V květnu jsme podpořili dopis chovatelů a Asociace soukromého zemědělství (ASZ) adresovaný ministrovi životního prostředí, v němž pastevci vyzvali k zajištění národních zdrojů na prevenci proti škodám od vlka. Možnost dalšího čerpání dotací a především zjednodušení a lepší dostupnost podpory k těmto účelům přislíbilo ministerstvo i v rámci loni přijatého Programu péče o vlka obecného. 

Žádost o podporu ze současného Operačního programu životní prostředí (OPŽP, 2014-2021) mohou nyní chovatelé podat už jen do pondělí 2. srpna. Přitom to, jak bude podpora vypadat do budoucna, zatím stále není jasné. V odpovědi na dopis od chovatelů a ASZ však ministr životního prostředí Richard Brabec naznačil směr, kterým by se měly dotace vyvíjet v rámci nového programového období (2021-2027), včetně preferované možnosti zařazení podpory do systému zemědělských dotací, která byla opět diskutována s Ministerstvem zemědělství (MZe). 

Podle našich informací tuto variantu ale MZe znovu zamítlo. Jedinou možností kromě administrativně náročného Operačního programu životní prostředí tak do budoucna zůstává národní program Ministerstva životního prostředí, jehož financování však není jasné. Snížení konfliktů mezi vlky a chovateli je přitom zásadní pro přijetí této šelmy v naší přírodě.

Celou odpověď ministra Brabce si přečtěte zde:


Richard Brabec

ministr životního prostředí 

 

Praha dne 9. června 2021 

Č. j.: MZP/2021/630/1114 

Vážený pane předsedo, 

děkuji za Váš dopis ze dne 19. 5. 2021, ve kterém upozorňujete na potřebu řešení finanční podpory zemědělcům souvislosti se zabezpečením stád před útoky vlků dalších druhů velkých šelem, mj. návaznosti na opatření zakotvená přijatém Programu péče vlka obecného. 

Dovolte, abych Vás ujistil, že Ministerstvo životního prostředí naplňování jednotlivých opatření Programu péče vlka obecného aktivně usiluje, to zejména pokud jde oblast prevence náhrad škod. Jak víte, březnu tohoto roku byla přijata nová vyhláška č. 126/2021 Sb., způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, která odstranila některé nedostatků systému náhrad škod. (Další otázky pak bude řešit novelizace samotného zákona č. 115/2000 Sb., kterou Ministerstvo životního připravuje tak, aby po projednání Ministerstvem zemědělství chovatelskými organizacemi byly potřebné podklady dispozici co nejdříve po ustavení Poslanecké sněmovny po podzimních volbách.) Zároveň až do konce tohoto programového období pokračuje podpora opatření prevenci minimalizaci škod poskytovaná v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-20. Tato podpora byla po notifikaci Evropskou Komisí navýšena na 100 uznatelných nákladů podmínky této podpory byly upřesňovány mj. dle poznatků informací uživatelů praxe. 

Aktuálně probíhá intenzivní příprava podmínek pro Operační program Životní prostředí (OPŽP) nadcházejícím programovém období 2021-27. Podpora investičních opatření ochraně hospodářských zvířat (pořízení vhodných ohradníků, košárů, pasteveckých psů atp.) bude podle návrhu resortu životního prostředí rámci OPŽP 2021-27 nadále pokračovat této souvislosti hledáme způsoby, jak zvýšit dostupnost této podpory prostřednictvím zjednodušení administrace apod. 

OPŽP nicméně vychází ze strukturálních fondů EU (Fondu soudržnosti), má investiční projektový charakter zahrnutí úhrady zvýšených neinvestičních nákladů souvisejících ochranou stád hospodářských zvířat, jako jsou zvýšené náklady na údržbu ochranných opatření organizaci pastvy, včetně souvisejících dodatečných mzdových nákladů, je tak velmi problematické. Tato věc byla již řešena rámci přípravy projednávání Programu péče. Podle názoru MŽP by bylo nejefektivnější pro zemědělsky hospodařící subjekty hlediska dostupnosti nejméně zatěžující začlenění úhrady těchto zvýšených nákladů do systému zemědělských podpor. Na využívání Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro financování preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před vlkem poukázala současně Evropská Komise ve společném dopise komisařů pro zemědělství životní prostředí r. 2019. Ze strany Ministerstva zemědělství však byla minulosti taková varianta odmítnuta. Po opětovném posouzení situace také vzhledem aktuálně nepříznivému vývoji státního rozpočtu, a tedy omezené možnosti vzniku nového dotačního titulu z národních zdrojů, jsem dne 20. května 2021 oslovil ministra zemědělství se žádostí o přehodnocení svého postoje a o začlenění této podpory do nadcházejícího období uplatňování Společné zemědělské politiky v ČR. Provázání neinvestiční podpory chovatelů hospodářských zvířat se systémem zemědělských dotací by byl, jak jsem uvedl, nejefektivnější a pro hospodařící subjekty nejpřehlednější a nejlépe dostupný způsob podpory při ochraně hospodářských zvířat před velkými šelmami, který navíc zemědělce nejméně zatíží dodatečnou administrativou.

Resort životního prostředí nicméně, přes uvedené, zajistil prostřednictvím Ústavu zemědělské ekonomiky informací (ÚZEI) uplynulém roce přípravu potřebných podkladů pro stanovení výše podpory podmínek titulu zaměřeného na úhradu zvýšených nákladů souvisejících ochranou hospodářských zvířat, které může Ministerstvo zemědělství za tímto účelem využít. Současně MŽP ověřuje další možnosti řešení (včetně konzultací Evropskou Komisí ve věci možnosti širšího využití zdrojů Fondu soudržnosti) tak, aby byly dispozici alternativy případě přetrvávající odmítavé pozice Ministerstva zemědělství. 

Považuji za důležité při přípravě dotačního titulu zaměřeného na úhradu zvýšených nákladů při ochraně hospodářských zvířat, ať již bude řešen jakýmkoli způsobem, zohlednit dosavadní zkušenosti zemědělců chovatelů vyjít vstříc jejich praktickým potřebám. Proto po obdržení reakce Ministerstva zemědělství rozhodnutí dalším postupu oslovíme Vás i další subjekty oblasti zemědělství chovu hospodářských zvířat, abychom Vámi projednali návrh dotačního titulu ještě před jeho přijetím. 

Tento dopis zasílám pro informaci rovněž organizaci Hnutí Duha, která svým dopisem ze dne 20. 5. 2021 vyjádřila podporu vašemu dopisu. 

 

pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda 

Asociace soukromého zemědělství České republiky 

Samcova 1177/1 

Praha 1, Nové Město 

110 00 Praha 

 

Na vědomí: 

Mgr. Miroslav Kutal, Ph. D., vedoucí programu Šelmy, Hnutí Duha, Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Agentura ochrany přírody krajiny, Kapianova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov