Před dvěma lety poukázaly závěry genetického monitoringu karpatských rysů na zranitelnost okrajové rysí populace na moravsko-slovenském pomezí. Autoři studie odhalili, že pytláctví a silná fragmentace vhodného prostředí vedou ke zvýšenému příbuzenskému křížení. To silně ohrožuje životaschopnost zdejší populace. Navíc jen v loňském roce vinou pytláctví předčasně zemřel rysí samec Olda, po střetu s auty pak zahynuli další dva mladí samci z Beskyd. Rozkouskovanost krajiny v České republice ovlivňuje i další velké savce jako jsou vlci, medvědi, losi či jeleni i menší živočichy, např. vydry. Ochrana migračních koridorů a zmírnění dopadů nešetrného rozvoje infrastruktury jsou nutnými kroky pro životaschopnost mnoha druhů i celých ekosystémů. V rámci projektu SaveGREEN proto vznikla pracovní skupina, která bude prosazovat lepší prostupnost krajiny v okolí Jablunkova a dalších oblastech Beskyd. První schůzka pracovní skupiny proběhla v úterý 26. ledna formou online konference. 


Vlevo rysí samec, nalezen v prosinci na dálnici u Brna, vpravo rysí samec sražený v září nedaleko Chvalčova v Hostýnských vrších. Oba původem z Beskyd.

Vlevo rysí samec, nalezen v prosinci na dálnici u Brna, vpravo rysí samec sražený v září nedaleko Chvalčova v Hostýnských vrších. Oba původem z Beskyd.


Projekt SaveGREEN naváže na výsledky předchozích projektů, zabývajících se ochranou ekologických koridorů, např. oceněného projektu TRANSGREEN. V rámci něj přírodovědci vytipovali kritická místa, ohrožující migraci velkých šelem a dalších volně žijících druhů. Jedním z klíčových míst migrace v česko-slovensko-polském pohraničí je Jablunkovská brázda. Město Jablunkov se spolu s Hnutím DUHA příkladně zasadilo o zlepšení průchodnosti ekologického koridoru ve svém okolí [1] výsadbou zelených remízků [2]. Také Správa železnic zde pod tratí vedoucí přes Mosty u Jablunkova směrem na Žilinu vybudovala funkční podchod pro migraci zvěře. Po mnoha letech se nyní konečně pracuje i na záměru vybudování ekoduktu přes vytíženou silnici I/11 [3]Výsadbě z předchozích let v migračním koridoru u Jablunkova se daří; léto 2020

Výsadbě z předchozích let v migračním koridoru u Jablunkova se daří; léto 2020
Pracovní skupina bude pokračovat v aktivitách na zachování prostupnosti Jablunkovské brázdy. Výjimečností projektu je mezioborová spolupráce různých sektorů lidské činnosti, např. zástupců dopravní infrastruktury, ochrany přírody, myslivosti, místních správních úřadů, výzkumných organizací apod. Hlavním výstupem pracovní skupiny bude Operační plán, obsahující popis současného stavu prostupnosti, postupy pro jeho zlepšení a metody monitoringu funkčnosti přijatých opatření. Hnutí DUHA Olomouc se bude v rámci projektu věnovat konkrétním činnostem v pilotní oblasti: monitoringu prostupnosti pro různé druhy živočichů, ochraně prostupnosti, rozvíjení příkladů dobré praxe a přenosu do dalších horských údolí v Beskydech, případně i dalších částí České republiky.


Projekt SaveGREEN, financovaný z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP), se zabývá kritickým tématem ekologických koridorů v Karpatech a v dalších pohořích Podunají. Byl zahájen loni v červenci a potrvá do prosince roku 2022. Jeho cíle jsou identifikovat, shromažďovat a prosazovat nejlepší řešení pro ochranu migračních koridorů. Projektové aktivity zahrnují také monitoring dopadů zavedených zmírňujících opatření fragmentace krajiny. Díky tomu projekt pomůže čerpat vhodná doporučení pro následná opatření a politiku ekologického rozvoje infrastruktury. Za Českou republiku je partnerem také Centrum dopravního výzkumu.

 

 

Radek Kříček, manažer projektu SaveGREEN v Hnutí DUHA Olomouc, řekl: 


„K přírodnímu dědictví Beskyd dosud patří i vzácný rys ostrovid. Rysí populace v Česku jsou ovšem izolované kvůli fragmentaci krajiny. Problém je natolik vážný, že začíná ohrožovat jejich samotnou existenci. Proto si vážíme možnosti prosazovat řešení vhodná jak pro místní obyvatele, tak pro pohyb volně žijících živočichů, společně se zástupci skupin, jejichž činnost s prostupností krajiny souvisí. Zaměříme se přitom i na problémy, které momentálně přesahují možnosti státní ochrany přírody a dalších správních orgánů, například vyhodnocení funkčnosti ekoduktů.”Poznámky:

 

[1] Mapka výsadby v letech 2013, 2014 v migračním koridoru u Jablunkova: https://www.selmy.cz/storage/app/media/press_gallery_old/midd/vysadby-2013-2014.png

 

[2] Na výsadbě se v roce 2014 podílelo také místní myslivecké sdružení Gírová. O vlivu zástavby a zcelování zemědělských pozemků na drobnou zvěř a pozitivním efektu remízků se dočtete zde: https://www.selmy.cz/clanky/jak-pokracuje-projekt-jablone-do-jablunkova/


[4] Nákresy plánovaného ekoduktu jsou dostupné zde: https://www.selmy.cz/storage/app/media/press_gallery_old/full/navrh-ekoduktut-u-jablunkovs-rsd.png a zde: https://www.selmy.cz/storage/app/media/press_gallery_old/full/navrh-ekoduktu-u-jablunkova-rsd.png; zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČRKontakty:


Radek Kříček, manažer projektu SaveGREEN v Hnutí DUHA Olomouc, 723 435 156, radek.kricek@hnutiduha.cz


Miroslav Kutal, odborný garant projektu SaveGREEN v Hnutí DUHA Olomouc a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, 728 832 889, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

 

Logo projektu SaveGREEN