Vzhledem k zájmu veřejnosti o informace týkající se nedávno vydaného rozhodnutí o výjimce na lov problémových jedinců vlka dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,  přinášíme následující vyjádření. Hnutí DUHA Šelmy sleduje všechny správní řízení v Česku, které se týkají výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů velkých šelem (tato řízení jsou vedeny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).  Chceme veřejnost ubezpečit, že vydané rozhodnutí podle zákona o myslivosti není bezprostředním povolením k odstřelu. V souladu s bodem III.  je toto rozhodnutí vykonatelné pouze ve spojení s pravomocným rozhodnutím o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Tato výjimka byla (zatím nepravomocně) udělena pouze dvěma výzkumným institucím (Výzkumný institut ochrany genofondu a Mendelova univerzita v Brně), které si o ni požádaly pro případ, že by nastala situace, kdy by bylo potřebné legálně zasáhnout proti nebezpečným jedincům se změněným chováním. Administrativní vyřízení této výjimky trvá měsíce, proto je pro efektivní zásah nutné mít udělenou výjimku pro definované případy předem.

Povolení k lovu, vydané tímto rozhodnutím, je administrativní krok, který je nezbytný vzhledem k tomu, že vlk patří mezi zvěř podle zákona o myslivosti. To situaci značně komplikuje a vyvolává mezi veřejností obavu, že se povoluje plošný odstřel. Zařazení vlka a dalších chráněných druhů mezi zvěř, kterou nelze lovit, je důsledkem dlouhodobé nekompatibility zákona o myslivosti se zákonem o ochraně přírody a krajiny, kdy jsou oba zákony postaveny na jiných principech. 

V každém případě platí, že odstranění z populace je poslední možnost, kterou je možné využít jen v případě výskytu tzv. problematického jedince, kdy neexistuje jiné uspokojivé řešení, které by odvrátilo negativní působení jedince na společnost. Tedy například se jedná o zvíře silně habituované na člověka nebo takové, které opakovaně působí škody na hospodářských zvířatech tím, že překonává preventivní opatření, která splňují tzv. minimální standardy (to se v praxi neděje, naprostá většina škod, které vlci působí, se děje na nedostatečně zabezpečených chovech).

Rozhodovat, který jedinec je problematický, bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jako organizace předsedající tzv. pohotovostnímu štábu podle Pohotovostního plánu, schváleného Ministerstvem životního prostředí. 

Doplňující informace jsou dostupné také na Zpravodajském portále Naše Broumovsko, kde na otázky týkající se tohoto tématu odpovídal Miroslav Kutal - koordinátor Hnutí DUHA Šelmy.

Děkujeme, že se spolu s námi snažíte o zlepšení ochrany našich šelem v České republice. Podpořit nás můžete také finančním darem: https://www.darujme.cz/selmy.

Pokud máte doplňující otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakty:

Romana Uhrinová

Romana Uhrinová

Manažerka programu Šelmy

Miroslav Kutal

Miroslav Kutal

Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, Odborný garant Hnutí DUHA Šelmy