Posuzování „hangárového ovčína“ pro přezimování tisíce ovcí, který by mohl působit negativně na migraci velkých šelem a krajinný ráz u Vidče na Rožnovsku, se chýlí k závěru. Posudek zpracovaný v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí navrhuje krajskému úřadu vydat nesouhlasné stanovisko [1]. Příští pondělí 7. prosince proběhne od 15:00 v kulturním domě ve Vidči veřejné projednání záměru, lhůta pro písemné vyjádření veřejnosti vyprší příští středu.

Haly na přezimování ovcí Vidče

Návrh na vydání nesouhlasného stanoviska je při posuzování vlivu stavby na životní prostředí velmi výjimečný, říká Miroslav Kutal, koordinátor Hnutí DUHA Olomouc, které se do připomínkování stavby spolu s místními občany zapojilo. „Svědčí to o nízké kvalitě zpracované dokumentace a nepoctivé práci autorů dokumentace, kteří se snažili na zakázku investora vliv na přírodu a krajinu bagatelizovat“.

Hlavním problémem stavby je absence hodnocení více variant umístění záměru, které Hnutí DUHA i Krajský úřad Zlínského požadovali. Haly ovčína pro přezimování tisíce ovcí jsou navrženy na zemědělské půdě druhé nejvyšší bonity, a také přímo v ose migračního koridoru velkých šelem. Spolu s dalšími navrhovanými záměry by mohly významně ovlivnit prostupnost území pro velké savce [2]. Posudek projektu vytýká také špatný výpočet vyprodukovaného hnoje (pří správné kalkulaci vyšší o 780 tun ročně), opomenutí hodnocení obslužné dopravy či absenci zasakování dešťových vod. Nesouhlasně se ke stavbě vyjádřili místní obyvatelé z nejbližší osady ve Stříteži nad Bečvou.

Chov ovcí do Beskyd patří, ale pro zimní ustájení by měly být využity především existující zemědělské brownfieldy, jako je areál bývalého JZD ve Vidči. Zde již investor ostatně získal pro realizaci souhlasné stanovisko krajského úřadu. V případě nových staveb v nezastavěné části obce je třeba dbát na jejich citlivé zasazení do krajiny“, uvádí Miroslav Kutal. Podle vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy čtyři obloukové stavby nerespektují formu a měřítko tradiční zástavby a negativně ovlivní pohledové horizonty v krajině.

Migračními koridory pro velké šelmy se také zabývá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR. Ten by měl vytipovat místa, která jsou pro jejich průchod krajinou důležitá. Beskydy jsou pro migraci velkých šelem klíčovým územím: patří k nim právě i koridor u Vidče.

O osudu stavby rozhodne Krajský úřad Zlínského kraje, který by měl do 30 dnů od termínu pro vyjádření veřejnosti vydat stanovisko.

Poznámky:

[1] Dokumentace k záměru, posudek i pozvánka na veřejné projednání je  k dispozici na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK731

[2] Podrobnější zdůvodnění negativních vlivů záměru na migraci velkých šelem a na krajinu v článku na https://www.selmy.cz/clanky/krajeni-krajiny-na-valassku/ nebo ve vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k záměru zde http://olomouc.hnutiduha.cz/aktuality/ovcin-vidce-stavba-k-zimovani-ovci-v-k-u-vidce/