English version

Migrační koridory

Co jsou to migrační koridory?krajina protkaná remízky pod Beskydami

Možnost volného pohybu a migrace je pro zvířata základní životní potřebou. Současná kulturní krajina je však plná překážek a bariér. V údolích se rozkládají obce a města, zástavba a oplocené plochy zabírají území zasahující často hluboko do hor. Jednotlivá pohoří oddělují silnice nebo železnice. Některé horské celky se tak postupně staly zcela izolovanými ostrovy, jiné jsou spojeny posledními nezastavěnými úseky krajiny, kudy zvířata procházejí - těm říkáme migrační koridory.

 

 

Jak může migrační koridor vypadat?krajina Vizovických vrchů

Migrační koridor je úsek krajiny, který není zastavěný a zpravidla souvisle propojuje dva nebo více větších lesních komplexů (zpravidla horských masivů). Většinou je lepší, pokud je území migračního koridoru zalesněné nebo porostlé rozptýlenými stromy (zvířata se zde mohou lépe skrývat). Funkci migračního koridoru však může dobře plnit i neoplocená louka nebo pole.

 

 

 

K čemu jsou vlastně migrační koridory dobré?

Zdálo by se, že k ochraně přírody postačí vyhlásit několik chráněných území a vše je vyřešeno. Ve skutečnosti však nejen v těchto chráněných územích, ale i mimo ně v běžné krajině žijí živočichové, pro které je volný pohyb a migrace přirozeným projevem, někdy i životní nutností.medvěd na cestě

Srnci, zajíci, divoká prasata, obojživelníci a mnoho dalších druhů živočichů se potřebuje přemisťovat na větší vzdálenosti, aby získali dostatek potravy, mohli vyhledat úkryt, vhodného partnera a místo k rozmnožování či přezimování.

Lidmi vytvořené bariéry - silnice, souvislá obytná zástavba, ploty, průmyslové areály - ztěžují zvířatům volný pohyb, případně jim ho zcela znemožňují. Nejsou-li v krajině ponechány (či vytvořeny) vhodné dostatečně velké prostory sloužící jako migrační koridory, dochází k úplné izolaci částí krajiny a živočichů v ní žijících. Následkem může být přemnožení či naopak vymření lokální populace živočichů nebo jejich genetická degenerace, způsobená příbuzenským křížením.

 

Mapa migračních koridorů

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) vydala v roce 2010 mapu migračních koridorů pro velké savce v České republice. Na mapě jsou vyznačeny části krajiny, které mají zásadní význam pro výskyt a migraci rysa ostrovida, vlka obecného, medvěda hnědého, losa evropského a jelena lesního. Najdete zde mj. také kritická místa, na nichž dochází ke střetu koridorů s dopravními tepnami. 

Při pohledu na mapu je zřejmé, že nejvýznamnější bariérou pro zvěř je dálnice D1, na níž zcela chybějí potřebné migrační koridory. Nákladné dálniční přechody na novém Pražském okruhu byly naopak vybudovány v místech, která jsou z hlediska migrace zvěře zcela bezvýznamná.

 

Věděli jste, že ... ročně zemře na silnicích přes půl miliónů zajíců, tři sta tisíc ježků a na padesát tisíc srnců? Ukázal to podrobný průzkum prováděný v letech 2006-2007 pro Ministerstvo dopravy. Na silnicích každoročně hynou také desetitisíce pěnkav, kosů, obojživelníků a dalších druhů zvířat. I když se většinou jedná o druhy dosud poměrně hojné, množství auty sražených zvířat je překvapivě velké. Pro některé ohrožené druhy, například vydru říční, je automobilová doprava hlavní příčinou mortality. Na českých silnicích přišlo o život také několik vzácných rysů; v 90. letech dokonce v Mostech u Jablunkova kamion srazil medvěda.

medvěd sražený kamionem v Mostech u Jablukova

 

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr