Světový fond na ochranu přírody (WWF) a Slovak Wildlife Society považují vyjádření o přemnožení a nejvyšší hustotě medvědů na Slovensku za neodborné, nesprávné a zavádějící. Zjednodušení podmínek lovu a zvýšení odstřelu neřeší problémy spojené s útoky medvědů na lidi, synantropním chováním a škodami na dobytku, úrodě nebo majetku. Podle nejvyšších představitelů Státní ochrany přírody a Ministerstva životního prostředí je na Slovensku příliš mnoho medvědů. Proto plánují zjednodušit podmínky jejich lovu a snížit jejich populaci na polovinu.

V současnosti žije na Slovensku přibližně 800 medvědů na území asi 13 000 km2, což je sice víc než v předcházejících desetiletích, ale neznamená to, že se přemnožili. Díky ochraně došlo jen k obnově jejich populace po tom, co v třicátých letech minulého století byli medvědi na Slovensku skoro vyhubeni a jejich počet klesl jen na 20 - 60 jedinců. Snížení populace o polovinu znamená návrat zpět do stavu přibližně v 70-tých letech minulého století. Také tehdy se vyskytovali útoky na člověka a medvědi způsobovali škody a jejich rozsah nebyl nižší než dnes. Například profesor Hell uvádí, že v letech 1985-87 došlo ročně k útokům na člověka devětkrát.

Porovnání hlášených škod

Rok Počet medvedů Hlášené škody (počet případů) Náhrada škod v korunách*
Úly Ovce/kozy Hovězí dobytek
1966

 

300

 

254

 

125

 

71

 

  391.276 Kčs

 

1975

 

400

 

463

 

369

 

21

 

  480.325 Kčs

 

  2006

 

800

 

53

 

248

 

  2

 

1.177.499 Sk

 


  • uvedené údaje jsou v běžných cenách, při přepočtu na stálé ceny je vyčíslená náhrada škod v roce 2006 nižší než v roce 1966.

Na Slovensku nebyl dodnes proveden žádný systematický výzkum zaměřený na ekologii medvědů a dynamiku jejich populace. Vyjádřením o potřebě snížit populaci o polovinu tedy chybí jakékoliv odborné zdůvodnění. Například na základě rozsáhlého vědeckého výzkumu v Chorvatsku (před více než 25 lety), se odhaduje, že na území 12 000 km2 zalesněných pohoří ve střední Evropě může žít až 1100 medvědů.

"I kdyby se snížil počet medvědů na Slovensku, nezaručí to, že medvědi zůstanou jen v horách, nepůjdou do vesnic na odpadky, nezpůsobí škody a nenapadnou lidi. Potvrzují to i případy z Alp, kde mají jen asi padesát medvědů a přesto se jeden v roce 2002 toulal po ulicích města Trento. V roce 2003 si jiný medvěd zvykl chodit k lidským sídlům, kde se krmil odpadky. Jedním z posledních příkladů je i známý Bruno z roku 2006. Počet medvědů není jediný a ani hlavní faktor, který rozhoduje o tom, jaké problémy způsobují lidem," řekl Robin Rigg ze Slovak Wild Society, vedoucí projektu B.E.A.R.S.- Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na Slovensku.

Nejlepší způsob jak se vyhnout případným problémů s medvědy je uplatňování preventivních opatření. Je velmi důležité, abychom medvědy nelákali do blízkosti lidských sídel na nevhodně uložené odpadky. Efektivní je použití speciálních kontejnerů, do kterých se medvědi nedostanou. Projekt "Ochrana ovcí a záchrana velkých šelem" v roce 2000 - 2004 ukázal, že škody medvědů a vlků mohou být snížené o dvě třetiny za pomoci dobře vycvičených ovčáckých psů. Také kvalitní elektrické ohradníky mohou zabezpečit efektivní ochranu dobytka, skotu a úlů. Správným chováním turistů v lese (chození ve skupinách po vyznačených stezkách, hlasitý hovor, zvýšená opatrnost v houštinách a na místech s velkým výskytem lesních plodů...) lze výrazně snížit možnost setkání s medvědem, protože ten se raději vyhne. Veřejné povědomí o chování medvědů je však zatím velmi nízké a preventivní opatření jsou prováděna jen sporadicky.

Medvěd hnědý je prioritně chráněným druhem v Evropské unii - chrání ho CITES i Bernská úmluva a na Slovensku je celoročně chráněný. Od roku 1960 je však možný jeho regulační odstřel na základě udělovaných vyjímek. Myslivci však kvůli trofejím střílí zejména samce a starší jedince. Současně nemají zájem na odstřelu medvědů se synantropním chováním, tedy těch, kteří se vyskytují v blízkosti sídel a například vybírají kontejnery na odpadky. Regulací tak způsobyla, že v populaci medvěda vznikla velmi nepříznivá věková a sexuální struktura a a prakticky se neřešil se problém s "kontejnerovými" medvědy. V roce 2000 Státní ochrana přírody zpřísnila podmínky udělování vyjímek a zavedla regulační a ochranný odstřel. V rámci regulačního odstřelu se udělují vyjímky na lov medvědů do 100 kg a byl zákázán neetický jarní lov "problémových" medvědů. Ročně je uděleno přibližně 70 vyjímek. Tento stav ale nevyhovuje myslivcům, protože není povolován lov zvířat s vyšší trofejovou kvalitou a byl zakázán "zaručený" jarní odstřel na masové návnady, který umožňoval "rychlý" lov pro hosty. Přes přísná pravidla získali státní lesy a myslivecká sdružení v roce 2005 za poplatkový lov 35-ti medvědů cca 4,8 milionu korun, což je 3,5 krát více než škody způsobené medvědy ve stejném období.

Juraj Vysoký, zástupce WWF na Slovensku řekl: "Současná pravidla lovu medvědů na Slovensku považujeme za rozumný kompromis mezi jeho ochranou a mysliveckým hospodařením. Ulehčení podmínek lovu by bylo jen prosazením požadavků myslivecké loby. Překvapivé a zarážející je však to, že ulehčení a navýšení lovu medvědů prosazuje ředitel Státní ochrany přírody."

WWF a SWS žádají Ministerstvo životního prostředí a Státní ochranu přírody, aby neměnily současné podmínky lovu medvědů, ale iniciovali jeho vědecký výzkum a zebezpečili vypracování národního akčního plánu jeho managementu s účastí všech zainteresovaných stran a transparentním procesem tvorby. Potřebná je také podpora používání preventivních prostředků a metod na ochranu lidí a majetku.