Sražený vlk u dálnice D3; foto: Jiří Neudert (AOPK ČR)

Zvíře bylo nalezeno ve středu 1. prosince, 4 km severně od hranice CHKO Třeboňsko u dálničního přivaděče vedoucího ze silnice I. třídy č. 23 od Jindřichova Hradce směrem na České Budějovice.

Leželo mezi svodidly a ochranným plotem dálnice D3. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je převezli k podrobnému zkoumání expertům, kteří se podílejí na výzkumu velkých šelem.

V širším okolí místa nálezu bylo pozorování samotářského vlka několikrát hlášeno. Na sražené zvíře upozornili členové místního mysliveckého spolku Řípec. Vlk se dostal k dálnici v místech, kde ochranný plot částečně chyběl. Proluka v oplocení jej pak svedla přímo do cesty projíždějícímu automobilu.

„Pitva by měla potvrdit přesnou příčinu smrti, kterou je pravděpodobně srážka s vozidlem, a také, jak byl samec vlka starý. Odebrané vzorky necháme podrobit genetické analýze, aby se zjistilo, z jaké populace zvíře pochází. Na základě získaných informací a místních znalostí se přikláníme k domněnce, že vlk byl zdejší, ale mohl také krajinou jen procházet při hledání nového teritoria,“ vysvětluje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci putují na velké vzdálenosti a dokážou uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového. Kulturní krajina hustě osídlená lidmi a protkaná silnicemi pro ně však vytváří mnoho bariér. V přírodě plní vlci důležitou roli – pomáhají totiž snižovat počty přemnožených jelenů, srnců a divokých prasat, kteří působí velké škody v lesích a na polích.

„V chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a jejím okolí se vlci nepravidelně vyskytují již od konce roku 2017. Před třemi lety zde vlčí pár dokonce odchoval čtyři vlčata v jihovýchodní části území při hranici s Rakouskem a hlášena byla rovněž sporadická pozorování samotářských jedinců z prostoru rozsáhlých lesních komplexů Jemčinské a Kolenecké obory. V lesích a volné zemědělské krajině se aktuálně vyskytuje nepřirozeně vysoké množství srnčí a černé zvěře, vlk tu má proto dostatek potravy,“ uvádí Ladislav Rektoris z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek Hnutí DUHA na Třeboňsku monitorovali vlčí smečku v roce 2018 a 2019. V následujících letech se ale rozmnožování vlků už potvrdit nepodařilo. Zhruba před měsícem pak nahlásili místní chovatelé škody, které mohly být způsobené vlkem. Další důkazy o pohybu více jedinců v oblasti Třeboňska však dobrovolníci Vlčích hlídek v poslední době neevidovali.

Doprava je jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou. Tento sražený vlk není prvním případem v jižních Čechách, v prosinci roku 2019 došlo k podobnému střetu na Kaplicku. Na silnicích nehynou jen vlci, ale i řada dalších druhů zvířat.

Problematickou fragmentaci krajiny řeší Hnutí DUHA v rámci mezinárodního projektu SaveGREEN v pilotní oblasti Beskydy-Kysuce. Projekt SaveGREEN se zaměřuje na prosazování nejlepších řešení pro ochranu migračních koridorů v Karpatech a Podunají. Příklady dobré praxe v ochraně prostupnosti krajiny by pak měly být přenositelné i do dalších oblastí České republiky.

 

PŮVODNÍ ČLÁNEK VYŠEL NA WEBU WWW.NAVRATVLKU.CZ