Dvěstěstránková Strategie rozvoje Zlínského kraje pro léta 2009–2020 – dokument, který Kraj připravuje více než rok, je podle ekologických organizací zbytečným cárem papíru [1]. Postrádá totiž to hlavní, co by měla každá strategie obsahovat – priority a jasné vymezení dalšího směřování rozvoje kraje.


Strategie sice určuje  4 hlavní oblasti [2], ovšem ty zahrnují celkem 64 úkolů, které jsou často ve vzájemném protikladu. Kraj například deklaruje podporu k přírodě šetrnější  železniční a kombinované dopravě, snížení znečištění a přátelštější přístup k životnímu prostředí. Jako červená niť se však celým dokumentem táhne potřeba dálničního propojení se Slovenskem, které znehodnotí krajinu Vizovických vrchů a přivede do kraje tranzitní dopravu, hluk a znečištění. Dokument je spíše souborem chaoticky sestavených projektů než uceleným strategickým plánem.

 

Dalším problémem je nekritické prosazování některých kontroverzních projektů. Například budování nové průmyslové zóny v Holešově je zdůvodňováno potřebou zaměstnat vysoce kvalifikované pracovníky, kteří však v regionu tvoří jen zanedbatelné procento uchazečů o práci. Rovněž podpora dálnicím a rychlostním komunikacím postrádá jakékoliv odborné zdůvodnění nebo analýzu ekonomického přínosu. Analýza Hnutí DUHA zjistila, že dálnice obecně ekonomický rozvoj ani turistickou atraktivitu nezvyšují [3].


Posuzovat vliv strategie na životní prostředí, která si na řadě míst zásadně protiřečí, ani není možné. Je v rozporu nejen s řadou celostátních a evropských strategických dokumentů – strategií udržitelného rozvoje nebo strategií ochrany biologické rozmanitosti –, ale také sama se sebou.


Nejdůležitější však je, že absencí jasných strategických cílů kraj přichází o příležitosti. Občané a podnikatelé neví, které sektory budou podporovány, protože podporovat všechno zkrátka není možné.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:

„Jak chce Zlínský kraj podporovat přátelštější přístup k životnímu prostředí, když bude do krajiny lít tuny zbytečného betonu a na nové dálnice stahovat z celé republiky čoudící kamiony? Hlavním mementem strategie je chaos. Megalomanské projekty jsou maskovány naoko ekologickými. Ale je třeba se rozhodnout – buď nákladní dopravu dostat na železnice a zachovat klidné a zdravé prostředí, nebo krajinu zničit udělat ze Zlínska tranzitní region.“


Karel Vondráček z OS Vizovické vrchy řekl:

„Celá řada regionálních politiků se domnívá, že hodnota krajiny je pouze v její ‚přidané‘ hodnotě, kterou ze své pozice silově prosazuje. Přitom nemají zodpovědnost otevřeně říct, co například taková R49 napříč Vizovickými vrchy negativního způsobí. Veřejnosti je tak předkládán jeden majoritní názor a jakýkoliv jiný je označován jako brzdící rozvoj, i když to může být ve skutečnosti i naopak. Projednávaná strategie zcela rezignovala na odborné hodnocení očekávaného vlivu záměrů pro rozvoj.“


Monika Kašparová z Ekocentra ČSOP Radhošť řekla:

„Pokud chceme, aby se náš  kraj rozvíjel a směřoval k určité udržitelnosti – ale také k bohatosti,  najděme největší poklad v místních lidech a půdě. Určitě je přínosnější podporovat místní ekologické zemědělce nebo lesníky než betonovou lobby. Tyto obory poskytnou více pracovních míst trvalého charakteru, než investice do megalomanských  projektů jako je R49. Ekofarmy mohou také rozvinout šetrný turistický ruch, dnes žádaný produkt. Šetrné hospodaření v krajně je zárukou její ochrany před extrémními výkyvy počasí – povodněmi nebo suchem.“ Poznámky:

[1] Koncepce Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009–2020:

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP083K


[2] Hlavní oblasti jsou: Konkurenceschopná ekonomika, úspěšná společnost, Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova, Atraktivní region


[3] Podrobné připomínky Hnutí DUHA ke Strategii Zlínského kraje: http://www.hnutiduha.cz/olomouc/data/docs/pripominky/strategie_zk_2009.pdf

nebo tisková zpráva https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/nove-dalnice-rozvoj-zlinskeho-kraje-neprinesou/ nebo publikace „Čistá práce – přínosy ekologických opatření a zelených odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku“. Hnutí DUHA, Brno, Kapitola Doprava s. 43–50. Dostupné na http://www.hnutiduha.cz/publikace/Cista%20prace.pdf.