Medvědi

Medvědi jsou ze všech evropských velkých šelem nejvíce ohroženi ničením biotopů - přirozených lesů. Ke svému životu medvěd potřebují rozsáhlé přírodě blízké lesní porosty nejen proto, že zde může najít dostatek přirozené potravy, ale i proto, že je během celého roku velmi citlivý na vyrušování.

Rozmanitost živočišných a rostlinných druhů v lesích s vysokým podílem odumřelého dřeva a vrstevnatou porostní strukturou je značná. Právě tady medvědi nacházejí dostatek potravy, když rozhrabávají ztrouchnivělé pařezy a kmeny nebo se na světlinkách živí lesními plody. Bohužel, ochrana cenných lesních porostů před těžbou dřeva je mimo několik přírodních rezervací v právním rámci chráněných krajinných oblastí vcelku bezzubá.


Vlci

Vlci jsou velmi přizpůsobivým živočišným druhem, dokáží žít i v kulturní krajině, která je člověkem výrazně ovlivněná. Představa vlků, jejichž domovem jsou jen nejzachovalejší kouty divočiny, je scestná. Jedná se o zvířata velmi přizpůsobivá přírodním podmínkám i lidským aktivitám. Přesto jim nejvíce vyhovují oblasti s vysokou lesnatostí a nízkou lidskou aktivitou. Pokud však není antropogenní tlak příliš vysoký, vlci jsou schopni se přizpůsobit i změnám krajiny a lidským aktivitám např. změnou životního rytmu.

Problém může nastat ve chvíli, kdy dochází k zásahům do již vlky obydlených biotopů. Těžba v jádrových oblastech výskytu této šelmy, obzvlášť v době výchovy mláďat může smečku citelně zasáhnout. Zákonem navíc není chráněn pouze vlk sám, ale také domovské území, na němž se vyskytuje. Proto jsme například vystupovali proti těžbě v NPR Pecopala-Břehyně nebo proti nelegální stavbě v CHKO Lužické hory.


Rysi

Ačkoliv je rys typickým obyvatelem lesů, dokáže osidlovat i oblasti s poměrně nízkou lesnatostí, ať už se jedná o přírodní biotopy nebo člověkem odlesněnou kulturní krajinu. Oblastem s hustým osídlením se však vyhýbá. Rys má nejraději skalnatý členitý terén, který mu poskytuje dobrý rozhled a hustý podrost, kde se může rychle ukrýt. Takovéto biotopy lze v ČR docela dobře najít, avšak jsou většinou menší rozlohy a především jsou často navštěvované lidmi (horolezci, houbaři, turisty...), což může pro rysy představovat významný stresový faktor, především v období výchovy mláďat. Je proto důležité uchovávat dostatek klidových zón. Ničení biotopů jinak rysům brání především v přesunech mezi jednotlivými vhodnými oblastmi a tím v šíření genů mezi jednotlivými populacemi.