Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku

Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku

Autor: Miroslav Kutal & Josef Suchomel (Kutal M. & Suchomel J.)

Rok vydání: 2014

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Jiné, Konflikty s člověkem, Medvěd, Migrační bariéry a fragmentace, Monitoring a výskyt, Ochrana velkých šelem, Pytláctví & lov, Rys, Vlk

Typ: Kniha

Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Místo vydání: Olomouc

Počet stránek: 190

Rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý. Nová publikace, kterou vydává Univerzita Palackého v Olomouci, představuje zatím neúplnější zpracování tématu velkých šelem, jejich biologie, ekologických souvislostí a aktuálního rozšíření nejen na Moravě a ve Slezsku. Stodevátetistránkovou publikaci ilustrovanou záběry profesionálních fotografů i snímky z fotopastí napsal kolektiv jednadvaceti autorů. Hlavními autory a editory jsou Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc a Josef Suchomel z Mendelovy univerzity v Brně.

Kniha velké šelmy

Publikace je rozdělena do tří hlavních částí, z nichž každá má určitá specifika. První velká kapitola je věnována základním charakteristikám jednotlivých druhů: týká se taxonomie, morfologického popisu, rozšíření, potravní ekologie, rozmnožování, prostorové aktivity, biotopových preferencí, ochranářského statusu, ohrožení a početnosti. Jedná se o rešerši nejnovějších poznatků, vycházející z domácí i zahraniční literatury, která představuje obecný základ pro pochopení variability vybraných aspektů bionomie a ekologie prezentovaných
druhů. Tuto kapitolu doplňují základní informace týkající se osteologických charakteristik, určování věku velkých šelem, jejich výskytu v ČR a podrobného popisu pobytových znaků se zaměřením na praktické poznávání v terénu.

Ukázka vlk

Kniha nezůstává jen u rešerše publikovaných prací, ale obsahuje i jedenáct případových studií řešících rozmanitou problematiku velkých šelem na našem území. Několik studií na základě rozdílných zdrojů dat, ale v zásadě jednotnou metodikou vyhodnocuje aktuální výskyt velkých šelem zejména na česko-slovenském pomezí, v Jeseníkách nebo v severních a v severozápadních Čechách. Dále jsou na konkrétních příkladech představeny metody monitoringu pomocí fotopastí či genetiky, jiné studie se věnují například potenciálnímu konfliktu mezi velkými šelmami a chovem hospodářských zvířat.

Ukázka monitoring

Poslední část knihy formou rešerše a syntézou publikovaných prací diskutuje o roli velkých šelem – především vlka a rysa – jako vrcholových predátorů v lesních ekosystémech. Ve středoevropském kontextu je zde hodnocen jejich vliv na biodiverzitu, lesy a na myslivecké hospodaření. Nakonec jsou pospána opatření, která pomáhají zajistit trvalý výskyt velkých šelem u nás a jejichž realizaci se Hnutí DUHA podílí.

O tom, že je kniha kvalitní dílo, svědčí i cena rektora České zemědělské univerzity za nejlepší publikační výstup roku 2014. 

Publikaci si můžete stáhnout tady: tady.

Cena rektora ČZU - Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku