English version

Stížnost k Evropské komisi: lov vlka na Slovensku

uloveny_vlk_lovuzdar.skRočně se na Slovensku legálně uloví 100–150 vlků, což při velikosti populace 200–400 zvířat může představovat více než 50 % z průměrného počtu. Slovenská populace vlka je sice vyjmuta z přílohy IV. evropské „Směrnice o stanovištích" (92/43/EEC) určující seznam druhů, pro které jsou dle článku 12 zakázány „veškeré formy úmyslného odchytu nebo usmrcování jedinců v přírodě".

Vlci žijící na Slovensku však nejsou vyjmuti z přílohy II., tedy ze seznamu druhů, pro něž platí například články 1.–6. směrnice. Ty mimo jiné požadují vyhlášení zvláštních oblasti ochrany pro tyto druhy (v ČR jsou to evropsky významné lokality) a ukládají členským státům, aby přijaly vhodná opatření, aby v těchto oblastech „vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů a vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena". Navíc každý plán nebo projekt, který by mohl významně narušit celistvost lokalit musí být zvlášť posouzen. Slovensko sice vyhlásilo desítky významných lokalit pro vlka obecného, ale neučinilo žádná opaření, která by předcházela zmíněnému vyrušování druhů, ani neposuzovalo vliv plánovaného lovu na vlčí populaci.

Hnutí DUHA Olomouc proto podalo v srpnu 2011 stížnost ke Evropské komisi, kde podrobně rozebírá důvody, proč není každoroční lov vlka na Slovensku v souladu s platnou evropskou legislativou a proč může takovýto zásah do slovenské populace výrazně negativně ovlivnit i situaci u nás.

V roce 2012 podalo Hnutí DUHA Olomouc doplněnou a aktualizovanou stížnost.

 

Stížnost Evropské komisi na lov vlka obecného na Slovensku z roku 2011

Doplnění stížnosti Evroské komisi na lov vlka obecného na Slovensku z roku 2012

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr