S prvním listopadem začalo na sousedním Slovensku období každoročního povoleného lovu vlků. Jeho bližší podmínky stanovuje slovenské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova. Vlka je možné lovit až do poloviny ledna příštího roku a v tomto období smí být v Banskobystrickém, Žilinském, Prešovském, Košickém a Trienčanském kraji zastřeleno až 90 zvířat.

Ačkoliv je vlk na sousedním Slovensku řazen mezi zvláště chráněné druhy, je zde tato kvóta stanovována každoročně již od roku 2009, a to vždy na omezenou dobu – obvykle několik měsíců na konci podzimu a během zimy. Na tlak polského ministerstva životního prostředí a českých, polských a slovenských ekologických nevládních organizací jsou postupně zpřísňovány podmínky lovu. Na základě stížností zmíněných organizací a podnětům od veřejnosti zahájila Evropská komise v roce 2013 tzv. infrindgement kvůli porušování unijních směrnic na ochranu přírody. Slovensko v reakci na tento mezinárodní tlak snížilo kvótu a především zpřísnilo podmínky lovu.

Podmínky lovu vlka na Slovensku

Oproti loňské lovné sezóně došlo k dalšímu zpřísnění podmínek týkajících se oblastí, kde je možné vlka zastřelit. Až do roku 2013 platil zákaz lovu pouze v části okresu Čadca a NP Slovenský kras a v oblastech V. stupně ochrany přírody (nejpřísněji chráněná území). Od sezóny 2013/2014 se území celoroční ochrany vlka rozrostlo o další příhraniční oblasti s Českou republikou (celá CHKO Kysuce), Polskem a Maďarskem. Od letošního listopadu je vlk celoročně chráněn v souvislém pásu podél celé hranice s Polskem a také ve všech evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, kde je druh předmětem ochrany.

Mapa Slovenska s vyznačenými oblasti úplného zákazu lovu vlků (červeně). Zdroj: NLC

 Mapa Slovenska s vyznačenými oblasti úplného zákazu lovu vlků (červeně). Zdroj: NLC

Další omezení se týká způsobu lovu. Zakázáno je usmrcení člena rodičovského páru smečky (dříve označovaného jako alfa pár). Pokud jej smečka ztratí, rozpadne se. Nezkušení mladí vlci mají potom loveckou nevýhodu, protože nemohou využívat kořisti, které se podaří ulovit celé smečce. Mohou se pak uchýlit k útokům na nechráněná stáda ovcí či dalších hospodářských zvířat, která jsou pro ně velmi snadnou kořistí.

I nadále platí zákaz lovit vlka při společných naháňkách, možný je pouze individuální způsob. V letošní kvótě zůstala také povinnost bezodkladně hlásit zástřel pověřenému pracovníkovi Státní ochrany přírody, který usmrcené zvíře přijde zkontrolovat, odebere vzorky a zaeviduje záznam.

Závěrem

Ačkoliv je letošní kvóta vyšší než loňská (80 jedinců), důležité je, že existují kompaktní jádrová území podél státních hranic a v chráněných územích, kde je vlk celoročně chráněn. Po měsíci lovu - k 4. prosinci - bylo zatím legálně zastřeleno 14 vlků (15.5 % z plánované kvóty), je tedy pravděpodobné, že stějně jako v minulých letech se kvóta nenaplní.  Nadále ale platí výtka, že na Slovensku chybí celoplošný, metodicky správně prováděný monitoring, na základě kterého by bylo možné věrohodně říci, jak velká je populace vlka. Bez toho ani nelze objektivně posoudit, zda střílení šelem neohrožuje příznivý stav druhu z hlediska ochrany.  

 

JOSEFA VOLFOVÁ, MIROSLAV KUTAL