Celní správa na dnešní tiskové konferenci zveřejnila přelomovou informaci o vyšetřování rozsáhlého pytláctví zvláště chráněných druhů. Mezi zabavenými preparáty je mimo jiné i tělo šumavské rysice Michelle, která se pohybovala na Prachaticku od roku 2014. Její pohyb jsme sledovali společně s kolegy ze Správy NP Šumava a ALKA Wildlife především díky fotopastem. Ty ukázaly, že Michelle každoročně od roku 2015 přivedla na svět jedno až dvě mláďata. Její upytlačení je citelnou ztrátou pro celou rysí populaci, která se pohybuje na česko-bavorsko-rakouském pomezí. Na našich záběrech z fotopastí si můžete prohlédnout i jedny z posledních záznamů rysice Michelle před upytlačením, na kterých je společně se svým kotětem z roku 2018. Bohužel kotě bez matky v tomto raném věku nemělo šanci samo přežít. 

 

Rysice Michelle byla dle zjištění celníků upytlačena v listopadu roku 2018. Na videu je možné vidět tuto šumavskou rysici v roce 2017 a následně v listopadu 2018, jedná se tedy pravděpodobně o její poslední záběry i s kotětem před upytlačením; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc


Celní správa dále zveřejnila také informace týkající se případu s krycím názvem „Kameňák”. Jedná se o případ zabaveného mrtvého rysa u muže na Klatovsku, o kterém jsme informovali již dříve zde.

Velmi si vážíme a oceňujeme práci vyšetřovatelů a dalších spolupracovníků a pevně doufáme, že pachatelé a spolupachatelé budou obviněni a spravedlivě odsouzeni. 


Následuje tisková zpráva Celní správy České republiky:

Lovec – razie celníků a upytlačená rysice na Šumavě

V dubnu 2019 provedli celníci ze sekce pátrání Generálního ředitelství cel závěrečnou realizaci trestního spisu „Lovec“. Ta byla rozdělena do dvou etap. Při prvních devíti domovních prohlídkách objevili 204 exemplářů chráněných živočichů (medvědy, vlky, rysy, tetřevy, tetřívky, karakaly, lvy, pumy, levharty, losy, dravé ptáky, sovy atd.). Část exemplářů byla zpracovaná ve formě dermoplastických preparátů, vypreparovaných kůží či vybělených lebek, část byla v tzv. surovém stavu (celá mrtvá těla, části těl a nezpracované kůže). Některá místa, kde probíhaly domovní prohlídky, připomínala spíše scény z hororu. V jednom domě bylo nalezeno 13 velkých pultových mrazáků plných mrtvých zvířat (včetně rysů ukrytých pod mraženým hráškem), stovky tlejících kůží, paroží, po zemi se povalovaly kosti a různé zbytky těl. Mezi zajištěnými exempláři bylo i medvědí maso označené nápisem brum-brum.

Vzhledem ke složitosti případu a dokazování proběhla v červenci 2020 i druhá fáze realizace, kdy byly zajištěny další dermoplastické preparáty zvířat (např. medvěd hnědý, vlk obecný, levhart skvrnitý).

Společenskou a kulturní hodnotu rysa ostrovida a ostatních zajištěných chráněných živočichů stanovili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na částku 7 686 598 Kč.

Tým inspektorů z Oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí pracoval mnoho měsíců na velmi obsáhlých odborných vyjádřeních týkajících se zajištěných exemplářů, včetně determinace druhů a posouzení stavu mrtvých těl. Specialisté prováděli expertizy za přítomnosti celníků a ve spolupráci s veterinárním patologem na pitevně Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. U části exemplářů byly odebrány genetické vzorky pro další dokazování (dle analýzy provedené Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR pocházely zajištěné exempláře rysů ze šumavské, karpatské i baltské populace). Inspektoři se zabývali i posouzením předložených dokumentů ve smyslu národní a mezinárodní legislativy a mnoho dokumentů ověřovali i v zahraničí. 

Zpracovatelé spisu díky dlouhodobé usilovné práci nashromáždili dostatek důkazního materiálu, který byl postoupen do vyšetřování příslušnému útvaru Policie ČR. 

Na počátku celní specialisté spolupracovali s útvarem Kriminální policie Slovenské republiky od srpna 2017 a prováděli úkony trestního řízení v rámci případu s krycím názvem „LOVEC“. Cílem bylo objasnit a prověřit skutečnosti důvodně nasvědčující podezření ze spáchání trestného činu naplňujícího znaky trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Konkrétně šlo o rozkrytí činnosti skupiny lovců, pytláků a překupníků, která působila na území Slovenska a České republiky. Dle vstupních informací mělo v blíže nespecifikované pronajaté honitbě na území České republiky dojít koncem roku 2017 k ulovení tří živých tygrů. Zvířata měla být tajně vypuštěna do honitby a poté ulovena skupinou lovců ze Slovenské republiky, kteří za tento lov zprostředkovateli náležitě zaplatili. Tygři patří k druhům nejpřísněji chráněným mezinárodní úmluvou CITES a jejich úmyslné zabíjení je v rozporu s národními i mezinárodními předpisy. Zároveň se jedná o vysoce nebezpečná zvířata, jejichž vypuštění do nijak neoplocené a nezabezpečené honitby znamená extrémní riziko pro veřejnost. Bylo velmi zarážející, že dle získaných operativních informací se nejednalo o první případ tohoto typu lovu exotických zvířat v prostředí české honitby a podobné zvrácené lovy byly v České republice uskutečňovány v minulosti již několikrát. Pro některé lovce bohužel znamená ulovení velké kočkovité šelmy významný zážitek, za nějž jsou ochotni zaplatit značnou částku.

V průběhu prověřování byly ztotožněny jednotlivé osoby, které se plánovaného lovu měly zúčastnit. Později byly získány bližší informace o celé skupině, jejích vzájemných kontaktech a vztazích. Kromě lovců je podezřelou osobou také zprostředkovatel, který lovcům domluvil kontakt s organizátorem lovu a po lovu měl ulovené šelmy preparovat. Dále organizátor, který měl zprostředkovat získání tygrů a zajistit bezproblémový průběh lovu a za tuto spoluúčast inkasoval zálohu 30 000 EUR. Následně i dodavatel, který měl přímo dodat exempláře tygrů a za to dostal zálohu 100 000 korun.  K lovu tygrů v české honitbě mělo dle dostupných informací dojít v průběhu března až dubna 2018, nakonec se však plánovaný lov neuskutečnil, protože dodavatel tygrů od obchodu na poslední chvíli ustoupil a šelmy za účelem lukrativnějšího finančního zisku legálně vyvezl.

Další činnost skupiny spočívala v dovozech ulovených chráněných zvířat z různých částí světa. Jednalo se o lovecké trofeje kočkovitých šelem, medvědů, vlků, rysů, levhartů, slonů, losů, tetřevů, tetřívků a dalších druhů. Část dovozů probíhala legálně s patřičnými povoleními, jiné však byly realizovány nelegálně bez povolení. Dovezené trofeje zpracovával preparátor v preparátorské dílně a poté je dodával klientům.

Při prověřování byly získány i informace o nelegálním lovu českých chráněných druhů zvířat přímo v České republice. Pro zpracovatele případu „LOVEC“ bylo jednou z nejcitlivějších pasáží zdokumentování nelegálně zastřeleného rysa ostrovida na Šumavě. Rys byl dle zjištěných poznatků cíleně zastřelen v listopadu 2018. Podařilo se zadokumentovat činnost osob bezprostředně po jeho zastřelení, převoz těla k preparátorovi, zpracování na dermoplastický preparát i samotné vyzvednutí hotového exponátu lovcem-majitelem.

V České republice probíhá dlouholetý monitoring rysů včetně odběrů genetických vzorků divoké populace. Zpracovatelé navázali spolupráci s Národním parkem Šumava a neziskovou organizací ALKA Wildlife, jimž se podařilo upytlačený exemplář rysa přesně identifikovat včetně pohlaví, jména, evidenčního čísla i oblasti výskytu! Jednalo se o samici „Michelle“ z původní šumavské populace (oblast Prachatic), která v listopadu 2018 vodila své mládě. Pouze šestiměsíční rysí mládě nemělo po smrti své matky žádnou šanci na přežití. Lovec nejen zabil samici, ale způsobil také utrpení mláděte, které hynulo hlady nejspíše několik dalších dnů, možná i týdnů.

Tereza Mináriková z ALKA Wildlife k tomu dodává: „Úmrtí dospělé rysice a zkušené matky, jakou byla kočka Michelle, navíc s kotětem, je těžkou ranou pro celou česko-bavorsko-rakouskou rysí populaci. Ta v současnosti čítá pouhých 33 rysích rodin na území všech tří států, každá rodina má tak velký význam pro přežití celé populace“.

V rámci Operace Lovec je třeba vyzdvihnout nejen spolupráci Celní správy ČR s odborníky z dnes již bývalého týmu oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES ČIŽP, která léta fungovala na velmi dobré bázi, ale nově i s pracovníky ochrany přírody, univerzitami a vědeckou komunitou, jejichž práce a výzkum nepřináší pouze nové vědecké poznatky, ale může, jak je patrné, i značně přispět k odhalování nelegálních aktivit. 

Realizace trestního spisu „KAMEŇÁK“

Od začátku června 2021 probíhaly úkony trestního řízení v rámci případu s krycím názvem „KAMEŇÁK“. Dle vstupních informací a fotografie mělo v minulém roce dojít k usmrcení rysa ostrovida v honitbě „KAMEŇÁK“ na Šumavě. Šetřením bylo zjištěno, že tento rys měl být stále v mrazícím boxu podezřelé osoby. Na konci června provedli příslušníci sekce pátrání Generálního ředitelství cel dvě domovní prohlídky, při které objevili nelegálně držené trofeje chráněných živočichů, ke kterým podezřelá osoba nedokázala prokázat původ. Celníci zajistili exempláře chráněných druhů jako ořešník kropenatý, los evropský, tetřev hlušec, káně lesní, bobr evropský, včelojed lesní a zmražené kadávery rysa ostrovida a krahujce obecného. V průběhu prověřování se podařilo zjistit, že pravděpodobně došlo k usmrcení dvou rysů. Tuto skutečnost potvrdila odborným vyjádřením ALKA Wildlife, která jednoznačně určila, že rys ostrovid na fotografii a rys ostrovid zajištěný v mrazícím boxu, nejsou totožní. Společenská a kulturní hodnota byla v tomto případě vyčíslena na 779 742 Kč.

Původní tiskovou zprávu najdete zde.


Podpořil: