Ministerstvo životního prostředí po sedmi letech zkoumání sedmadvacetikilometrového úseku rychlostní silnice R49 od Lípy ke státní hranici vydalo z hlediska vlivů na životní prostředí nesouhlasné stanovisko. Vyhovělo tak tisícovkám místních obyvatel, obcím a občanským sdružením, které megalomanskou stavbu od počátku kritizovaly jako ekonomicky neefektivní, dopravně neodůvodněnou a ekologicky škodlivou pro obyvatele i valašskou přírodu.

Ministerstvo dalo za pravdu všem zásadním argumentům Hnutí DUHA, Dětí Země, sdružením Egeria a Vizovické vrchy a dalším kritikům. Ekologické organizace od počátku upozorňovaly na chybějící posouzení varianty s dlouhými tunely pod Vizovickými vrchy, a to i s novým přivaděčem silnice I/57 z Valašské Polanky, na nepřípustný zásah do čisté krajiny, na sníženou migraci velkých šelem a na další významné chyby v investorem v předložené dokumentaci EIA. 

Ministerstvo současně za zásadní aspekt považuje ohrožení vodních zdrojů pro obyvatelstvo a obrovské přebytky zeminy. Investor nenavrhl, jak zajistit pitnou vodu pro obyvatele ani kam uloží více než 4 milióny metrů krychlových půdy.

Pokud by v budoucnu chtělo Ředitelství silnic a dálnic ČR projekt znovu předložit k posouzení, musí podle ministerstva připravit šetrnější varianty s co nejdelšími tunely pod Vizovickými vrchy. Součástí hodnocení této nové varianty R49 musí být i vlivy přivaděče silnice I/57, a to především na fragmentaci krajiny, migraci chráněných druhů velkých šelem a z hlediska dopravní potřebnosti. Prověřit by se měla i varianta s modernizací stávající silnice I/49 výstavbou obchvatů obcí. 

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:
„Je to výborná zpráva pro tisíce místních obyvatel a valašskou přírodu. Ministerstvo to říká celkem jasně: v současně navržené podobě přinese R49 více škody než užitku. Pokud politici chtějí zlepšovat kvalitu života v regionu, měli by se soustředit na to, co je skutečně potřeba, například na dostavbu obchvatů obcí, které jsou nadměrným hlukem postiženy.“

Miroslav Patrik z Dětí Země řekl:
„Odmítavý názor ministerstva na předloženou trasu silnice R49 je logický, zvláště když před třemi týdny stejné ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko pro Dopravní sektorovou strategii na léta 2014 až 2020, v níž je tato varianta R49 hodnocena negativně kvůli svým rizikovým vlivům na přírodní fenomény Vizovických vrchů.“ 

Miroslav Mach z o.s. Egeria také připomněl následující:
„Je to na zápis do knihy rekordů, neboť MŽP si dosud nikdy nedovolilo vydat zamítavé stanovisko EIA k žádné dálniční komunikaci. Krajské město je na dálniční síť v podstatě již připojené modernizovanou silnicí I/49, takže zbývající část této silnice od obce Lípy až ke slovenským hranicím by šlo daleko rychleji a efektivněji vylepšit jejím rozšířením na potřebných místech, výstavbou obchvatů obcí či přeložek." 

Pavel Pečena z o.s. Vizovické vrchy nakonec ještě upozorňuje:
"Pro udržitelný rozvoj území Vizovických vrchů je podle nás lepší podporovat lokální ekonomiku, měkkou turistiku a doprovodné služby pro rekreaci a sport, než sem přivézt transevropskou silniční dopravu, z které místní lidé mít moc nebudou.“

 

 

Základní údaje o 4pruhové silnici R49 Lípa – státní hranice délky 27,3 km:

 • parametry: 25,5 m šířka (4pruh), pro rychlost 80 km/h

 • stavba 4903 Lípa – Pozděchov délky 12,9 km

 • stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč délky 8,4 km

 • stavba 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR (Střelná) délky 6,00 kmPředpokládaný termín zahájení a dokončení výstavby silnice R49 Lípa – st. hranice:

 • 4903 Lípa – Pozděchov 03/2022-10/2024

 • 4904 Pozděchov – Horní Lideč 10/2022-04/2025

 • 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR 12/2022-08/2025Průběh hodnocení vlivů silnice R49 přes Vizovické vrchy:

 • 29. 11. 2006 = zveřejnění oznámení Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
 • 19. 01. 2007 = vydání Závěrů zjišťovacího řízení Ministerstvem životního prostředí
 • 29. 07. 2009 = zveřejnění dokumentace EIA č. 1 
 • 05. 10. 2009 = vydání stanoviska MŽP o vrácení dokumentace EIA č. 1 k přepracování
 • 19. 04. 2012 = zveřejnění dokumentace EIA č. 2
 • 28. 05. 2013 = zveřejnění posudku EIA
 • 27. 06. 2013 = svolání veřejného projednání posudku EIA do Zádveřic od 14 hodin do Domu kultury
 • 27. 06. 2013 = poslední den pro podání vyjádření k posudku EIA
 • 15. 11. 2013 = MŽP vydává NESOUHLASNÉ stanovisko EIA – účast 14 OS