Program péče o vlka 2020

Program péče o vlka 2020

Autor: Ministerstvo životního prostředí

Rok vydání: 2020

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Vlk

Typ: Studie

Vydavatel: Ministerstvo životního prostředí

Počet stránek: 112

stáhnout PDF

Program péče o vlka je koncepční a metodický podklad Ministerstva životního prostředí shrnující postup pro prevenci a řešení konfliktů, které mohou vznikat přítomností vlků v hustě osídlené kulturní krajině, a to při současném zajištění požadavků na odpovídající ochranu tohoto druhu.

Vzhledem k současnému dynamickému šíření vlků na území České republiky a působení škod na hospodářských zvířatech vyvstala potřeba vzniku takového metodického podkladu speciálně pro vlka. V roce 2018 byl proto z původně připravovaného Programu péče o velké šelmy (rys, medvěd a vlk) samostatně vyčleněn Program péče o vlka obecného. Následně byl během jara a léta zpracován základní text vycházející z předchozích verzí, který byl doplněn aktuálními daty.

AOPK ČR se spolupracujícími subjekty z akademické sféry (ÚBO AVČR, ČZU, PřF UK, OWAD) a nevládních organizací (Hnutí Duha, ČSOP) text dopracovala, předjednala s dotčenými skupinami veřejnosti, které projevily zájem, a předala k posouzení a schválení Ministerstvu životního prostředí.

Program péče je navrhován na období deseti let a jeho základním cílem s ohledem na současný stav populací vlka u nás je jejich stabilizace, s cílem zabezpečit podmínky pro trvalý výskyt vlka, možnost reprodukce a dosažení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany (více v textu Programu péče). Neméně důležité je zajistit zachování propojení jádrových oblastí výskytu vlka sítí vhodných migračních koridorů s cílem umožnit přirozenou biologickou a genetickou konektivitu populací a šíření vlka do nových vhodných oblastí výskytu.

Samozřejmostí je také předcházet ztrátám na hospodářských zvířatech působených vlkem poskytováním vhodné finanční podpory pro zavedení preventivních opatření na ochranu stád a vytvořením efektivního a spravedlivého systému vyplácení náhrad škod. Podstatnou část programu péče dále tvoří cíle a opatření týkající se snahy o akceptaci vlka v ČR hlavními cílovými skupinami (chovatelé hosp. zvířat, myslivci, lesníci) i širokou veřejností, a to zejména objektivním informováním, vzájemnou komunikací a spoluprací.

Program péče také stanovuje postup řešení situací s problematickými a nápadně se chovajícími vlky (např. hybridi a jedinci uniklí ze zajetí). Důraz klade i na zlepšení komunikace a spolupráce zástupců ochrany přírody s Policií ČR při řešení případů ilegálního lovu a rozvoj přeshraniční spolupráce v ochraně vlka se sousedními státy, a to nejen v oblasti monitoringu stavu populací a výzkumu některých aspektů jejich biologie a role v ekosystému, jež jsou pro stanovení dalších konkrétních kroků programu péče klíčové.