Právě v těchto dnech vydala Správa CHKO Beskydy souhlas s modernizací železniční tratě Státní hranice SR – Bocanovice.  Záměr se mimo jiné dotkne také zákonem chráněných druhů velkých šelem – vlka, rysa a medvěda, které územím pravidelně přecházejí a zvýšená frekvence a rychlost projíždějících vlaků by mohla migraci vzácných zvířat přerušit. Hnutí DUHA a občanské sdružení Beskydčan proto navrhli jako kompenzační opatření vybudování dvou mostů pod železničním náspem, kudy budou šelmy trať moci bezpečně překonávat. Správa CHKO Beskydy se ztotožnila s těmito požadavky a začlenila je do podmínek rozhodnutí, kterým dala souhlas s optimalizací  tratě [1].


Jablunkovská brázda je oblastí  jedinečnou a mimořádně významnou pro migraci všech volně žijících živočichů, obzvláště velkých šelem: nachází se na severní hranici Chráněné krajinné oblasti a Evropsky významné lokality Beskydy. Zajištění průchodnosti má přímo mezinárodní význam: vlci, rysi a medvědi se tu odpradávna potulují na hranicích Česka, Slovenska a Polska. Proto je po očekávaném nárůstu automobilové i železniční dopravy v souvislosti se zahájením provozu automobilky Hyundai nezbytné udržet průchodnost pro velké šelmy [2].


Závazek zajistit průchodnost pro velké savce v průsmyku mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami vyplývá také z tzv. „Deklarace porozumění“, která má mírnit negativní dopady závodu Hyundai na životní prostředí [3]. Na základě této deklarace by měl být přes stávající čtyřproudou silnicí I/11 v blízkosti státní hranice vybudován také tzv. zelený most – nadchod, kudy budou velké šelmy a další živočichové přecházet silnici bez nebezpečí střetu s vozidly.


Na základě studie, kterou zadalo k vypracování Ministerstvo životního prostředí, měl být zelený most široký jen 40 metrů. Jak ale upozornily ekologické nevládní organizace, minimální šířka je pro dostatečnou funkčnost stavby pro velké šelmy dvojnásobná, tedy 80 metrů [4]. To následně potvrdili i nezávislí odborníci a Ministerstvo ve svém stanovisku adresovaném Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hnutí DUHA a Beskydčan postoj Ministerstva vítají. Upozorňují však, že původní termín realizace – rok 2008 (před spuštěním provozu v závodu Hyundai) – již nemůže být dodržen.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:


„Těší nás, že požadavky nevládních organizací na zlepšení průchodnosti krajiny byly uznány za oprávněné. Oceňujme rovněž postoj státní organizace Správy železniční dopravní cesty, která přistupuje opovědně k projektování podchodů pro velké šelmy. Jablunkovská brázda je pro migraci velkých savců mimořádně významnou a jedinečnou oblastí. Aby koridor  mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami zůstal zachován, je důležité uspíšit také výstavbu zeleného mostu nad stávající čtyřproudou silnicí.“


Leo Košťál ze sdružení Beskydčan řekl:


„Se současným bouřlivým rozvojem regionu nesmíme zapomínat na udržení dochovaných přírodních hodnot. Jedinečný výskyt všech tří druhů vzácných šelem k těmto hodnotám bezesporu patří. Doufáme, že včasné vybudování těchto ekoduktů jim umožní s námi v krajině přežít.“


Poznámky:


[1] Každý z mostních objektů by měl být minimálně 20 metrů široký a 5 metrů vysoký. Budou umístěny v osách současných migračních koridorů – dvou posledních nezastavěných lokalit spojující Moravskoslezské a Slezské Beskydy (poblíž státní hranice se Slovenskem a mezi Jablunkovem a Mosty u Jablunkova). Celý text připomínek Hnutí DUHA Olomouc >>


[2] Na Jablunkovsku byl už před dvanácti lety kamionem sražen mladý  medvědí samec – stalo se tak  31. 5. 1996 v brzkých ranních hodinách (Bartošová D., 2004: Medvěd hnědý v CHKO Beskydy. Svět myslivosti, 5 (2): 16-20.).


[3] „Deklarace porozumění“ byla uzavřena  dne 3. listopadu 2006 mezi společností Hyundai, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest a nevládními organizacemi (o. s. Beskydčan, Děti Země, Ekologický právní servis a Půda pro život).


[4]  Problematice zelených mostů se věnují například chorvatští a polští autoři:

Huber, D. & Kusak, J., 2006: Green bridges and other mitigation structures on highways in croatia for large carnivores. p.: 37. In: 1st European Conference in Conservation Biology 22-26 August 2006 Eger, Hungary: Book of Abstracts, 187 pp.


Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K. & Zawadska B., 2006: Zwierzęta a drogi: Metody organiczania negatywnego wpływu dróg na populace dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża, Polsko, 95 pp. + I map.