Oblast Jablunkovské brázdy na pomezí Česka, Slovenska a Polska je území mimořádně významné z hlediska přeshraniční ochrany velkých šelem. A je svého druhu modelovým příkladem pro řešení střetů mezi velkými šelmami a dopravními komunikacemi. V posledním měsíci se experti z České republiky, Slovenska a Evropské komise dohodli na společné koordinaci aktivit na ochranu migračních koridorů na Jablunkovsku.

V této okrajové, hustě zalidněné části Západních Karpat dochází v posledních desetiletích k rychlému rozvoji. Průchodné krajiny, kterou by mohly využívat velké šelmy k volnému pohybu, nezůstává mnoho. Nešetrně plánované silnice nebo železnice mohou vytvářet bariéry, které se stanou pro velké savce nepřekonatelné.

Po silnici I/11, hlavní tepně dělící Moravskoslezské a Slezské Beskydy, denně projede kolem 7500 vozidel a představuje tak v krajině zásadní bariéru. Lepší situace je na paralelně procházející mezinárodní železnici, která po rekonstrukci obsahuje nové podchody zajišťující bezpečný průchod velkých savců.

Správa CHKO Beskydy a Hnutí DUHA Olomouc dlouhodobě upozorňují na potřebu zajištění lepší průchodnosti Jablunkovské brázdy. V roce 2006, tedy před více než 10 lety se tento závazek dostal také do usnesení Vlády ČR a vznikl investiční záměr na výstavbu ekoduktu. Ředitelství silnic a dálnic však nikdy záměr nerozpracovalo do podoby seriózního projektu.

Nový impulz přišel od kolegů ze Slovenska, kteří staví v navazující oblasti úsek dálnice D3 do Polska Svrčinovec-Skalité a mimo jiné také sjezd na silnici I/11 (na slovenské straně), který protíná důležité migrační koridory na Slovensku. Evropská komise, která stavbu spolufinancuje, požadovala důsledné hodnocení vlivu stavby na velké šelmy. Slovenské ministerstvo dopravy logicky uznalo, že má smysl posuzovat stavbu současně se slezským územím a začalo jednat také se svým českým protějškem: kompetentními ministerstvy a s Hnutím DUHA, které se ochraně a monitoringu velkých šelem v oblasti dlouhodobě věnuje.

Rys v Moravskoslezských Beskydech

Nadějné setkání

První setkání expertů z České a Slovenské republiky proběhlo 12. 7. 2017 v Jablunkově. Slovenské ministerstvo dopravy prezentovalo projekt D3 včetně nového ekoduktu, který má vzniknout na migračním koridoru u Svrčinovce a dokončení jeho výstavby je plánované za 3 roky: na říjen 2020.

Nutnost realizovat zmírňující opatření byla potvrzena také zástupci českých ministerstev životního prostředí a dopravy, ačkoliv stále není zřejmý harmonogram výstavby a způsob financování ekoduktu v prostoru státní hranice u Mostů u Jablunkova. Ředitelství silnic a dálnic bude aktualizovat investiční záměr a žádat o povolení k výstavbě, již nyní je ovšem jasné, že doba přípravy bude na české straně minimálně o rok až dva delší. Situaci komplikuje především požadavek Lesů ČR na zachování nestandartního výjezdu lesní cesty na silnici první třídy 1/11 v místě plánovaného ekoduktu.

Přestože se tedy za posledních 8 let český projekt příliš neposunul, díky nastavené mezinárodní spolupráci je zjevná větší vůle českého státu k řešení palčivého problému fragmentace krajiny.  Hnutí DUHA navrhlo, aby byla působnost pracovní skupiny rozšířena i o další dopravní projekty v blízkosti česko-slovenských hranic, kde se silnice střetávají s migračními koridory velkých savců, příkladem je silnice mezi Čadcou a Žilinou, přes který přecházejí rysi do Javorníků, nebo dálnice D49, k jejímuž škodlivému úseku přes Vizovické vrchy Ministerstvo životního prostředí ČR udělilo nesouhlasné stanovisko. U všech projektů na zlepšení průchodnosti jsou klíčové výkupy pozemků v navazujících oblastech, aby se posílala ochrana migračních koridorů před vzrůstající zástavbou.

Jednání pracovní skupiny se účastnil také zástupce Evropské komise (DG Regio), který byl s průběhem akce spokojen a vznik pracovní skupiny uvítal. Další setkání je plánované na září-říjen 2017.

Zapojení Hnutí DUHA a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR do přeshraniční spolupráce bude možné díky mezinárodnímu projektu TRANSGREEN, který se právě šetrnějším plánovaním dopravních staveb a monitoringem průchodů velkých savců poblíž dopravních staveb věnuje. Jedním z prvních pozitivních výstupů je potvrzení aktuálního výskytu rysa ostrovida ve Slezských Beskydech, což podtrhává potřebu zprůchodnění krajiny právě v oblasti Jablunkovského průsmyku.

 

MIROSLAV KUTAL

Kromě nutnosti řešení dopravních staveb Hnutí DUHA klade důraz na zvyšování pestrosti krajiny a její atraktivity pro zvířata (nejen velké šelmy) v migračních koridorech.  Společně s místními obyvateli a myslivci z Jablunkovska Hnutí DUHA během tří let vysadilo více než 5 500 stromů a keřů na čtyřech plochách o celkové rozloze větší než 1 hektar. 

 

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí.