Karpatská pohoří jsou domovem vzácných druhů živočichů i rostlin. A to včetně zachovalých populací našich tří největších evropských šelem - vlka, rysa a medvěda. Právě tyto velké savce nejvíce ohrožuje zvyšující se fragmentace krajiny. Velké šelmy jsou přitom klíčovým druhem pro karpatské ekosystémy, na jejichž funkčnosti závisíme i my. Zachování prostupnosti krajiny pro vlky, rysy a medvědy a tím pádem i pro další živočichy, je proto zásadní podmínkou pro zachování přírodního bohatství karpatsko-podunajského regionu. Proto mezinárodní projekt SaveGREEN nově navrhl soubor doporučení pro financování kroků podporujících zelenou infrastrukturu v Evropské unii na regionální, národní i lokální úrovni.

V současnosti jsou migrační koridory v Podunají ohroženy nedostatečně promyšleným plánováním ekonomického rozvoje. Proto je nezbytné financovat potřebné kroky v souladu se standardy zelené infrastruktury.

 

Nepřekonatelně zastavěné údolí řeky Kysuce v pilotní oblasti Beskydy-Kysuce; zdroj: Peter Drengubiak, CHKO Kysuce

Nepřekonatelně zastavěné údolí řeky Kysuce v pilotní oblasti Beskydy-Kysuce, CZ-SK; zdroj: Peter Drengubiak, CHKO Kysuce

 

Cílem vytvořeného návrhu je pomoci vyplnit mezeru způsobenou nedostatkem konkrétních opatření v unijních programech, které se zabývají zachováním biodiverzity a zelenou infrastrukturou. Kromě toho chce návrh také podpořit dialog mezi různými odvětvími a spolupráci při rozhodování. Za tímto účelem poskytuje návrh vhodná doporučení, která mohou partnerské země zapojené do projektu SaveGREEN přizpůsobit svým národním potřebám. Nad to mohou být doporučení obsažená v návrhu využita jako základ pro zajištění financování zelené infrastruktury v příslušných plánech a programech, jako jsou Operační programy, Národní plány obnovy nebo společná zemědělská politika.

 

Mrtvý rys sražený na silnici u Lidečka; zdroj: Michal Bojda

Jeden z důsledků fragmentace krajiny - přejeté mládě rysa na silnici u Lidečka z roku 2015 v pilotní oblasti Beskydy-Kysuce, CZ-SK; zdroj: Michal Bojda

 

Návrh byl vypracován na základě shody 51 expertů z Rakouska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny, České republiky a Bulharska. Pomůže v předstihu řešit potenciální problémy související se zvýšenou urbanizací, lineární dopravní infrastrukturou, výstavbou nebo intenzivním zemědělstvím, lesnictvím a nešetrnými vodohospodářskými postupy, které způsobují narušení přirozené rovnováhy a zhoršují funkčnost migračních koridorů. Adekvátní zmírňující opatření, která snižují negativní dopady ekonomického rozvoje, musí být totiž naplánována promyšleně a zavčas.

 

ANDREEA DANCIU WWF RO

Překlad: Anna Řezníčková

 

Originální článek vyšel v angličtině na oficiálních stránkách projektu: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6022. Více informací o projektu SaveGREEN najdete zde.

 

Projekt SaveGREEN je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Zodpovědný Dunajský region v oblasti kultury a životního prostředí – specifický cíl: Podpora obnovy a správy ekologických koridorů.

Logo projektu SaveGREEN