Česká legislativa

Všechny tři druhy velkých šelem jsou u nás chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jedince chráněných druhů je zakázáno usmrcovat, odchytávat, držet, chovat, prodávat, zpracovávat atd. Což  platí jak pro zvířata živá, tak pro mrtvé exponáty. Podle vyhlášky č. 395/1992 je vlk obecný a medvěd hnědý zařazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů, rys ostrovid mezi druhy silně ohrožené. 

Také trestný čin pytláctví podle § 304 odst. 1 zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku se nevztahuje pouze k neoprávněnému lovu, ale sestává také z ukrytí, převedení nebo přechovávání neoprávněně ulovené zvěře.


Evropská legislativa

Na velké šelmy pamatuje i nařízení Evropské rady - všechny tři druhy velkých šelem jsou uvedené ve Směrnici o stanovištích (92/43/EEC) v příloze IV jako druhy živočichů, vyžadující v zájmu Společenství přísnou ochranu. V příloze II. vyhlášky 166/2005 Sb. (kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000) jsou medvěd, vlk a rys uvedeny jako druhy vyžadující zvláštní územní ochranu. Rys ostrovid je předmětem ochrany v evropsky významných lokalitách (EVL) Šumava, Beskydy, Blanský les a Boletice. Pro vlka a medvěda byla vyhlášena pouze EVL Beskydy. Všechny tři druhy jsou také chráněny podle Bernské úmluvy jako přísně chráněné druhy živočichů (zde však nutno podotknout, že v ČR se Bernská úmluva nevztahuje na vlka a medvěda, což je naprosto absurdní situace).


Zákon o náhradě škod

Jistou formou ochrany je také zákon č. 115/2000, podle kterého může stát chovatelům nebo osobám poškozeným útokem velkých šelem vyplatit finanční náhradu. Více informací o způsobu vyplácení náhrad najdete na www.ochranaovci.cz.