English version

Změna chování kořisti - příklad z Yellowstonského národního parku

Populační hustota býložravců není jediným faktorem ovlivňujícím biodiverzitu. Ojedinělá možnost sledovat obnovu ekosystému se naskytla biologům v americkém národním parku Yellowstone.

trendy v početnosti vlků a jelenů v YellowstoneVlci zde byli vyhubeni ve dvacátých letech 20. století a reintrodukce proběhla v roce 1995. V letech následujících po vyhubení vlků jeleni silně spásali údolní nivy řek a obnova listnatých dřevin (vrby, topoly) se zcela zastavila. Ani umělé snižování stavů jelenů nemělo pro obnovu ekosystémů žádný efekt.

Avšak pouhých sedm let po návratu vlků bylo znovu, po 70 letech, v říčních nivách pozorováno nebývalé zmlazení listnatých dřevin. Nejvýznamnější přínos návratu vlků spočíval ve změně chování kopytníků: jeleni už si nemohli dovolit trávit dlouhý čas v lokalitách s vysokým rizikem predace, začali se častěji přemisťovat a využívali jiné, méně zranitelné biotopy.

S obnovou říčních porostů, klíčových pro diverzitu a funkci celých ekosystémů, se vrátili bobři, kořeny vrb stabilizovaly říční koryta, obnovily se mokřady, zvýšila se početnost vodních bezobratlých, ptáků i další fauny. Efekt, který znamenal návrat vlků, se tak přes tzv. „predační risk" - obavu kořisti vlků z útoku - kaskádově přenesl na nižší trofické úrovně a ukázal, jak může vrcholový predátor pozitivně ovlivnit ekosystém i bez toho, že by přímo snižoval početnost své kořisti [1].

 

 

Historické trendy severní části Yellowstonského národního parku (USA) od roku 1900. Šířka zelených pruhů je odrazem nejistoty, s jakou byla na základě literatury rekonstruována početnost živočichů a rostlin. Snížení početnosti jelenů v období 1996-1998 nebylo primárně způsobeno predací vlky, ale tuhými zimami. Nrůst početnosti bobrů v letech 1900-1920 souvisel s obnovou populací po silném loveckém tlaku v 19. století. Upraveno podle Rippleho a Beschty [1].

 

srovnání vrbových porostů před a po návratu vlků

Vrbové porosty podél potoka Blacktail Creek v Yellowstonském národním parku na jaře 1996 (vlevo) a v létě 2002 (vpravo). Na snímku z roku 1996, pořízeném po 70letém období bez přítomnosti vlků, jsou zachyceny silně spásané vrby a jehličnany. Sedm let po návratu vlků (2002) je evidentní, že se vrby dokázaly z tlaku zvěře vymanit. Foto: Správa Yellowstonského národního parku a W. Ripple.

 

Prameny:

[1] Ripple W. J. & Beschta R. L., 2004: Wolves and the ecology of fear: can predation risk structure ecosystems? BioScience 54 (8): 755-766.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr