tak zapojí do naší připravované platformy zúčastněných stran, v níž by měly být se všemi zástupci diskutovány připravované výstupy a navrhovaná opatření. Zapojení všech účastníků v rámci prezentovaného dotazníku je pro nás také velmi důležité, jelikož nám výsledky mohou přinést velmi cenné informace o vnímaných velkých šelem na lokální úrovni a tím pomoci při nastavování správných řešení. Kromě toho však věříme, že toto setkání a sdílení zkušeností přispěje k lepšímu porozumění, ochraně a managementu velkých šelem i souvisejících společenských výzev.Martin Duľa

Ústav ekologie lesa LDF Mendelu, Hnutí DUHA Šelmy